Daniel chapter 1 קרפ לאינד לבב-ךלמ רצאנדכובנ אב הדוהי-ךלמ םיקיוהי תוכלמל שולש תנשב 1 .הילע רציו םלשורי םיהלאה-תיב ילכ תצקמו הדוהי-ךלמ םיקיוהי-תא ודיב ינדא ןתיו 2 .ויהלא רצוא תיב איבה םילכה-תאו ויהלא תיב רענש-ץרא םאיביו -ןמו הכולמה ערזמו לארשי ינבמ איבהל ויסירס בר זנפשאל ךלמה רמאיו 3 .םימתרפה יעדיו המכח-לכב םיליכשמו הארמ יבוטו םואמ-לכ םהב-ןיא רשא םידלי 4 ןושלו רפס םדמללו ךלמה לכיהב דמעל םהב חכ רשאו עדמ יניבמו תעד .םידשכ םלדגלו ויתשמ ןיימו ךלמה גב-תפמ ומויב םוי-רבד ךלמה םהל ןמיו 5 .ךלמה ינפל ודמעי םתצקמו שולש םינש .הירזעו לאשימ היננח לאינד הדוהי ינבמ םהב יהיו 6 ךרדש היננחלו רצאשטלב לאינדל םשיו תומש םיסירסה רש םהל םשיו 7 .וגנ דבע הירזעלו ךשימ לאשימלו שקביו ויתשמ ןייבו ךלמה גבתפב לאגתי-אל רשא ובל-לע לאינד םשיו 8 .לאגתי אל רשא םיסירסה רשמ .םיסירסה רש ינפל םימחרלו דסחל לאינד-תא םיהלאה ןתיו 9 -תא הנמ רשא ךלמה ינדא-תא ינא ארי לאינדל םיסירסה רש רמאיו 10 רשא םידליה-ןמ םיפעז םכינפ-תא הארי המל רשא םכיתשמ-תאו םכלכאמ .ךלמל ישאר-תא םתביחו םכליגכ לאשימ היננח לאינד-לע םיסירסה רש הנמ רשא רצלמה-לא לאינד רמאיו 11 .הירזעו םימו הלכאנו םיערזה-ןמ ונל-ונתיו הרשע םימי ךידבע-תא אנ-סנ 12 .dzype רשאכו ךלמה גבתפ תא םילכאה םידליה הארמו וניארמ ךינפל ואריו 13 .ךידבע-םע השע הארת .הרשע םימי םסניו הזה רבדל םהל עמשיו 14 םידליה-לכ-ןמ רשב יאירבו בוט םהיארמ הארנ הרשע םימי תצקמו 15 .ךלמה גבתפ תא םילכאה .םינערז םהל ןתנו םהיתשמ ןייו םגבתפ-תא אשנ רצלמה יהיו 16 המכחו רפס-לכב לכשהו עדמ םיהלאה םהל ןתנ םתעברא הלאה םידליהו 17 .תומלחו ןוזח-לכב ןיבה לאינדו ינפל םיסירסה רש םאיביו םאיבהל ךלמה רמא-רשא םימיה תצקמלו 18 .רצנדכבנ הירזעו לאשימ היננח לאינדכ םלכמ אצמנ אלו ךלמה םתא רבדיו 19 .ךלמה ינפל ודמעיו -לכ לע תודי רשע םאצמיו ךלמה םהמ שקב-רשא הניב תמכח רבד לכו 20 .ותוכלמ-לכב רשא םיפשאה םימטרחה .ךלמה שרוכל תחא תנש-דע לאינד יהיו 21