Daniel chapter 9 קרפ לאינד .םידשכ תוכלמ לע ךלמה רשא ידמ ערזמ שורושחא-ןב שוירדל תחא תנשב 1 -רבד היה רשא םינשה רפסמ םירפסב יתניב לאינד ינא וכלמל תחא תנשב 2 .הנש םיעבש םלשורי תוברחל תואלמל איבנה הימרי-לא הוהי .רפאו קשו םוצב םינונחתו הלפת שקבל םיהלאה ינדא-לא ינפ-תא הנתאו 3 רמש ארונהו לודגה לאה ינדא אנא הרמאו הדותאו יהלא הוהיל הללפתאו 4 .ויתוצמ ירמשלו ויבהאל דסחהו תירבה .ךיטפשממו ךתוצממ רוסו ונדרמו ונעשרהו וניועו ונאטח 5 ונירש וניכלמ-לא ךמשב ורבד רשא םיאיבנה ךידבע-לא ונעמש אלו 6 .ץראה םע-לכ לאו וניתבאו יבשוילו הדוהי שיאל הזה םויכ םינפה תשב ונלו הקדצה ינדא ךל 7 םלעמב םש םתחדה רשא תוצראה-לכב םיקחרהו םיברקה לארשי-לכלו םלשורי .ךב-ולעמ רשא .ךל ונאטח רשא וניתבאלו ונירשל וניכלמל םינפה תשב ונל הוהי 8 .וב ונדרמ יכ תוחלסהו םימחרה וניהלא ינדאל 9 דיב ונינפל ןתנ רשא ויתרותב תכלל וניהלא הוהי לוקב ונעמש אלו 10 .םיאיבנה וידבע הלאה ונילע ךתתו ךלקב עומש יתלבל רוסו ךתרות-תא ורבע לארשי-לכו 11 .ול ונאטח יכ םיהלאה-דבע השמ תרותב הבותכ רשא העבשהו איבהל ונוטפש רשא וניטפש לעו ונילע רבד-רשא וירבד-תא םקיו 12 .םלשוריב התשענ רשאכ םימשה-לכ תחת התשענ-אל רשא הלדג הער ונילע -תא ונילח-אלו ונילע האב תאזה הערה-לכ תא השמ תרותב בותכ רשאכ 13 .ךתמאב ליכשהלו וננועמ בושל וניהלא הוהי ינפ -לכ-לע וניהלא הוהי קידצ-יכ ונילע האיביו הערה-לע הוהי דקשיו 14 .ולקב ונעמש אלו השע רשא וישעמ -שעתו הקזח דיב םירצמ ץראמ ךמע-תא תאצוה רשא וניהלא ינדא התעו 15 .ונעשר ונאטח הזה םויכ םש ךל יכ ךשדק-רה םלשורי ךריעמ ךתמחו ךפא אנ-בשי ךתקדצ-לככ ינדא 16 .וניתביבס-לכל הפרחל ךמעו םלשורי וניתבא תונועבו וניאטחב ךשדקמ-לע ךינפ ראהו וינונחת-לאו ךדבע תלפת-לא וניהלא עמש התעו 17 .ינדא ןעמל םמשה ארקנ-רשא ריעהו וניתממש הארו ךיניע החקפ עמשו ךנזא יהלא הטה 18 -לע יכ ךינפל ונינונחת םיליפמ ונחנא וניתקדצ-לע אל יכ הילע ךמש .םיברה ךימחר -יכ יהלא ךנעמל רחאת-לא השעו הבישקה ינדא החלס ינדא העמש ינדא 19 .ךמע-לעו ךריע-לע ארקנ ךמש ליפמו לארשי ימע תאטחו יתאטח הדותמו ללפתמו רבדמ ינא דועו 20 .יהלא שדק-רה לע יהלא הוהי ינפל יתנחת ףעמ הלחתב ןוזחב יתיאר רשא לאירבג שיאהו הלפתב רבדמ ינא דועו 21 .ברע-תחנמ תעכ ילא עגנ ףעיב .הניב ךליכשהל יתאצי התע לאינד רמאיו ימע רבדיו ןביו 22 ןיבו התא תודומח יכ דיגהל יתאב ינאו רבד אצי ךינונחת תלחתב 23 .הארמב ןבהו רבדב תואטח םתחלו עשפה אלכל ךשדק ריע-לעו ךמע-לע ךתחנ םיעבש םיעבש 24 .םישדק שדק חשמלו איבנו ןוזח םתחלו םימלע קדצ איבהלו ןוע רפכלו םיעבש דיגנ חישמ-דע םלשורי תונבלו בישהל רבד אצמ-ןמ לכשתו עדתו 25 .םיתעה קוצבו ץורחו בוחר התנבנו בושת םינשו םישש םיעבשו העבש תיחשי שדקהו ריעהו ול ןיאו חישמ תרכי םינשו םישש םיעבשה ירחאו 26 .תוממש תצרחנ המחלמ ץק דעו ףטשב וצקו אבה דיגנ םע לעו החנמו חבז תיבשי עובשה יצחו דחא עובש םיברל תירב ריבגהו 27 .םמש-לע ךתת הצרחנו הלכ-דעו םמשמ םיצוקש ףנכ