Daniel chapter 5 קרפ לאינד .התש ארמח אפלא לבקלו ףלא יהונברברל בר םחל דבע אכלמ רצאשלב 1 רצנדכובנ קפנה יד אפסכו אבהד ינאמל היתיהל ארמח םעטב רמא רצאשלב 2 התלגש יהונברברו אכלמ ןוהב ןותשיו םלשוריב יד אלכיה-ןמ יהובא .התנחלו יד אהלא תיב-יד אלכיה-ןמ וקפנה יד אבהד ינאמ ויתיה ןידאב 3 .התנחלו התלגש יהונברברו אכלמ ןוהב ויתשאו םלשוריב .אנבאו אעא אלזרפ אשחנ אפסכו אבהד יהלאל וחבשו ארמח ויתשא 4 לתכ-יד אריג-לע אתשרבנ לבקל ןבתכו שנא-די יד ןעבצא וקפנ התעש-הב 5 .הבתכ יד הדי ספ הזח אכלמו אכלמ יד אלכיה ןירתשמ הצרח ירטקו הנולהבי יהניערו יהונש יהויז אכלמ ןידא 6 .ןשקנ אדל אד התבכראו ימיכחל רמאו אכלמ הנע אירזגו אידשכ איפשאל הלעהל ליחב אכלמ ארק 7 אכנומהו שבלי אנוגרא יננוחי הרשפו הנד הבתכ הרקי-יד שנא-לכ יד לבב .טלשי אתוכלמב יתלתו הראוצ-לע אבהד-יד העדוהל ארשפו ארקמל אבתכ ןילהכ-אלו אכלמ ימיכח לכ ןיללע ןידא 8 .אכלמל יהונברברו יהולע ןינש יהויזו להבתמ איגש רצאשלב אכלמ ןידא 9 .ןישבתשמ אתכלמ תנע תללע איתשמ תיבל יהונברברו אכלמ ילמ לבקל אתכלמ 10 .ונתשי-לא ךיויזו ךנויער ךולהבי-לא ייח ןימלעל אכלמ תרמאו וריהנ ךובא ימויבו הב ןישידק ןיהלא חור יד ךתוכלמב רבג יתיא 11 בר ךובא רצנדכבנ אכלמו הב תחכתשה ןיהלא-תמכחכ המכחו ונתלכשו .אכלמ ךובא המיקה ןירזג ןיאדשכ ןיפשא ןימטרח ןדיחא תיוחאו ןימלח רשפמ ונתלכשו עדנמו הריתי חור יד לבק-לכ 12 לאינד ןעכ רצאשטלב המש-םש אכלמ-יד לאינדב הב תחכתשה ןירטק ארשמו .הוחהי הרשפו ירקתי לאינד אוה-התנא לאינדל רמאו אכלמ הנע אכלמ םדק לעה לאינד ןידאב 13 .דוהי-ןמ יבא אכלמ יתיה יד דוהי יד אתולג ינב-ןמ-יד תחכתשה הריתי המכחו ונתלכשו וריהנו ךב ןיהלא חור יד ךילע תעמשו 14 .ךב ינתעדוהל הרשפו ןורקי הנד הבתכ-יד איפשא אימיכח ימדק ולעה ןעכו 15 .היוחהל אתלמ-רשפ ןילהכ-אלו לכות ןה ןעכ ארשמל ןירטקו רשפמל ןירשפ לכות-יד ךילע תעמש הנאו 16 ךראוצ-לע אבהד-יד אכנומהו שבלת אנוגרא ינתעדוהל הרשפו ארקמל אבתכ .טלשת אתוכלמב אתלתו ןרחאל ךתיבזבנו ןיוהל ךל ךתנתמ אכלמ םדק רמאו לאינד הנע ןידאב 17 .הנעדוהא ארשפו אכלמל ארקא אבתכ םרב בה רצנדכבנל בהי הרדהו ארקיו אתוברו אתוכלמ אילע אהלא אכלמ התנא 18 .ךובא -ןמ ןילחדו ןיעאז ווה אינשלו אימא איממע לכ הל-בהי יד אתובר-ןמו 19 הוה אבצ הוה-ידו אחמ הוה אבצ הוה-ידו לטק אוה אבצ הוה-יד יהומדק .ליפשמ הוה אבצ הוה-ידו mixn הרקיו התוכלמ אסרכ-ןמ תחנה הדזהל תפקת החורו הבבל םר ידכו 20 .הנמ וידעה אבשע הרודמ אידרע-םעו יוש אתויח-םע הבבלו דירט אשנא ינב-ןמו 21 אילע אהלא טילש-יד עדי-יד דע עבטצי המשג אימש לטמו הנומעטי ןירותכ .הילע םיקהי הבצי יד-ןמלו אשנא תוכלמב .תעדי הנד-לכ יד לבק-לכ ךבבל תלפשה אל רצאשלב הרב התנאו 22 התנאו ךימדק ויתיה התיב-יד אינאמלו תממורתה אימש-ארמ לעו 23 אשחנ אבהדו-אפסכ יהלאלו ןוהב ןיתש ארמח ךתנחלו ךתלגש ךינברברו -יד אהלאלו תחבש ןיעדי אלו ןיעמש-אלו ןיזח-אל יד אנבאו אעא אלזרפ .תרדה אל הל ךתחרא-לכו הדיב ךתמשנ .םישר הנד אבתכו אדי-יד אספ חילש יהומדק-ןמ ןידאב 24 .ןיסרפו לקת אנמ אנמ םישר יד אבתכ הנדו 25 .המלשהו ךתוכלמ אהלא-הנמ אנמ אתלמ-רשפ הנד 26 .ריסח תחכתשהו אינזאמב התליקת לקת 27 .סרפו ידמל תביהיו ךתוכלמ תסירפ סרפ 28 -לע אבהד-יד אכנומהו אנוגרא לאינדל ושיבלהו רצאשלב רמא ןידאב 29 .אתוכלמב אתלת טילש אוהל-יד יהולע וזרכהו הראוצ .אידשכ אכלמ רצשאלב ליטק אילילב הב 30