Amos chapter 4 קרפ סומע תוצצרה םילד תוקשעה ןורמש רהב רשא ןשבה תורפ הזה רבדה ועמש 1 .התשנו האיבה םהינדאל תרמאה םינויבא תונצב םכתא אשנו םכילע םיאב םימי הנה יכ ושדקב הוהי ינדא עבשנ 2 .הגוד תוריסב ןכתירחאו .הוהי-םאנ הנומרהה הנתכלשהו הדגנ השא הנאצת םיצרפו 3 תשלשל םכיחבז רקבל ואיבהו עשפל וברה לגלגה ועשפו לא-תיב ואב 4 .םכיתרשעמ םימי םאנ לארשי ינב םתבהא ןכ יכ ועימשה תובדנ וארקו הדות ץמחמ רטקו 5 .הוהי ינדא םכיתמוקמ לכב םחל רסחו םכירע-לכב םינש ןויקנ םכל יתתנ ינא-םגו 6 .הוהי-םאנ ידע םתבש-אלו -לע יתרטמהו ריצקל םישדח השלש דועב םשגה-תא םכמ יתענמ יכנא םגו 7 ריטמת-אל-רשא הקלחו רטמת תחא הקלח ריטמא אל תחא ריע-לעו תחא ריע .שבית הילע םתבש-אלו ועבשי אלו םימ תותשל תחא ריע-לא םירע שלש םיתש וענו 8 .הוהי-םאנ ידע םכינאתו םכימרכו םכיתונג תוברה ןוקריבו ןופדשב םכתא יתיכה 9 .הוהי-םאנ ידע םתבש-אלו םזגה לכאי םכיתיזו םכיסוס יבש םע םכירוחב ברחב יתגרה םירצמ ךרדב רבד םכב יתחלש 10 .הוהי-םאנ ידע םתבש-אלו םכפאבו םכינחמ שאב הלעאו הפרשמ לצמ דואכ ויהתו הרמע-תאו םדס-תא םיהלא תכפהמכ םכב יתכפה 11 .הוהי-םאנ ידע םתבש-אלו ךיהלא-תארקל ןוכה ךל-השעא תאז-יכ בקע לארשי ךל-השעא הכ ןכל 12 .לארשי הפיע רחש השע וחש-המ םדאל דיגמו חור ארבו םירה רצוי הנה יכ 13 .ומש תואבצ-יהלא הוהי ץרא יתמב-לע ךרדו