Deuteronomy chapter 5 קרפ םירבד -תאו םיקחה-תא לארשי עמש םהלא רמאיו לארשי-לכ-לא השמ ארקיו 1 .םתשעל םתרמשו םתא םתדמלו םויה םכינזאב רבד יכנא רשא םיטפשמה .ברחב תירב ונמע תרכ וניהלא הוהי 2 םויה הפ הלא ונחנא ונתא יכ תאזה תירבה-תא הוהי תרכ וניתבא-תא אל 3 .םייח ונלכ .שאה ךותמ רהב םכמע הוהי רבד םינפב םינפ 4 יכ הוהי רבד-תא םכל דיגהל אוהה תעב םכיניבו הוהי-ןיב דמע יכנא 5 .רמאל רהב םתילע-אלו שאה ינפמ םתארי .םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יכנא 6 .ינפ-לע םירחא םיהלא ךל-היהי אל 7 רשאו תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת-לכ לספ ךל-השעת-אל 8 .ץראל תחתמ םימב ןוע דקפ אנק לא ךיהלא הוהי יכנא יכ םדבעת אלו םהל הוחתשת-אל 9 .יאנשל םיעבר-לעו םישלש-לעו םינב-לע תובא .ותוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השעו 10 -תא אשי-רשא תא הוהי הקני אל יכ אושל ךיהלא הוהי-םש-תא אשת אל 11 .אושל ומש .ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ושדקל תבשה םוי-תא רומש 12 .ךתכאלמ-לכ תישעו דבעת םימי תשש 13 ךתבו-ךנבו התא הכאלמ-לכ השעת אל ךיהלא הוהיל תבש יעיבשה םויו 14 חוני ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ךתמהב-לכו ךרמחו ךרושו ךתמאו-ךדבעו .ךומכ ךתמאו ךדבע הקזח דיב םשמ ךיהלא הוהי ךאציו םירצמ ץראב תייה דבע-יכ תרכזו 15 .תבשה םוי-תא תושעל ךיהלא הוהי ךוצ ןכ-לע היוטנ ערזבו ךימי ןכיראי ןעמל ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ךמא-תאו ךיבא-תא דבכ 16 .ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא המדאה לע ךל בטיי ןעמלו .חצרת אל 17 .ףאנת אלו 18 .בנגת אלו 19 .אוש דע ךערב הנעת-אלו 20 ורוש ותמאו ודבעו והדש ךער תיב הואתת אלו ךער תשא דמחת אלו 21 .ךערל רשא לכו ורמחו לפרעהו ןנעה שאה ךותמ רהב םכלהק-לכ-לא הוהי רבד הלאה םירבדה-תא 22 .ילא םנתיו םינבא תחל ינש-לע םבתכיו ףסי אלו לודג לוק -לכ ילא ןוברקתו שאב רעב רההו ךשחה ךותמ לוקה-תא םכעמשכ יהיו 23 .םכינקזו םכיטבש ישאר ונעמש ולק-תאו ולדג-תאו ודבכ-תא וניהלא הוהי ונארה ןה ורמאתו 24 .יחו םדאה-תא םיהלא רבדי-יכ וניאר הזה םויה שאה ךותמ עמשל ונחנא םיפסי-םא תאזה הלדגה שאה ונלכאת יכ תומנ המל התעו 25 .ונתמו דוע וניהלא הוהי לוק-תא .יחיו ונמכ שאה-ךותמ רבדמ םייח םיהלא לוק עמש רשא רשב-לכ ימ יכ 26 -לכ תא ונילא רבדת תאו וניהלא הוהי רמאי רשא-לכ תא עמשו התא ברק 27 .ונישעו ונעמשו ךילא וניהלא הוהי רבדי רשא -תא יתעמש ילא הוהי רמאיו ילא םכרבדב םכירבד לוק-תא הוהי עמשיו 28 .ורבד רשא-לכ וביטיה ךילא ורבד רשא הזה םעה ירבד לוק םימיה-לכ יתוצמ-לכ-תא רמשלו יתא האריל םהל הז םבבל היהו ןתי-ימ 29 .םלעל םהינבלו םהל בטיי ןעמל .םכילהאל םכל ובוש םהל רמא ךל 30 רשא םיטפשמהו םיקחהו הוצמה-לכ תא ךילא הרבדאו ידמע דמע הפ התאו 31 .התשרל םהל ןתנ יכנא רשא ץראב ושעו םדמלת .לאמשו ןימי ורסת אל םכתא םכיהלא הוהי הוצ רשאכ תושעל םתרמשו 32 םכל בוטו ןויחת ןעמל וכלת םכתא םכיהלא הוהי הוצ רשא ךרדה-לכב 33 .ןושרית רשא ץראב םימי םתכראהו