Daniel chapter 8 קרפ לאינד ירחא לאינד ינא ילא הארנ ןוזח ךלמה רצשאלב תוכלמל שולש תנשב 1 .הלחתב ילא הארנה הנידמה םליעב רשא הריבה ןשושב ינאו יתארב יהיו ןוזחב האראו 2 .ילוא לבוא-לע יתייה ינאו ןוזחב האראו םינרקהו םינרק ולו לבאה ינפל דמע דחא ליא הנהו האראו יניע אשאו 3 .הנרחאב הלע ההבגהו תינשה-ןמ ההבג תחאהו תוהבג וינפל ודמעי-אל תויח-לכו הבגנו הנופצו המי חגנמ ליאה-תא יתיאר 4 .לידגהו ונצרכ השעו ודימ ליצמ ןיאו ץראה-לכ ינפ-לע ברעמה-ןמ אב םיזעה-ריפצ הנהו ןיבמ יתייה ינאו 5 .ויניע ןיב תוזח ןרק ריפצהו ץראב עגונ ןיאו וילא ץריו לבאה ינפל דמע יתיאר רשא םינרקה לעב ליאה-דע אביו 6 .וחכ תמחב יתש-תא רבשיו ליאה-תא ךיו וילא רמרמתיו ליאה לצא עיגמ ויתיארו 7 היה-אלו והסמריו הצרא והכילשיו וינפל דמעל ליאב חכ היה-אלו וינרק .ודימ ליאל ליצמ תוזח הנלעתו הלודגה ןרקה הרבשנ ומצעכו דאמ-דע לידגה םיזעה ריפצו 8 .םימשה תוחור עבראל היתחת עברא חרזמה-לאו בגנה-לא רתי-לדגתו הריעצמ תחא-ןרק אצי םהמ תחאה-ןמו 9 .יבצה-לאו .םסמרתו םיבכוכה-ןמו אבצה-ןמ הצרא לפתו םימשה אבצ-דע לדגתו 10 .ושדקמ ןוכמ ךלשהו דימתה םירה ונממו לידגה אבצה-רש דעו 11 .החילצהו התשעו הצרא תמא ךלשתו עשפב דימתה-לע ןתנת אבצו 12 יתמ-דע רבדמה ינומלפל שודק דחא רמאיו רבדמ שודק-דחא העמשאו 13 .סמרמ אבצו שדקו תת םמש עשפהו דימתה ןוזחה .שדק קדצנו תואמ שלשו םיפלא רקב ברע דע ילא רמאיו 14 ידגנל דמע הנהו הניב השקבאו ןוזחה-תא לאינד ינא יתארב יהיו 15 .רבג-הארמכ .הארמה-תא זלהל ןבה לאירבג רמאיו ארקיו ילוא ןיב םדא-לוק עמשאו 16 םדא-ןב ןבה ילא רמאיו ינפ-לע הלפאו יתעבנ ואבבו ידמע לצא אביו 17 .ןוזחה ץק-תעל יכ .ידמע-לע ינדימעיו יב-עגיו הצרא ינפ-לע יתמדרנ ימע ורבדבו 18 .ץק דעומל יכ םעזה תירחאב היהי-רשא תא ךעידומ יננה רמאיו 19 .סרפו ידמ יכלמ םינרקה לעב תיאר-רשא ליאה 20 ךלמה אוה ויניע-ןיב רשא הלודגה ןרקהו ןוי ךלמ ריעשה ריפצהו 21 .ןושארה .וחכב אלו הנדמעי יוגמ תויכלמ עברא היתחת עברא הנדמעתו תרבשנהו 22 .תודיח ןיבמו םינפ-זע ךלמ דמעי םיעשפה םתהכ םתוכלמ תירחאבו 23 םימוצע תיחשהו השעו חילצהו תיחשי תואלפנו וחכב אלו וחכ םצעו 24 .םישדק-םעו -לעו םיבר תיחשי הולשבו לידגי ובבלבו ודיב המרמ חילצהו ולכש-לעו 25 .רבשי די ספאבו דמעי םירש-xy םימיל יכ ןוזחה םתס התאו אוה תמא רמאנ רשא רקבהו ברעה הארמו 26 .םיבר ךלמה תכאלמ-תא השעאו םוקאו םימי יתילחנו יתייהנ לאינד ינאו 27 .ןיבמ ןיאו הארמה-לע םמותשאו