Deuteronomy chapter 1 קרפ םירבד לומ הברעב רבדמב ןדריה רבעב לארשי-לכ-לא השמ רבד רשא םירבדה הלא 1 .בהז ידו תרצחו ןבלו לפת-ןיבו ןראפ-ןיב ףוס .ענרב שדק דע ריעש-רה ךרד ברחמ םוי רשע דחא 2 לארשי ינב-לא השמ רבד שדחל דחאב שדח רשע-יתשעב הנש םיעבראב יהיו 3 .םהלא ותא הוהי הוצ רשא לככ ןשבה ךלמ גוע תאו ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיס תא ותכה ירחא 4 .יערדאב תרתשעב בשוי-רשא .רמאל תאזה הרותה-תא ראב השמ ליאוה באומ ץראב ןדריה רבעב 5 .הזה רהב תבש םכל-בר רמאל ברחב ונילא רבד וניהלא הוהי 6 הלפשבו רהב הברעב וינכש-לכ-לאו ירמאה רה ואבו םכל ועסו ונפ 7 .תרפ-רהנ לדגה רהנה-דע ןונבלהו ינענכה ץרא םיה ףוחבו בגנבו הוהי עבשנ רשא ץראה-תא ושרו ואב ץראה-תא םכינפל יתתנ האר 8 .םהירחא םערזלו םהל תתל בקעילו קחציל םהרבאל םכיתבאל .םכתא תאש ידבל לכוא-אל רמאל אוהה תעב םכלא רמאו 9 .ברל םימשה יבכוככ םויה םכנהו םכתא הברה םכיהלא הוהי 10 רבד רשאכ םכתא ךרביו םימעפ ףלא םככ םכילע ףסי םכתובא יהלא הוהי 11 .םכל .םכבירו םכאשמו םכחרט ידבל אשא הכיא 12 .םכישארב םמישאו םכיטבשל םיעדיו םינבנו םימכח םישנא םכל ובה 13 .תושעל תרבד-רשא רבדה-בוט ורמאתו יתא ונעתו 14 םכילע םישאר םתוא ןתאו םיעדיו םימכח םישנא םכיטבש ישאר-תא חקאו 15 .םכיטבשל םירטשו תרשע ירשו םישמח ירשו תואמ ירשו םיפלא ירש -ןיב קדצ םתטפשו םכיחא-ןיב עמש רמאל אוהה תעב םכיטפש-תא הוצאו 16 .ורג ןיבו ויחא-ןיבו שיא יכ שיא-ינפמ ורוגת אל ןועמשת לדגכ ןטקכ טפשמב םינפ וריכת-אל 17 .ויתעמשו ילא ןוברקת םכמ השקי רשא רבדהו אוה םיהלאל טפשמה .ןושעת רשא םירבדה-לכ תא אוהה תעב םכתא הוצאו 18 ךרד םתיאר רשא אוהה ארונהו לודגה רבדמה-לכ תא ךלנו ברחמ עסנו 19 .ענרב שדק דע אבנו ונתא וניהלא הוהי הוצ רשאכ ירמאה רה .ונל ןתנ וניהלא הוהי-רשא ירמאה רה-דע םתאב םכלא רמאו 20 יהלא הוהי רבד רשאכ שר הלע ץראה-תא ךינפל ךיהלא הוהי ןתנ האר 21 .תחת-לאו ארית-לא ךל ךיתבא -תא ונל-ורפחיו ונינפל םישנא החלשנ ורמאתו םכלכ ילא ןוברקתו 22 אבנ רשא םירעה תאו הב-הלענ רשא ךרדה-תא רבד ונתא ובשיו ץראה .ןהילא .טבשל דחא שיא םישנא רשע םינש םכמ חקאו רבדה יניעב בטייו 23 .התא ולגריו לכשא לחנ-דע ואביו הרהה ולעיו ונפיו 24 הבוט ורמאיו רבד ונתא ובשיו ונילא ודרויו ץראה ירפמ םדיב וחקיו 25 .ונל ןתנ וניהלא הוהי-רשא ץראה .םכיהלא הוהי יפ-תא ורמתו תלעל םתיבא אלו 26 תתל םירצמ ץראמ ונאיצוה ונתא הוהי תאנשב ורמאתו םכילהאב ונגרתו 27 .ונדימשהל ירמאה דיב ונתא ונממ םרו לודג םע רמאל ונבבל-תא וסמה וניחא םילע ונחנא הנא 28 .םש וניאר םיקנע ינב-םגו םימשב תרוצבו תלדג םירע .םהמ ןוארית-אלו ןוצרעת-אל םכלא רמאו 29 םירצמב םכתא השע רשא לככ םכל םחלי אוה םכינפל ךלהה םכיהלא הוהי 30 .םכיניעל -לכב ונב-תא שיא-אשי רשאכ ךיהלא הוהי ךאשנ רשא תיאר רשא רבדמבו 31 .הזה םוקמה-דע םכאב-דע םתכלה רשא ךרדה .םכיהלא הוהיב םנימאמ םכניא הזה רבדבו 32 ךרדב םכתארל הליל שאב םכתנחל םוקמ םכל רותל ךרדב םכינפל ךלהה 33 .םמוי ןנעבו הב-וכלת רשא .רמאל עבשיו ףצקיו םכירבד לוק-תא הוהי עמשיו 34 רשא הבוטה ץראה תא הזה ערה רודה הלאה םישנאב שיא הארי-םא 35 .םכיתבאל תתל יתעבשנ הב-ךרד רשא ץראה-תא ןתא-ולו הנארי אוה הנפי-ןב בלכ יתלוז 36 .הוהי ירחא אלמ רשא ןעי וינבלו .םש אבת-אל התא-םג רמאל םכללגב הוהי ףנאתה יב-םג 37 -תא הנלחני אוה-יכ קזח ותא המש אבי אוה ךינפל דמעה ןונ-ןב עשוהי 38 .לארשי המה ערו בוט םויה ועדי-אל רשא םכינבו היהי זבל םתרמא רשא םכפטו 39 .הושריי םהו הננתא םהלו המש ואבי .ףוס-םי ךרד הרבדמה ועסו םכל ונפ םתאו 40 ונוצ-רשא לככ ונמחלנו הלענ ונחנא הוהיל ונאטח ילא ורמאתו ונעתו 41 .הרהה תלעל וניהתו ותמחלמ ילכ-תא שיא ורגחתו וניהלא הוהי אלו םכברקב ינניא יכ ומחלת-אלו ולעת אל םהל רמא ילא הוהי רמאיו 42 .םכיביא ינפל ופגנת .הרהה ולעתו ודזתו הוהי יפ-תא ורמתו םתעמש אלו םכילא רבדאו 43 הנישעת רשאכ םכתא ופדריו םכתארקל אוהה רהב בשיה ירמאה אציו 44 .המרח-דע ריעשב םכתא ותכיו םירבדה .םכילא ןיזאה אלו םכלקב הוהי עמש-אלו הוהי ינפל וכבתו ובשתו 45 .םתבשי רשא םימיכ םיבר םימי שדקב ובשתו 46