Deuteronomy chapter 3 קרפ םירבד ומע-לכו אוה ונתארקל ןשבה-ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד לענו ןפנו 1 .יערדא המחלמל -תאו ומע-לכ-תאו ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית-לא ילא הוהי רמאיו 2 .ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע רשאכ ול תישעו וצרא -דע והכנו ומע-לכ-תאו ןשבה-ךלמ גוע-תא םג ונדיב וניהלא הוהי ןתיו 3 .דירש ול-ריאשה יתלב םישש םתאמ ונחקל-אל רשא הירק התיה אל אוהה תעב וירע-לכ-תא דכלנו 4 .ןשבב גוע תכלממ בגרא לבח-לכ ריע הברה יזרפה ירעמ דבל חירבו םיתלד ההבג המוח תרצב םירע הלא-לכ 5 .דאמ םישנה םתמ ריע-לכ םרחה ןובשח ךלמ ןחיסל ונישע רשאכ םתוא םרחנו 6 .ףטהו .ונל ונוזב םירעה ללשו המהבה-לכו 7 לחנמ ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ ינש דימ ץראה-תא אוהה תעב חקנו 8 .ןומרח רה-דע ןנרא .רינש ול-וארקי ירמאהו ןירש ןומרחל וארקי םינדיצ 9 גוע תכלממ ירע יערדאו הכלס-דע ןשבה-לכו דעלגה-לכו רשימה ירע לכ 10 .ןשבב הלה לזרב שרע ושרע הנה םיאפרה רתימ ראשנ ןשבה ךלמ גוע-קר יכ 11 .שיא-תמאב הבחר תומא עבראו הכרא תומא עשת ןומע ינב תברב אוה -רה יצחו ןנרא לחנ-לע-רשא רערעמ אוהה תעב ונשרי תאזה ץראה-תאו 12 .ידגלו ינבוארל יתתנ וירעו דעלגה לבח לכ השנמה טבש יצחל יתתנ גוע תכלממ ןשבה-לכו דעלגה רתיו 13 .םיאפר ץרא ארקי אוהה ןשבה-לכל בגראה ארקיו יתכעמהו ירושגה לובג-דע בגרא לבח-לכ-תא חקל השנמ-ןב ריאי 14 .הזה םויה דע ריאי תוח ןשבה-תא ומש-לע םתא .דעלגה-תא יתתנ ריכמלו 15 דעו לבגו לחנה ךות ןנרא לחנ-דעו דעלגה-ןמ יתתנ ידגלו ינבוארלו 16 .ןומע ינב לובג לחנה קבי הגספה תדשא תחת חלמה םי הברעה םי דעו תרנכמ לבגו ןדריהו הברעהו 17 .החרזמ תאזה ץראה-תא םכל ןתנ םכיהלא הוהי רמאל אוהה תעב םכתא וצאו 18 .ליח-ינב-לכ לארשי-ינב םכיחא ינפל ורבעת םיצולח התשרל רשא םכירעב ובשי םכל בר הנקמ-יכ יתעדי םכנקמו םכפטו םכישנ קר 19 .םכל יתתנ הוהי רשא ץראה-תא םה-םג ושריו םככ םכיחאל הוהי חיני-רשא דע 20 .םכל יתתנ רשא ותשריל שיא םתבשו ןדריה רבעב םהל ןתנ םכיהלא הוהי השע רשא-לכ תא תארה ךיניע רמאל אוהה תעב יתיוצ עושוהי-תאו 21 רבע התא רשא תוכלממה-לכל הוהי השעי-ןכ הלאה םיכלמה ינשל םכיהלא .המש .םכל םחלנה אוה םכיהלא הוהי יכ םוארית אל 22 .רמאל אוהה תעב הוהי-לא ןנחתאו 23 רשא הקזחה ךדי-תאו ךלדג-תא ךדבע-תא תוארהל תולחה התא הוהי ינדא 24 .ךתרובגכו ךישעמכ השעי-רשא ץראבו םימשב לא-ימ הזה בוטה רהה ןדריה רבעב רשא הבוטה ץראה-תא האראו אנ-הרבעא 25 .ןנבלהו -לא ךל-בר ילא הוהי רמאיו ילא עמש אלו םכנעמל יב הוהי רבעתיו 26 .הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות ךיניעב הארו החרזמו הנמיתו הנפצו המי ךיניע אשו הגספה שאר הלע 27 .הזה ןדריה-תא רבעת אל-יכ אוהו הזה םעה ינפל רבעי אוה-יכ והצמאו והקזחו עשוהי-תא וצו 28 .הארת רשא ץראה-תא םתוא ליחני .רועפ תיב לומ איגב בשנו 29