Amos chapter 8 קרפ סומע .ץיק בולכ הנהו הוהי ינדא ינארה הכ 1 -לא ץקה אב ילא הוהי רמאיו ץיק בולכ רמאו סומע האר התא-המ רמאיו 2 .ול רובע דוע ףיסוא-אל לארשי ימע םוקמ-לכב רגפה בר הוהי ינדא םאנ אוהה םויב לכיה תוריש וליליהו 3 .סה ךילשה .ץרא-יונע תיבשלו ןויבא םיפאשה תאז-ועמש 4 הפיא ןיטקהל רב-החתפנו תבשהו רבש הריבשנו שדחה רבעי יתמ רמאל 5 .המרמ ינזאמ תועלו לקש לידגהלו .ריבשנ רב לפמו םילענ רובעב ןויבאו םילד ףסכב תונקל 6 .םהישעמ-לכ חצנל חכשא-םא בקעי ןואגב הוהי עבשנ 7 השרגנו הלכ ראכ התלעו הב בשוי-לכ לבאו ץראה זגרת-אל תאז לעה 8 .םירצמ רואיכ הקשנו ץראל יתכשחהו םירהצב שמשה יתאבהו הוהי ינדא םאנ אוהה םויב היהו 9 .רוא םויב קש םינתמ-לכ-לע יתילעהו הניקל םכיריש-לכו לבאל םכיגח יתכפהו 10 .רמ םויכ התירחאו דיחי לבאכ היתמשו החרק שאר-לכ-לעו -אלו םחלל בער-אל ץראב בער יתחלשהו הוהי ינדא םאנ םיאב םימי הנה 11 .הוהי ירבד תא עמשל-םא יכ םימל אמצ אלו הוהי-רבד-תא שקבל וטטושי חרזמ-דעו ןופצמו םי-דע םימ וענו 12 .e`vni .אמצב םירוחבהו תופיה תלותבה הנפלעתת אוהה םויב 13 ולפנו עבש-ראב ךרד יחו ןד ךיהלא יח ורמאו ןורמש תמשאב םיעבשנה 14 .דוע ומוקי-אלו