Daniel chapter 11 קרפ לאינד .ול זועמלו קיזחמל ידמע ידמה שוירדל תחא תנשב ינאו 1 רישעי יעיברהו סרפל םידמע םיכלמ השלש דוע-הנה ךל דיגא תמא התעו 2 .ןוי תוכלמ תא לכה ריעי ורשעב ותקזחכו לכמ לודג-רשע .ונוצרכ השעו בר לשממ לשמו רובג ךלמ דמעו 3 אלו ותירחאל אלו םימשה תוחור עבראל ץחתו ותוכלמ רבשת ודמעכו 4 .הלא-דבלמ םירחאלו ותוכלמ שתנת יכ לשמ רשא ולשמכ .ותלשממ בר לשממ לשמו וילע קזחיו וירש-ןמו בגנה-ךלמ קזחיו 5 םירשימ תושעל ןופצה ךלמ-לא אובת בגנה-ךלמ תבו ורבחתי םינש ץקלו 6 הדליהו היאיבמו איה ןתנתו וערזו דמעי אלו עורזה חוכ רצעת-אלו .םיתעב הקזחמו השעו ןופצה ךלמ זועמב אביו ליחה-לא אביו ונכ הישרש רצנמ דמעו 7 .קיזחהו םהב םירצמ אבי יבשב בהזו ףסכ םתדמח ילכ-םע םהיכסנ-םע םהיהלא םגו 8 .ןופצה ךלממ דמעי םינש אוהו .ותמדא-לא בשו בגנה ךלמ תוכלמב אבו 9 בשיו רבעו ףטשו אוב אבו םיבר םיליח ןומה ופסאו ורגתי ונבו 10 .הזעמ-דע ורגתיו בר ןומה דימעהו ןופצה ךלמ-םע ומע םחלנו אציו בגנה ךלמ רמרמתיו 11 .ודיב ןומהה ןתנו .זועי אלו תואבר ליפהו ובבל םורי ןומהה אשנו 12 אובי םינש םיתעה ץקלו ןושארה-ןמ בר ןומה דימעהו ןופצה ךלמ בשו 13 .בר שוכרבו לודג ליחב אוב ואשני ךמע יצירפ ינבו בגנה ךלמ-לע ודמעי םיבר םהה םיתעבו 14 .ולשכנו ןוזח דימעהל אל בגנה תוערזו תורצבמ ריע דכלו הללוס ךפשיו ןופצה ךלמ אביו 15 .דמעל חכ ןיאו וירחבמ םעו ודמעי הלכו יבצה-ץראב דמעיו וינפל דמוע ןיאו ונוצרכ וילא אבה שעיו 16 .ודיב -ןתי םישנה תבו השעו ומע םירשיו ותוכלמ-לכ ףקתב אובל וינפ םשיו 17 .היהת ול-אלו דמעת אלו התיחשהל ול ותפרח יתלב ול ותפרח ןיצק תיבשהו םיבר דכלו םייאל וינפ בשיו 18 .ול בישי .אצמי אלו לפנו לשכנו וצרא יזועמל וינפ בשיו 19 םיפאב אלו רבשי םידחא םימיבו תוכלמ רדה שגונ ריבעמ ונכ-לע דמעו 20 .המחלמב אלו קיזחהו הולשב אבו תוכלמ דוה וילע ונתנ-אלו הזבנ ונכ-לע דמעו 21 .תוקלקלחב תוכלמ .תירב דיגנ םגו ורבשיו וינפלמ ופטשי ףטשה תוערזו 22 .יוג-טעמב םצעו הלעו המרמ השעי וילא תורבחתה-ןמו 23 ויתבא תובאו ויתבא ושע-אל רשא השעו אובי הנידמ ינמשמבו הולשב 24 .תע-דעו ויתבשחמ בשחי םירצבמ לעו רוזבי םהל שוכרו ללשו הזב המחלמל הרגתי בגנה ךלמו לודג ליחב בגנה ךלמ-לע ובבלו וחכ רעיו 25 .תובשחמ וילע ובשחי-יכ דמעי אלו דאמ-דע םוצעו לודג-ליחב .םיבר םיללח ולפנו ףוטשי וליחו והורבשי וגב-תפ ילכאו 26 -יכ חלצת אלו ורבדי בזכ דחא ןחלש-לעו ערמל םבבל םיכלמה םהינשו 27 .דעומל ץק דוע .וצראל בשו השעו שדק תירב-לע ובבלו לודג שוכרב וצרא בשיו 28 .הנרחאכו הנשארכ היהת-אלו בגנב אבו בושי דעומל 29 ןביו בשו השעו שדוק-תירב-לע םעזו בשו האכנו םיתכ םייצ וב ואבו 30 .שדק תירב יבזע-לע ץוקשה ונתנו דימתה וריסהו זועמה שדקמה וללחו ודמעי ונממ םיערזו 31 .םמושמ .ושעו וקזחי ויהלא יעדי םעו תוקלחב ףינחי תירב יעישרמו 32 .םימי הזבבו יבשב הבהלבו ברחב ולשכנו םיברל וניבי םע יליכשמו 33 .תוקלקלחב םיבר םהילע וולנו טעמ רזע ורזעי םלשכהבו 34 דוע-יכ ץק תע-דע ןבללו ררבלו םהב ףורצל ולשכי םיליכשמה-ןמו 35 .דעומל רבדי םילא לא לעו לא-לכ-לע לדגתיו םמורתיו ךלמה ונוצרכ השעו 36 .התשענ הצרחנ יכ םעז הלכ-דע חילצהו תואלפנ יכ ןיבי אל הולא-לכ-לעו םישנ תדמח-לעו ןיבי אל ויתבא יהלא-לעו 37 .לדגתי לכ-לע בהזב דבכי ויתבא והעדי-אל רשא הולאלו דבכי ונכ-לע םיזעמ הלאלו 38 .תודמחבו הרקי ןבאבו ףסכבו םלישמהו דובכ הברי ריכה רשא רכנ הולא-םע םיזעמ ירצבמל השעו 39 .ריחמב קלחי המדאו םיברב בכרב ןופצה ךלמ וילע רעתשיו בגנה ךלמ ומע חגנתי ץק תעבו 40 .רבעו ףטשו תוצראב אבו תובר תוינאבו םישרפבו תישארו באומו םודא ודימ וטלמי הלאו ולשכי תוברו יבצה ץראב אבו 41 .ןומע ינב .הטילפל היהת אל םירצמ ץראו תוצראב ודי חלשיו 42 .וידעצמב םישכו םיבלו םירצמ תודמח לכבו ףסכהו בהזה ינמכמב לשמו 43 םירחהלו דימשהל הלדג אמחב אציו ןופצמו חרזממ והלהבי תועמשו 44 .םיבר רזוע ןיאו וצק-דע אבו שדק-יבצ-רהל םימי ןיב ונדפא ילהא עטיו 45 .ול