Deuteronomy chapter 2 קרפ םירבד ריעש-רה-תא בסנו ילא הוהי רבד רשאכ ףוס-םי ךרד הרבדמה עסנו ןפנו 1 .םיבר םימי .רמאל ילא הוהי רמאיו 2 .הנפצ םכל ונפ הזה רהה-תא בס םכל-בר 3 ריעשב םיבשיה ושע-ינב םכיחא לובגב םירבע םתא רמאל וצ םעה-תאו 4 .דאמ םתרמשנו םכמ e`xiie ושעל השרי-יכ לגר-ףכ ךרדמ דע םצראמ םכל ןתא-אל יכ םב ורגתת-לא 5 .ריעש רה-תא יתתנ .םתיתשו ףסכב םתאמ ורכת םימ-םגו םתלכאו ףסכב םתאמ ורבשת לכא 6 הז הזה לדגה רבדמה-תא ךתכל עדי ךדי השעמ לכב ךכרב ךיהלא הוהי יכ 7 .רבד תרסח אל ךמע ךיהלא הוהי הנש םיעברא ןיצעמו תליאמ הברעה ךרדמ ריעשב םיבשיה ושע-ינב וניחא תאמ רבענו 8 .באומ רבדמ ךרד רבענו ןפנו רבג ךל ןתא-אל יכ המחלמ םב רגתת-לאו באומ-תא רצת-לא ילא הוהי רמאיו 9 .השרי רע-תא יתתנ טול-ינבל יכ השרי וצראמ .םיקנעכ םרו ברו לודג םע הב ובשי םינפל םימאה 10 .םימא םהל וארקי םיבאמהו םיקנעכ םה-ףא ובשחי םיאפר 11 םהינפמ םודימשיו םושריי ושע ינבו םינפל םירחה ובשי ריעשבו 12 .םהל הוהי ןתנ-רשא ותשרי ץראל לארשי השע רשאכ םתחת ובשיו .דרז לחנ-תא רבענו דרז לחנ-תא םכל ורבעו ומק התע 13 םישלש דרז לחנ-תא ונרבע-רשא דע ענרב שדקמ ונכלה-רשא םימיהו 14 הוהי עבשנ רשאכ הנחמה ברקמ המחלמה ישנא רודה-לכ םת-דע הנש הנמשו .םהל .םמת דע הנחמה ברקמ םמהל םב התיה הוהי-די םגו 15 .םעה ברקמ תומל המחלמה ישנא-לכ ומת-רשאכ יהיו 16 .רמאל ילא הוהי רבדיו 17 .רע-תא באומ לובג-תא םויה רבע התא 18 -ינב ץראמ ןתא-אל יכ םב רגתת-לאו םרצת-לא ןומע ינב לומ תברקו 19 .השרי היתתנ טול-ינבל יכ השרי ךל ןומע םהל וארקי םינמעהו םינפל הב-ובשי םיאפר אוה-ףא בשחת םיאפר-ץרא 20 .םימזמז ובשיו םשרייו םהינפמ הוהי םדימשיו םיקנעכ םרו ברו לודג םע 21 .םתחת םהינפמ ירחה-תא דימשה רשא ריעשב םיבשיה ושע ינבל השע רשאכ 22 .הזה םויה דע םתחת ובשיו םשרייו ובשיו םדימשה רתפכמ םיאציה םירתפכ הזע-דע םירצחב םיבשיה םיועהו 23 .םתחת ןובשח-ךלמ ןחיס-תא ךדיב יתתנ האר ןנרא לחנ-תא ורבעו ועס ומוק 24 .המחלמ וב רגתהו שר לחה וצרא-תאו ירמאה רשא םימשה-לכ תחת םימעה ינפ-לע ךתאריו ךדחפ תת לחא הזה םויה 25 .ךינפמ ולחו וזגרו ךעמש ןועמשי .רמאל םולש ירבד ןובשח ךלמ ןוחיס-לא תומדק רבדממ םיכאלמ חלשאו 26 .לואמשו ןימי רוסא אל ךלא ךרדב ךרדב ךצראב הרבעא 27 הרבעא קר יתיתשו יל-ןתת ףסכב םימו יתלכאו ינרבשת ףסכב לכא 28 .ילגרב -רשא דע רעב םיבשיה םיבאומהו ריעשב םיבשיה ושע ינב יל-ושע רשאכ 29 .ונל ןתנ וניהלא הוהי-רשא ץראה-לא ןדריה-תא רבעא וחור-תא ךיהלא הוהי השקה-יכ וב ונרבעה ןובשח ךלמ ןחיס הבא אלו 30 .הזה םויכ ךדיב ותת ןעמל ובבל-תא ץמאו שר לחה וצרא-תאו ןחיס-תא ךינפל תת יתלחה האר ילא הוהי רמאיו 31 .וצרא-תא תשרל .הצהי המחלמל ומע-לכו אוה ונתארקל ןחיס אציו 32 .ומע-לכ-תאו ונב-תאו ותא ךנו ונינפל וניהלא הוהי והנתיו 33 אל ףטהו םישנהו םתמ ריע-לכ-תא םרחנו אוהה תעב וירע-לכ-תא דכלנו 34 .דירש ונראשה .ונדכל רשא םירעה ללשו ונל ונזזב המהבה קר 35 התיה אל דעלגה-דעו לחנב רשא ריעהו ןנרא לחנ-תפש-לע רשא רערעמ 36 .ונינפל וניהלא הוהי ןתנ לכה-תא ונממ הבגש רשא הירק -רשא לכו רהה ירעו קבי לחנ די-לכ תברק אל ןומע-ינב ץרא-לא קר 37 .וניהלא הוהי הוצ