Amos chapter 7 קרפ סומע רחא שקל-הנהו שקלה תולע תלחתב יבג רצוי הנהו הוהי ינדא ינארה הכ 1 .ךלמה יזג םוקי ימ אנ-חלס הוהי ינדא רמאו ץראה בשע-תא לוכאל הלכ-םא היהו 2 .אוה ןטק יכ בקעי .הוהי רמא היהת אל תאז-לע הוהי םחנ 3 םוהת-תא לכאתו הוהי ינדא שאב ברל ארק הנהו הוהי ינדא ינארה הכ 4 .קלחה-תא הלכאו הבר .אוה ןטק יכ בקעי םוקי ימ אנ-לדח הוהי ינדא רמאו 5 .הוהי ינדא רמא היהת אל איה-םג תאז-לע הוהי םחנ 6 .ךנא ודיבו ךנא תמוח-לע בצנ ינדא הנהו ינארה הכ 7 םש יננה ינדא רמאיו ךנא רמאו סומע האר התא-המ ילא הוהי רמאיו 8 .ול רובע דוע ףיסוא-אל לארשי ימע ברקב ךנא .ברחב םעברי תיב-לע יתמקו וברחי לארשי ישדקמו קחשי תומב ומשנו 9 סומע ךילע רשק רמאל לארשי-ךלמ םעברי-לא לא-תיב ןהכ היצמא חלשיו 10 .וירבד-לכ-תא ליכהל ץראה לכות-אל לארשי תיב ברקב .ותמדא לעמ הלגי הלג לארשיו םעברי תומי ברחב סומע רמא הכ-יכ 11 םחל םש-לכאו הדוהי ץרא-לא ךל-חרב ךל הזח סומע-לא היצמא רמאיו 12 .אבנת םשו .אוה הכלממ תיבו אוה ךלמ-שדקמ יכ אבנהל דוע ףיסות-אל לא-תיבו 13 -יכ יכנא איבנ-ןב אלו יכנא איבנ-אל היצמא-לא רמאיו סומע ןעיו 14 .םימקש סלובו יכנא רקוב .לארשי ימע-לא אבנה ךל הוהי ילא רמאיו ןאצה ירחאמ הוהי ינחקיו 15 תיב-לע ףיטת אלו לארשי-לע אבנת אל רמא התא הוהי-רבד עמש התעו 16 .קחשי ךתמדאו ולפי ברחב ךיתנבו ךינבו הנזת ריעב ךתשא הוהי רמא-הכ ןכל 17 .ותמדא לעמ הלגי הלג לארשיו תומת האמט המדא-לע התאו קלחת לבחב