Deuteronomy chapter 7 קרפ םירבד -םיוג לשנו התשרל המש-אב התא-רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ 1 יסוביהו יוחהו יזרפהו ינענכהו ירמאהו ישגרגהו יתחה ךינפמ םיבר .ךממ םימוצעו םיבר םיוג העבש תירב םהל תרכת-אל םתא םירחת םרחה םתיכהו ךינפל ךיהלא הוהי םנתנו 2 .םנחת אלו .ךנבל חקת-אל ותבו ונבל ןתת-אל ךתב םב ןתחתת אלו 3 םכב הוהי-ףא הרחו םירחא םיהלא ודבעו ירחאמ ךנב-תא ריסי-יכ 4 .רהמ ךדימשהו ןועדגת םהרישאו ורבשת םתבצמו וצתת םהיתחבזמ םהל ושעת הכ-םא-יכ 5 .שאב ןופרשת םהיליספו םעל ול תויהל ךיהלא הוהי רחב ךב ךיהלא הוהיל התא שודק םע יכ 6 .המדאה ינפ-לע רשא םימעה לכמ הלגס -לכמ טעמה םתא-יכ םכב רחביו םכב הוהי קשח םימעה-לכמ םכברמ אל 7 .םימעה איצוה םכיתבאל עבשנ רשא העבשה-תא ורמשמו םכתא הוהי תבהאמ יכ 8 .םירצמ-ךלמ הערפ דימ םידבע תיבמ ךדפיו הקזח דיב םכתא הוהי דסחהו תירבה רמש ןמאנה לאה םיהלאה אוה ךיהלא הוהי-יכ תעדיו 9 .רוד ףלאל ותוצמ ירמשלו ויבהאל .ול-םלשי וינפ-לא ואנשל רחאי אל ודיבאהל וינפ-לא ויאנשל םלשמו 10 םויה ךוצמ יכנא רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-תאו הוצמה-תא תרמשו 11 .םתושעל הוהי רמשו םתא םתישעו םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו 12 .ךיתבאל עבשנ רשא דסחה-תאו תירבה-תא ךל ךיהלא ךשריתו ךנגד ךתמדא-ירפו ךנטב-ירפ ךרבו ךברהו ךכרבו ךבהאו 13 .ךל תתל ךיתבאל עבשנ-רשא המדאה לע ךנאצ תרתשעו ךיפלא-רגש ךרהציו .ךתמהבבו הרקעו רקע ךב היהי-אל םימעה-לכמ היהת ךורב 14 םמישי אל תעדי רשא םיערה םירצמ יודמ-לכו ילח-לכ ךממ הוהי ריסהו 15 .ךיאנש-לכב םנתנו ךב םהילע ךניע סוחת-אל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא םימעה-לכ-תא תלכאו 16 .ךל אוה שקומ-יכ םהיהלא-תא דבעת אלו .םשירוהל לכוא הכיא ינממ הלאה םיוגה םיבר ךבבלב רמאת יכ 17 .םירצמ-לכלו הערפל ךיהלא הוהי השע-רשא תא רכזת רכז םהמ ארית אל 18 ערזהו הקזחה דיהו םיתפמהו תתאהו ךיניע ואר-רשא תלדגה תסמה 19 -רשא םימעה-לכל ךיהלא הוהי השעי-ןכ ךיהלא הוהי ךאצוה רשא היוטנה .םהינפמ ארי התא םירתסנהו םיראשנה דבא-דע םב ךיהלא הוהי חלשי הערצה-תא םגו 20 .ךינפמ .ארונו לודג לא ךברקב ךיהלא הוהי-יכ םהינפמ ץרעת אל 21 רהמ םתלכ לכות אל טעמ טעמ ךינפמ לאה םיוגה-תא ךיהלא הוהי לשנו 22 .הדשה תיח ךילע הברת-ןפ .םדמשה דע הלדג המוהמ םמהו ךינפל ךיהלא הוהי םנתנו 23 ךינפב שיא בציתי-אל םימשה תחתמ םמש-תא תדבאהו ךדיב םהיכלמ ןתנו 24 .םתא ךדמשה דע ןפ ךל תחקלו םהילע בהזו ףסכ דמחת-אל שאב ןופרשת םהיהלא יליספ 25 .אוה ךיהלא הוהי תבעות יכ וב שקות ונבעתת בעתו ונצקשת ץקש והמכ םרח תייהו ךתיב-לא הבעות איבת-אלו 26 .אוה םרח-יכ