Amos chapter 5 קרפ סומע .לארשי תיב הניק םכילע אשנ יכנא רשא הזה רבדה-תא ועמש 1 .המיקמ ןיא התמדא-לע השטנ לארשי תלותב םוק ףיסות-אל הלפנ 2 האמ תאצויהו האמ ריאשת ףלא תאציה ריעה הוהי ינדא רמא הכ יכ 3 .לארשי תיבל הרשע ריאשת .ויחו ינושרד לארשי תיבל הוהי רמא הכ יכ 4 לגלגה יכ ורבעת אל עבש ראבו ואבת אל לגלגהו לא-תיב ושרדת-לאו 5 .ןואל היהי לא-תיבו הלגי הלג -תיבל הבכמ-ןיאו הלכאו ףסוי תיב שאכ חלצי-ןפ ויחו הוהי-תא ושרד 6 .לא .וחינה ץראל הקדצו טפשמ הנעלל םיכפהה 7 םיה-ימל ארוקה ךישחה הליל םויו תומלצ רקבל ךפהו ליסכו המיכ השע 8 .ומש הוהי ץראה ינפ-לע םכפשיו .אובי רצבמ-לע דשו זע-לע דש גילבמה 9 .ובעתי םימת רבדו חיכומ רעשב ואנש 10 -אלו םתינב תיזג יתב ונממ וחקת רב-תאשמו לד-לע םכסשוב ןעי ןכל 11 .םניי-תא ותשת אלו םתעטנ דמח-ימרכ םב ובשת רפכ יחקל קידצ יררצ םכיתאטח םימצעו םכיעשפ םיבר יתעדי יכ 12 .וטה רעשב םינויבאו .איה הער תע יכ םדי איהה תעב ליכשמה ןכל 13 רשאכ םכתא תואבצ-יהלא הוהי ןכ-יהיו ויחת ןעמל ער-לאו בוט-ושרד 14 .םתרמא תואבצ-יהלא הוהי ןנחי ילוא טפשמ רעשב וגיצהו בוט ובהאו ער-ואנש 15 .ףסוי תיראש תוצוח-לכבו דפסמ תובחר-לכב ינדא תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ ןכל 16 .יהנ יעדוי-לא דפסמו לבא-לא רכא וארקו וה-וה ורמאי .הוהי רמא ךברקב רבעא-יכ דפסמ םימרכ-לכבו 17 .רוא-אלו ךשח-אוה הוהי םוי םכל הז-המל הוהי םוי-תא םיואתמה יוה 18 ריקה-לע ודי ךמסו תיבה אבו בדה ועגפו יראה ינפמ שיא סוני רשאכ 19 .שחנה וכשנו .ול הגנ-אלו לפאו רוא-אלו הוהי םוי ךשח-אלה 20 .םכיתרצעב חירא אלו םכיגח יתסאמ יתאנש 21 .טיבא אל םכיאירמ םלשו הצרא אל םכיתחנמו תולע יל-ולעת-םא יכ 22 .עמשא אל ךילבנ תרמזו ךירש ןומה ילעמ רסה 23 .ןתיא לחנכ הקדצו טפשמ םימכ לגיו 24 .לארשי תיב הנש םיעברא רבדמב יל-םתשגה החנמו םיחבזה 25 םתישע רשא םכיהלא בכוכ םכימלצ ןויכ תאו םככלמ תוכס תא םתאשנו 26 .םכל .ומש תואבצ-יהלא הוהי רמא קשמדל האלהמ םכתא יתילגהו 27