Amos chapter 3 קרפ סומע החפשמה-לכ לע לארשי ינב םכילע הוהי רבד רשא הזה רבדה-תא ועמש 1 .רמאל םירצמ ץראמ יתילעה רשא -לכ תא םכילע דקפא ןכ-לע המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר 2 .םכיתנוע .ודעונ-םא יתלב ודחי םינש וכליה 3 -םא יתלב ותנעממ ולוק ריפכ ןתיה ול ןיא ףרטו רעיב הירא גאשיה 4 .דכל אל דוכלו המדאה-ןמ חפ-הלעיה הל ןיא שקומו ץראה חפ-לע רופצ לפתה 5 .דוכלי .השע אל הוהיו ריעב הער היהת-םא ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי-םא 6 .םיאיבנה וידבע-לא ודוס הלג-םא יכ רבד הוהי ינדא השעי אל יכ 7 .אבני אל ימ רבד הוהי ינדא אריי אל ימ גאש הירא 8 -לע ופסאה ורמאו םירצמ ץראב תונמרא-לעו דודשאב תונמרא-לע ועימשה 9 .הברקב םיקושעו הכותב תובר תמוהמ וארו ןורמש ירה .םהיתונמראב דשו סמח םירצואה הוהי-םאנ החכנ-תושע ועדי-אלו 10 וזבנו ךזע ךממ דרוהו ץראה ביבסו רצ הוהי ינדא רמא הכ ןכל 11 .ךיתונמרא ןכ ןזא-לדב וא םיערכ יתש יראה יפמ הערה ליצי רשאכ הוהי רמא הכ 12 .שרע קשמדבו הטמ תאפב ןורמשב םיבשיה לארשי ינב ולצני .תואבצה יהלא הוהי ינדא-םאנ בקעי תיבב ודיעהו ועמש 13 ועדגנו לא-תיב תוחבזמ-לע יתדקפו וילע לארשי-יעשפ ידקפ םויב יכ 14 .ץראל ולפנו חבזמה תונרק -םאנ םיבר םיתב ופסו ןשה יתב ודבאו ץיקה תיב-לע ףרחה-תיב יתיכהו 15 .הוהי