Daniel chapter 4 קרפ לאינד .ילכיהב ןנערו יתיבב תיוה הלש רצנדכובנ הנא 1 .יננלהבי ישאר יוזחו יבכשמ-לע ןירהרהו יננלחדיו תיזח םלח 2 .יננעדוהי אמלח רשפ-יד לבב ימיכח לכל ימדק הלענהל םעט םיש ינמו 3 ןוהימדק הנא רמא אמלחו אירזגו אידשכ איפשא אימטרח ןיללע ןידאב 4 .יל ןיעדוהמ-אל הרשפו ןיהלא-חור ידו יהלא םשכ רצאשטלב המש-יד לאינד ימדק לע ןירחא דעו 5 .תרמא יהומדק אמלחו הב ןישידק זר-לכו ךב ןישידק ןיהלא חור יד תעדי הנא יד אימטרח בר רצאשטלב 6 .רמא הרשפו תיזח-יד ימלח יוזח ךל סנא-אל .איגש המורו אערא אוגב ןליא ולאו תיוה הזח יבכשמ-לע ישאר יוזחו 7 .אערא-לכ ףוסל התוזחו אימשל אטמי המורו ףקתו אנליא הבר 8 ארב תויח ללטת יהותחת הב-אלכל ןוזמו איגש הבנאו ריפש היפע 9 .ארשב-לכ ןיזתי הנמו אימש ירפצ ןורדי יהופנעבו .תחנ אימש-ןמ שידקו ריע ולאו יבכשמ-לע ישאר יוזחב תיוה הזח 10 הבנא ורדבו היפע ורתא יהופנע וצצקו אנליא ודג רמא ןכו ליחב ארק 11 .יהופנע-ןמ אירפצו יהותחת-ןמ אתויח דנת ארב יד אאתדב שחנו לזרפ-יד רוסאבו וקבש אעראב יהושרש רקע םרב 12 .אערא בשעב הקלח אתויח-םעו עבטצי אימש לטבו ןופלחי ןינדע העבשו הל בהיתי הויח בבלו ןונשי אשונא-ןמ הבבל 13 .יהולע אייח ןועדני יד תרבד-דע אתלאש ןישידק רמאמו אמגתפ ןיריע תרזגב 14 םיקי םישנא לפשו הננתי אבצי יד-ןמלו אשונא תוכלמב אילע טילש-יד .הילע -לכ רמא ארשפ רצאשטלב התנאו רצנדכובנ אכלמ הנא תיזח אמלח הנד 15 -חור יד להכ התנאו ינתעדוהל ארשפ ןילכי-אל יתוכלמ ימיכח-לכ יד לבק .ךב ןישידק ןיהלא הנע הנלהבי יהניערו הדח העשכ םמותשא רצאשטלב המש-יד לאינד ןידא 16 יארמ רמאו רצאשטלב הנע ךלהבי-לא ארשפו אמלח רצאשטלב רמאו אכלמ .ךירעל הרשפו ךיאנשל אמלח .אערא-לכל התוזחו אימשל אטמי המורו ףקתו הבר יד תיזח יד אנליא 17 ארב תויח רודת יהותחת הב-אלכל ןוזמו איגש הבנאו ריפש היפעו 18 .אימש ירפצ ןנכשי יהופנעבו ךנטלשו אימשל תטמו תבר ךתוברו תפקתו תיבר יד אכלמ אוה-התנא 19 .אערא ףוסל יהולבחו אנליא ודג רמאו אימש-ןמ תחנ שידקו ריע אכלמ הזח ידו 20 לטבו ארב יד אאתדב שחנו לזרפ-יד רוסאבו וקבש אעראב יהושרש רקע םרב .יהולע ןופלחי ןינדע העבש-יד דע הקלח ארב תויח-םעו עבטצי אימש .אכלמ יארמ-לע תטמ יד איה אילע תרזגו אכלמ ארשפ הנד 21 ךל ןירותכ אבשעו ךרדמ הוהל ארב תויח-םעו אשנא-ןמ ןידרט ךלו 22 עדנת-יד דע ךילע ןופלחי ןינדע העבשו ןיעבצמ ךל אימש לטמו ןומעטי .הננתי אבצי יד-ןמלו אשנא תוכלמב אילע טילש-יד עדנת יד-ןמ המיק ךל ךתוכלמ אנליא יד יהושרש רקע קבשמל ורמא ידו 23 .אימש ןטלש יד ןה ןינע ןחמב ךתיועו קרפ הקדצב ךיטחו ךילע רפשי יכלמ אכלמ ןהל 24 .ךתולשל הכרא אוהת .אכלמ רצנדכובנ-לע אטמ אלכ 25 .הוה ךלהמ לבב יד אתוכלמ לכיה-לע רשע-ירת ןיחרי תצקל 26 וכלמ תיבל התינב הנא-יד אתבר לבב איה-אד אלה רמאו אכלמ הנע 27 .ירדה רקילו ינסח ףקתב אכלמ רצנדכובנ ןירמא ךל לפנ אימש-ןמ לק אכלמ םפב אתלמ דוע 28 .ךנמ תדע התוכלמ ןומעטי ךל ןירותכ אבשע ךרדמ ארב תויח-םעו ןידרט ךל אשנא-ןמו 29 אשנא תוכלמב אילע טילש-יד עדנת-יד דע ךילע ןופלחי ןינדע העבשו .הננתי אבצי יד-ןמלו לכאי ןירותכ אבשעו דירט אשנא-ןמו רצנדכובנ-לע תפס אתלמ אתעש-הב 30 .ןירפצכ יהורפטו הבר ןירשנכ הרעש יד דע עבטצי המשג אימש לטמו בותי ילע יעדנמו תלטנ אימשל יניע רצנדכובנ הנא הימוי תצקלו 31 -םע התוכלמו םלע ןטלש הנטלש יד תרדהו תחבש אמלע יחלו תכרב אילעלו .רדו רד אערא יראדו אימש ליחב דבע היבצמכו ןיבישח הלכ אערא יראד-לכו 32 .תדבע המ הל רמאיו הדיב אחמי-יד יתיא אלו ילו ילע בותי יוזו ירדה יתוכלמ רקילו ילע בותי יעדנמ אנמז-הב 33 .יל תפסוה הריתי וברו תנקתה יתוכלמ-לעו ןועבי ינברברו ירבדה יהודבעמ-לכ יד אימש ךלמל רדהמו םמורמו חבשמ רצנדכובנ הנא ןעכ 34 .הלפשהל לכי הוגב ןיכלהמ ידו ןיד התחראו טשק