Daniel chapter 7 קרפ לאינד הבכשמ-לע השאר יוזחו הזח םלח לאינד לבב ךלמ רצשאלבל הדח תנשב 1 .רמא ןילמ שאר בתכ אמלח ןידאב אימש יחור עברא וראו איליל-םע יוזחב תיוה הזח רמאו לאינד הנע 2 .אבר אמיל ןחיגמ .אד-ןמ אד ןינש אמי-ןמ ןקלס ןברבר ןויח עבראו 3 תליטנו היפג וטירמ-יד דע תיוה הזח הל רשנ-יד ןיפגו היראכ אתימדק 4 .הל ביהי שנא בבלו תמיקה שנאכ ןילגר-לעו אערא-ןמ המפב ןיעלע תלתו תמקה דח-רטשלו בדל הימד הנינת ירחא הויח וראו 5 .איגש רשב ילכא ימוק הל ןירמא ןכו הינש ןיב היבג-לע ףוע-יד עברא ןיפג הלו רמנכ ירחא וראו תיוה הזח הנד רתאב 6 .הל ביהי ןטלשו אתויחל ןישאר העבראו ינתמיאו הליחד היעיבר הויח וראו איליל יוזחב תיוה הזח הנד רתאב 7 הילגרב אראשו הקדמו הלכא ןברבר הל לזרפ-יד ןינשו אריתי אפיקתו .הל רשע ןינרקו הימדק יד אתויח-לכ-ןמ הינשמ איהו הספר -ןמ תלתו ןוהיניב תקלס הריעז ירחא ןרק ולאו אינרקב תיוה לכתשמ 8 םפו אד-אנרקב אשנא יניעכ ןיניע ולאו הימדק-ןמ ורקעתא אתימדק אינרק .ןברבר ללממ רעשו רוח גלתכ השובל בתי ןימוי קיתעו וימר ןוסרכ יד דע תיוה הזח 9 .קלד רונ יהולגלג רונ-יד ןיביבש היסרכ אקנ רמעכ השאר ןובר וברו הנושמשי םיפלא ףלא יהומדק-ןמ קפנו דגנ רונ-יד רהנ 10 .וחיתפ ןירפסו בתי אניד ןומוקי יהומדק דע תיוה הזח הללממ אנרק יד אתברבר אילמ לק-ןמ ןידאב תיוה הזח 11 .אשא תדקיל תביהיו המשג דבוהו אתויח תליטק יד .ןדעו ןמז-דע ןוהל תביהי ןייחב הכראו ןוהנטלש וידעה אתויח ראשו 12 -דעו הוה התא שנא רבכ אימש יננע-םע וראו איליל יוזחב תיוה הזח 13 .יהוברקה יהומדקו הטמ אימוי קיתע ןוחלפי הל אינשלו אימא איממע לכו וכלמו רקיו ןטלש ביהי הלו 14 .לבחתת אל-יד התוכלמו הדעי אל-יד םלע ןטלש הנטלש .יננלהבי ישאר יוזחו הנדנ אוגב לאינד הנא יחור תירכתא 15 רשפו יל-רמאו הנד-לכ-לע הנמ-אעבא אביציו אימאק-ןמ דח-לע תברק 16 .יננעדוהי אילמ .אערא-ןמ ןומוקי ןיכלמ העברא עברא ןינא יד אתברבר אתויח ןילא 17 םלע דעו אמלע-דע אתוכלמ ןונסחיו ןינוילע ישידק אתוכלמ ןולבקיו 18 .אימלע הליחד ןוהלכ-ןמ הינש תוה-יד אתיעיבר אתויח-לע אבציל תיבצ ןידא 19 .הספר הילגרב אראשו הקדמ הלכא שחנ-יד הירפטו לזרפ-יד הינש dxizi תלת הימדק-ןמ ולפנו תקלס יד ירחאו השארב יד רשע אינרק-לעו 20 .התרבח-ןמ בר הוזחו ןברבר ללממ םפו הל ןיניעו ןכד אנרקו .ןוהל הלכיו ןישידק-םע ברק הדבע ןכד אנרקו תיוה הזח 21 הטמ אנמזו ןינוילע ישידקל בהי אנידו אימוי קיתע התא-יד דע 22 .ןישידק ונסחה אתוכלמו -לכ-ןמ אנשת יד אעראב אוהת איעיבר וכלמ אתיעיבר אתויח רמא ןכ 23 .הנקדתו הנשודתו אערא-לכ לכאתו אתוכלמ ןוהירחא םוקי ןרחאו ןומקי ןיכלמ הרשע התוכלמ הנמ רשע אינרקו 24 .לפשהי ןיכלמ התלתו אימדק-ןמ אנשי אוהו ןינמז הינשהל רבסיו אלבי ןינוילע ישידקלו ללמי אילע דצל ןילמו 25 .ןדע גלפו ןינדעו ןדע-דע הדיב ןובהיתיו תדו .אפוס-דע הדבוהלו הדמשהל ןודעהי הנטלשו בתי אנידו 26 ישידק םעל תביהי אימש-לכ תוחת תוכלמ יד אתוברו אנטלשו התוכלמו 27 .ןועמתשיו ןוחלפי הל אינטלש לכו םלע תוכלמ התוכלמ ןינוילע יויזו יננלהבי ינויער איגש לאינד הנא אתלמ-יד אפוס הכ-דע 28 .תרטנ יבלב אתלמו ילע ןונתשי