Daniel chapter 2 קרפ לאינד ותנשו וחור םעפתתו תומלח רצנדכבנ םלח רצנדכבנ תוכלמל םיתש תנשבו 1 .וילע התיהנ ךלמל דיגהל םידשכלו םיפשכמלו םיפשאלו םימטרחל ארקל ךלמה רמאיו 2 .ךלמה ינפל ודמעיו ואביו ויתמלח .םולחה-תא תעדל יחור םעפתו יתמלח םולח ךלמה םהל רמאיו 3 ךידבעל אמלח רמא ייח ןימלעל אכלמ תימרא ךלמל םידשכה ורבדיו 4 .אוחנ ארשפו הרשפו אמלח יננועדוהת אל ןה אדזא ינמ אתלמ אידשכל רמאו אכלמ הנע 5 .ןומשתי ילונ ןוכיתבו ןודבעתת ןימדה ןהל ימדק-ןמ ןולבקת איגש רקיו הבזבנו ןנתמ ןוחהת הרשפו אמלח ןהו 6 .ינוחה הרשפו אמלח .הוחהנ הרשפו יהודבעל רמאי אמלח אכלמ ןירמאו תונינת ונע 7 יד לבק-לכ ןינבז ןותנא אנדע יד הנא עדי ביצי-ןמ רמאו אכלמ הנע 8 .אתלמ ינמ אדזא יד ןותיזח ןותנמזה התיחשו הבדכ הלמו ןוכתד איה-הדח יננעדוהת אל אמלח-ןה יד 9 הרשפ יד עדנאו יל ורמא אמלח ןהל אנתשי אנדע יד דע ימדק רמאמל .יננוחהת אכלמ תלמ יד אתשבי-לע שנא יתיא-אל ןירמאו אכלמ-םדק אידשכ ונע 10 םטרח-לכל לאש אל הנדכ הלמ טילשו בר ךלמ-לכ יד לבק-לכ היוחהל לכוי .ידשכו ףשאו ןהל אכלמ םדק הנוחי יד יתיא אל ןרחאו הריקי לאש הכלמ-יד אתלמו 11 .יהותיא אל ארשב-םע ןוהרדמ יד ןיהלא .לבב ימיכח לכל הדבוהל רמאו איגש ףצקו סנב אכלמ הנד לבק-לכ 12 .הלטקתהל יהורבחו לאינד ועבו ןילטקתמ אימיכחו תקפנ אתדו 13 קפנ יד אכלמ יד איחבט-בר ךויראל םעטו אטע ביתה לאינד ןידאב 14 .לבב ימיכחל הלטקל אכלמ םדק-ןמ הפצחהמ אתד המ-לע אכלמ-יד אטילש ךויראל רמאו הנע 15 .לאינדל ךוירא עדוה אתלמ ןידא .אכלמל היוחהל ארשפו הל-ןתני ןמז יד אכלמ-ןמ העבו לע לאינדו 16 .עדוה אתלמ יהורבח הירזעו לאשימ היננחלו לזא התיבל לאינד ןידא 17 לאינד ןודבהי אל יד הנד הזר-לע אימש הלא םדק-ןמ אעבמל ןימחרו 18 .לבב ימיכח ראש-םע יהורבחו .אימש הלאל ךרב לאינד ןידא ילג הזר איליל-יד אוזחב לאינדל ןידא 19 יד אמלע-דעו אמלע-ןמ ךרבמ אהלא-יד המש אוהל רמאו לאינד הנע 20 .איה-הל יד אתרובגו אתמכח אתמכח בהי ןיכלמ םיקהמו ןיכלמ הדעהמ אינמזו אינדע אנשהמ אוהו 21 .הניב יעדיל אעדנמו ןימיכחל .ארש המע אריהנו אכושחב המ עדי אתרתסמו אתקימע אלג אוה 22 ןעכו יל תבהי אתרובגו אתמכח יד הנא חבשמו אדוהמ יתהבא הלא ךל 23 .אנתעדוה אכלמ תלמ-יד ךנמ אניעב-יד ינתעדוה לבב ימיכחל הדבוהל אכלמ ינמ יד ךוירא-לע לע לאינד הנד לבק-לכ 24 אכלמל ארשפו אכלמ םדק ינלעה דבוהת-לא לבב ימיכחל הל-רמא ןכו lf` .אוחא תחכשה-יד הל-רמא ןכו אכלמ םדק לאינדל לענה הלהבתהב ךוירא ןידא 25 .עדוהי אכלמל ארשפ יד דוהי יד אתולג ינב-ןמ רבג אמלח ינתעדוהל להכ ךיתיאה רצאשטלב המש יד לאינדל רמאו אכלמ הנע 26 .הרשפו תיזח-יד ןיפשא ןימיכח אל לאש אכלמ-יד הזר רמאו אכלמ םדק לאינד הנע 27 .אכלמל היוחהל ןילכי ןירזג ןימטרח אוהל יד המ רצנדכובנ אכלמל עדוהו ןיזר אלג אימשב הלא יתיא םרב 28 .אוה הנד ךבכשמ-לע ךשאר יוזחו ךמלח אימוי תירחאב איזר אלגו הנד ירחא אוהל יד המ וקלס ךבכשמ-לע ךנויער אכלמ התנא 29 .אוהל יד-המ ךעדוה -לע ןהל יל ילג הנד אזר אייח-לכ-ןמ יב יתיא-יד המכחב אל הנאו 30 .עדנת ךבבל ינויערו ןועדוהי אכלמל ארשפ יד תרבד ריתי הויזו בר ןכד אמלצ איגש דח םלצ ולאו תיוה הזח אכלמ התנא 31 .ליחד הורו ךלבקל םאק יד התכריו יהועמ ףסכ יד יהוערדו יהודח בט בהד-יד השאר אמלצ אוה 32 .שחנ .ףסח יד ןוהנמו לזרפ יד ןוהנמ יהולגר לזרפ יד יהוקש 33 יהולגר-לע אמלצל תחמו ןידיב אל-יד ןבא תרזגתה יד דע תיוה הזח 34 .ןומה תקדהו אפסחו אלזרפ יד -ירדא-ןמ רועכ ווהו אבהדו אפסכ אשחנ אפסח אלזרפ הדחכ וקד ןידאב 35 תוה אמלצל תחמ-יד אנבאו ןוהל חכתשה-אל רתא-לכו אחור ןומה אשנו טיק .אערא-לכ תלמו בר רוטל .אכלמ-םדק רמאנ הרשפו אמלח הנד 36 -בהי ארקיו אפקתו אנסח אתוכלמ אימש הלא יד איכלמ ךלמ אכלמ התנא 37 .ךל ךטלשהו ךדיב בהי אימש-ףועו ארב תויח אשנא-ינב ןיראד יד-לכבו 38 .אבהד יד השאר אוה התנא ןוהלכב יד אשחנ יד ירחא איתילת וכלמו ךנמ אערא ירחא וכלמ םוקת ךרתבו 39 .אערא-לכב טלשת אלכ לשחו קדהמ אלזרפ יד לבק-לכ אלזרפכ הפיקת אוהת היעיבר וכלמו 40 .ערתו קדת ןילא-לכ עערמ-יד אלזרפכו וכלמ לזרפ ןוהנמו רחפ-יד ףסח ןוהנמ אתעבצאו אילגר התיזח-ידו 41 אלזרפ התיזח יד לבק-לכ הב-אוהל אלזרפ יד אתבצנ-ןמו הוהת הגילפ .אניט ףסחב ברעמ הפיקת הוהת אתוכלמ תצק-ןמ ףסח ןוהנמו לזרפ ןוהנמ אילגר תעבצאו 42 .הריבת הוהת הנמו ןוהל-אלו אשנא ערזב ןוהל ןיברעתמ אניט ףסחב ברעמ אלזרפ תיזח יד 43 .אפסח-םע ברעתמ אל אלזרפ ידכ-אה הנד-םע הנד ןיקבד אל ןימלעל יד וכלמ אימש הלא םיקי ןונא איכלמ יד ןוהימויבו 44 איהו אתוכלמ ןילא-לכ ףיסתו קדת קבתשת אל ןרחא םעל התוכלמו לבחתת .אימלעל םוקת אלזרפ תקדהו ןידיב אל-יד ןבא תרזגתא ארוטמ יד תיזח-יד לבק-לכ 45 הנד ירחא אוהל יד המ אכלמל עדוה בר הלא אבהדו אפסכ אפסח אשחנ .הרשפ ןמיהמו אמלח ביציו ןיחחינו החנמו דגס לאינדלו יהופנא-לע לפנ רצנדכובנ אכלמ ןידאב 46 .הל הכסנל רמא ארמו ןיהלא הלא אוה ןוכהלא יד טשק-ןמ רמאו לאינדל אכלמ הנע 47 .הנד הזר אלגמל תלכי יד ןיזר הלגו ןיכלמ -לכ לע הטלשהו הל-בהי ןאיגש ןברבר ןנתמו יבר לאינדל אכלמ ןידא 48 .לבב ימיכח-לכ לע ןינגס-ברו לבב תנידמ ךשימ ךרדשל לבב תנידמ יד אתדיבע לע ינמו אכלמ-ןמ אעב לאינדו 49 .אכלמ ערתב לאינדו וגנ דבעו