Daniel chapter 10 קרפ לאינד רצאשטלב ומש ארקנ-רשא לאינדל הלגנ רבד סרפ ךלמ שרוכל שולש תנשב 1 .הארמב ול הניבו רבדה-תא ןיבו לודג אבצו רבדה zn`e .םימי םיעבש השלש לבאתמ יתייה לאינד ינא םהה םימיב 2 תאלמ-דע יתכס-אל ךוסו יפ-לא אב-אל ןייו רשבו יתלכא אל תודמח םחל 3 .םימי םיעבש תשלש לודגה רהנה די לע יתייה ינאו ןושארה שדחל העבראו םירשע םויבו 4 .לקדח אוה םתכב םירגח וינתמו םידב שובל דחא-שיא הנהו אראו יניע-תא אשאו 5 .זפוא ויתערזו שא ידיפלכ ויניעו קרב הארמכ וינפו שישרתכ ותיוגו 6 .ןומה לוקכ וירבד לוקו ללק תשחנ ןיעכ ויתלגרמו -תא ואר אל ימע ויה רשא םישנאהו הארמה-תא ידבל לאינד ינא יתיארו 7 .אבחהב וחרביו םהילע הלפנ הלדג הדרח לבא הארמה חכ יב-ראשנ אלו תאזה הלדגה הארמה-תא האראו ידבל יתראשנ ינאו 8 .חכ יתרצע אלו תיחשמל ילע ךפהנ ידוהו ינפ-לע םדרנ יתייה ינאו וירבד לוק-תא יעמשכו וירבד לוק-תא עמשאו 9 .הצרא ינפו .ידי תופכו יכרב-לע ינעינתו יב העגנ די-הנהו 10 דמעו ךילא רבד יכנא רשא םירבדב ןבה תודמח-שיא לאינד ילא רמאיו 11 .דיערמ יתדמע הזה רבדה-תא ימע ורבדבו ךילא יתחלש התע יכ ךדמע-לע ךבל-תא תתנ רשא ןושארה םויה-ןמ יכ לאינד ארית-לא ילא רמאיו 12 .ךירבדב יתאב-ינאו ךירבד ועמשנ ךיהלא ינפל תונעתהלו ןיבהל םירשה דחא לאכימ הנהו םוי דחאו םירשע ידגנל דמע סרפ תוכלמ רשו 13 .סרפ יכלמ לצא םש יתרתונ ינאו ינרזעל אב םינשארה ןוזח דוע-יכ םימיה תירחאב ךמעל הרקי-רשא תא ךניבהל יתאבו 14 .םימיל .יתמלאנו הצרא ינפ יתתנ הלאה םירבדכ ימע ורבדבו 15 דמעה-לא הרמאו הרבדאו יפ-חתפאו יתפש-לע עגנ םדא ינב תומדכ הנהו 16 .חכ יתרצע אלו ילע יריצ וכפהנ הארמב ינדא ידגנל יב-דמעי-אל התעמ ינאו הז ינדא-םע רבדל הז ינדא דבע לכוי ךיהו 17 .יב-הראשנ אל המשנו חכ .ינקזחיו םדא הארמכ יב-עגיו ףסיו 18 יתקזחתה ימע ורבדכו קזחו קזח ךל םולש תודמח-שיא ארית-לא רמאיו 19 .ינתקזח יכ ינדא רבדי הרמאו ינאו סרפ רש-םע םחלהל בושא התעו ךילא יתאב-המל תעדיה רמאיו 20 .אב ןוי-רש הנהו אצוי יכ הלא-לע ימע קזחתמ דחא ןיאו תמא בתכב םושרה-תא ךל דיגא לבא 21 .םכרש לאכימ-םא