Deuteronomy chapter 6 קרפ םירבד תושעל םכתא דמלל םכיהלא הוהי הוצ רשא םיטפשמהו םיקחה הוצמה תאזו 1 .התשרל המש םירבע םתא רשא ץראב יכנא רשא ויתוצמו ויתקח-לכ-תא רמשל ךיהלא הוהי-תא ארית ןעמל 2 .ךימי ןכראי ןעמלו ךייח ימי לכ ךנב-ןבו ךנבו התא ךוצמ רבד רשאכ דאמ ןוברת רשאו ךל בטיי רשא תושעל תרמשו לארשי תעמשו 3 .שבדו בלח תבז ץרא ךל ךיתבא יהלא הוהי .דחא הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש 4 .ךדאמ-לכבו ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב ךיהלא הוהי תא תבהאו 5 .ךבבל-לע םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו 6 .ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו 7 .ךיניע ןיב תפטטל ויהו ךדי-לע תואל םתרשקו 8 .ךירעשבו ךתיב תוזזמ-לע םתבתכו 9 םהרבאל ךיתבאל עבשנ רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ היהו 10 .תינב-אל רשא תבטו תלדג םירע ךל תתל בקעילו קחציל םימרכ תבצח-אל רשא םיבוצח תרבו תאלמ-אל רשא בוט-לכ םיאלמ םיתבו 11 .תעבשו תלכאו תעטנ-אל רשא םיתיזו .םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךאיצוה רשא הוהי-תא חכשת-ןפ ךל רמשה 12 .עבשת ומשבו דבעת ותאו ארית ךיהלא הוהי-תא 13 .םכיתוביבס רשא םימעה יהלאמ םירחא םיהלא ירחא ןוכלת אל 14 ךדימשהו ךב ךיהלא הוהי-ףא הרחי-ןפ ךברקב ךיהלא הוהי אנק לא יכ 15 .המדאה ינפ לעמ .הסמב םתיסנ רשאכ םכיהלא הוהי-תא וסנת אל 16 .ךוצ רשא ויקחו ויתדעו םכיהלא הוהי תוצמ-תא ןורמשת רומש 17 ץראה-תא תשריו תאבו ךל בטיי ןעמל הוהי יניעב בוטהו רשיה תישעו 18 .ךיתבאל הוהי עבשנ-רשא הבטה .הוהי רבד רשאכ ךינפמ ךיביא-לכ-תא ףדהל 19 הוהי הוצ רשא םיטפשמהו םיקחהו תדעה המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי-יכ 20 .םכתא וניהלא דיב םירצממ הוהי ונאיציו םירצמב הערפל ונייה םידבע ךנבל תרמאו 21 .הקזח ותיב-לכבו הערפב םירצמב םיערו םילדג םיתפמו תתוא הוהי ןתיו 22 .וניניעל עבשנ רשא ץראה-תא ונל תתל ונתא איבה ןעמל םשמ איצוה ונתואו 23 .epiza`l בוטל וניהלא הוהי-תא האריל הלאה םיקחה-לכ-תא תושעל הוהי ונוציו 24 .הזה םויהכ ונתיחל םימיה-לכ ונל הוהי ינפל תאזה הוצמה-לכ-תא תושעל רמשנ-יכ ונל-היהת הקדצו 25 .ונוצ רשאכ וניהלא