Deuteronomy chapter 4 קרפ םירבד תושעל םכתא דמלמ יכנא רשא םיטפשמה-לאו םיקחה-לא עמש לארשי התעו 1 .םכל ןתנ םכיתבא יהלא הוהי רשא ץראה-תא םתשריו םתאבו ויחת ןעמל -תא רמשל ונממ וערגת אלו םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה-לע ופסת אל 2 .םכתא הוצמ יכנא רשא םכיהלא הוהי תוצמ ךלה רשא שיאה-לכ יכ רועפ לעבב הוהי השע-רשא תא תוארה םכיניע 3 .ךברקמ ךיהלא הוהי ודימשה רועפ-לעב ירחא .םויה םכלכ םייח םכיהלא הוהיב םיקבדה םתאו 4 ברקב ןכ תושעל יהלא הוהי ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקח םכתא יתדמל האר 5 .התשרל המש םיאב םתא רשא ץראה תא ןועמשי רשא םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח אוה יכ םתישעו םתרמשו 6 .הזה לודגה יוגה ןובנו םכח-םע קר ורמאו הלאה םיקחה-לכ ונארק-לכב וניהלא הוהיכ וילא םיברק םיהלא ול-רשא לודג יוג-ימ יכ 7 .וילא רשא תאזה הרותה לככ םקידצ םיטפשמו םיקח ול-רשא לודג יוג ימו 8 .םויה םכינפל ןתנ יכנא -ןפו ךיניע ואר-רשא םירבדה-תא חכשת-ןפ דאמ ךשפנ רמשו ךל רמשה קר 9 .ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי -תא יל-להקה ילא הוהי רמאב ברחב ךיהלא הוהי ינפל תדמע רשא םוי 10 -לע םייח םה רשא םימיה-לכ יתא האריל ןודמלי רשא ירבד-תא םעמשאו םעה .ןודמלי םהינב-תאו המדאה ןנע ךשח םימשה בל-דע שאב רעב רההו רהה תחת ןודמעתו ןוברקתו 11 .לפרעו םכניא הנומתו םיעמש םתא םירבד לוק שאה ךותמ םכילא הוהי רבדיו 12 .לוק יתלוז םיאר -לע םבתכיו םירבדה תרשע תושעל םכתא הוצ רשא ותירב-תא םכל דגיו 13 .םינבא תוחל ינש םתא םכתשעל םיטפשמו םיקח םכתא דמלל אוהה תעב הוהי הוצ יתאו 14 .התשרל המש םירבע םתא רשא ץראב הוהי רבד םויב הנומת-לכ םתיאר אל יכ םכיתשפנל דאמ םתרמשנו 15 .שאה ךותמ ברחב םכילא .הבקנ וא רכז תינבת למס-לכ תנומת לספ םכל םתישעו ןותחשת-ןפ 16 .םימשב ףועת רשא ףנכ רופצ-לכ תינבת ץראב רשא המהב-לכ תינבת 17 .ץראל תחתמ םימב-רשא הגד-לכ תינבת המדאב שמר-לכ תינבת 18 לכ םיבכוכה-תאו חריה-תאו שמשה-תא תיארו המימשה ךיניע אשת-ןפו 19 לכל םתא ךיהלא הוהי קלח רשא םתדבעו םהל תיוחתשהו תחדנו םימשה אבצ .םימשה-לכ תחת םימעה םעל ול תויהל םירצממ לזרבה רוכמ םכתא אצויו הוהי חקל םכתאו 20 .הזה םויכ הלחנ אב-יתלבלו ןדריה-תא ירבע יתלבל עבשיו םכירבד-לע יב-ףנאתה הוהיו 21 .הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא הבוטה ץראה-לא -תא םתשריו םירבע םתאו ןדריה-תא רבע ינניא תאזה ץראב תמ יכנא יכ 22 .תאזה הבוטה ץראה םתישעו םכמע תרכ רשא םכיהלא הוהי תירב-תא וחכשת-ןפ םכל ורמשה 23 .ךיהלא הוהי ךוצ רשא לכ תנומת לספ םכל .אנק לא אוה הלכא שא ךיהלא הוהי יכ 24 תנומת לספ םתישעו םתחשהו ץראב םתנשונו םינב ינבו םינב דילות-יכ 25 .וסיעכהל ךיהלא-הוהי יניעב ערה םתישעו לכ ץראה לעמ רהמ ןודבאת דבא-יכ ץראה-תאו םימשה-תא םויה םכב יתדיעה 26 דמשה יכ הילע םימי ןכיראת-אל התשרל המש ןדריה-תא םירבע םתא רשא .ןודמשת הוהי גהני רשא םיוגב רפסמ יתמ םתראשנו םימעב םכתא הוהי ץיפהו 27 .המש םכתא ןועמשי אלו ןוארי-אל רשא ןבאו ץע םדא ידי השעמ םיהלא םש-םתדבעו 28 .ןחירי אלו ןולכאי אלו .ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב ונשרדת יכ תאצמו ךיהלא הוהי-תא םשמ םתשקבו 29 ךיהלא הוהי-דע תבשו םימיה תירחאב הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב 30 .ולקב תעמשו תירב-תא חכשי אלו ךתיחשי אלו ךפרי אל ךיהלא הוהי םוחר לא יכ 31 .םהל עבשנ רשא ךיתבא םיהלא ארב רשא םויה-ןמל ךינפל ויה-רשא םינשאר םימיל אנ-לאש יכ 32 וא הזה לודגה רבדכ היהנה םימשה הצק-דעו םימשה הצקמלו ץראה-לע םדא .והמכ עמשנה .יחיו התא תעמש-רשאכ שאה-ךותמ רבדמ םיהלא לוק םע עמשה 33 םיתפומבו תתאב תסמב יוג ברקמ יוג ול תחקל אובל םיהלא הסנה וא 34 םכל השע-רשא לככ םילדג םיארומבו היוטנ עורזבו הקזח דיבו dnglnae .ךיניעל םירצמב םכיהלא הוהי .ודבלמ דוע ןיא םיהלאה אוה הוהי יכ תעדל תארה התא 35 הלודגה ושא-תא ךארה ץראה-לעו ךרסיל ולק-תא ךעימשה םימשה-ןמ 36 .שאה ךותמ תעמש וירבדו וחכב וינפב ךאצויו וירחא וערזב רחביו ךיתבא-תא בהא יכ תחתו 37 .םירצממ לדגה םצרא-תא ךל-תתל ךאיבהל ךינפמ ךממ םימצעו םילדג םיוג שירוהל 38 .הזה םויכ הלחנ -לעו לעממ םימשב םיהלאה אוה הוהי יכ ךבבל-לא תבשהו םויה תעדיו 39 .דוע ןיא תחתמ ץראה ךל בטיי רשא םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ-תאו ויקח-תא תרמשו 40 -לכ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה-לע םימי ךיראת ןעמלו ךירחא ךינבלו .םימיה .שמש החרזמ ןדריה רבעב םירע שלש השמ לידבי זא 41 למתמ ול אנש-אל אוהו תעד-ילבב והער-תא חצרי רשא חצור המש סנל 42 .יחו לאה םירעה-ןמ תחא-לא סנו םשלש ןלוג-תאו ידגל דעלגב תמאר-תאו ינבוארל רשימה ץראב רבדמב רצב-תא 43 .ישנמל ןשבב .לארשי ינב ינפל השמ םש-רשא הרותה תאזו 44 םתאצב לארשי ינב-לא השמ רבד רשא םיטפשמהו םיקחהו תדעה הלא 45 .םירצממ בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיס ץראב רועפ תיב לומ איגב ןדריה רבעב 46 .םירצממ םתאצב לארשי ינבו השמ הכה רשא ןובשחב רבעב רשא ירמאה יכלמ ינש ןשבה-ךלמ גוע ץרא-תאו וצרא-תא ושרייו 47 .שמש חרזמ ןדריה .ןומרח אוה ןאיש רה-דעו ןנרא לחנ-תפש-לע רשא רערעמ 48 .הגספה תדשא תחת הברעה םי דעו החרזמ ןדריה רבע הברעה-לכו 49