Daniel chapter 12 קרפ לאינד הרצ תע התיהו ךמע ינב-לע דמעה לודגה רשה לאכימ דמעי איהה תעבו 1 אצמנה-לכ ךמע טלמי איהה תעבו איהה תעה דע יוג תויהמ התיהנ-אל רשא .רפסב aezk ןוארדל תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא וציקי רפע-תמדא ינשימ םיברו 2 .םלוע .דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו עיקרה רהזכ ורהזי םילכשמהו 3 הברתו םיבר וטטשי ץק תע-דע רפסה םתחו םירבדה םתס לאינד התאו 4 .תעדה דחאו ראיה תפשל הנה דחא םידמע םירחא םינש הנהו לאינד ינא יתיארו 5 .ראיה תפשל הנה .תואלפה ץק יתמ-דע ראיה ימימל לעממ רשא םידבה שובל שיאל רמאיו 6 ונימי םריו ראיה ימימל לעממ רשא םידבה שובל שיאה-תא עמשאו 7 ץפנ תולככו יצחו םידעומ דעומל יכ םלועה יחב עבשיו םימשה-לא ולאמשו .הלא-לכ הנילכת שדק-םע-די .הלא תירחא המ ינדא הרמאו ןיבא אלו יתעמש ינאו 8 .ץק תע-דע םירבדה םימתחו םימתס-יכ לאינד ךל רמאיו 9 םיעשר-לכ וניבי אלו םיעשר ועישרהו םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי 10 .וניבי םילכשמהו .םיעשתו םיתאמ ףלא םימי םמש ץוקש תתלו דימתה רסוה תעמו 11 .השמחו םישלש תואמ שלש ףלא םימיל עיגיו הכחמה ירשא 12 .ןימיה ץקל ךלרגל דמעתו חונתו ץקל ךל התאו 13