Deuteronomy chapter 8 קרפ םירבד םתיברו ןויחת ןעמל תושעל ןורמשת םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה-לכ 1 .םכיתבאל הוהי עבשנ-רשא ץראה-תא םתשריו םתאבו רבדמב הנש םיעברא הז ךיהלא הוהי ךכילוה רשא ךרדה-לכ-תא תרכזו 2 .אל-םא ותוצמ רמשתה ךבבלב רשא-תא תעדל ךתסנל ךתנע ןעמל ןעמל ךיתבא ןועדי אלו תעדי-אל רשא ןמה-תא ךלכאיו ךבעריו ךנעיו 3 היחי הוהי-יפ אצומ-לכ-לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה-לע אל יכ ךעידוה .םדאה .הנש םיעברא הז הקצב אל ךלגרו ךילעמ התלב אל ךתלמש 4 .ךרסימ ךיהלא הוהי ונב-תא שיא רסיי רשאכ יכ ךבבל-םע תעדיו 5 .ותא הארילו ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי תוצמ-תא תרמשו 6 םיאצי תמהתו תניע םימ ילחנ ץרא הבוט ץרא-לא ךאיבמ ךיהלא הוהי יכ 7 .רהבו העקבב .שבדו ןמש תיז-ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו הטח ץרא 8 הינבא רשא ץרא הב לכ רסחת-אל םחל הב-לכאת תנכסמב אל רשא ץרא 9 .תשחנ בצחת היררהמו לזרב .ךל-ןתנ רשא הבטה ץראה-לע ךיהלא הוהי-תא תכרבו תעבשו תלכאו 10 ויטפשמו ויתוצמ רמש יתלבל ךיהלא הוהי-תא חכשת-ןפ ךל רמשה 11 .םויה ךוצמ יכנא רשא ויתקחו .תבשיו הנבת םיבט םיתבו תעבשו לכאת-ןפ 12 .הברי ךל-רשא לכו ךל-הברי בהזו ףסכו ןיברי ךנאצו ךרקבו 13 .םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךאיצומה ךיהלא הוהי-תא תחכשו ךבבל םרו 14 םימ-ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ארונהו לדגה רבדמב ךכילומה 15 .שימלחה רוצמ םימ ךל איצומה ךתסנ ןעמלו ךתנע ןעמל ךיתבא ןועדי-אל רשא רבדמב ןמ ךלכאמה 16 .ךתירחאב ךבטיהל .הזה ליחה-תא יל השע ידי םצעו יחכ ךבבלב תרמאו 17 -תא םיקה ןעמל ליח תושעל חכ ךל ןתנה אוה יכ ךיהלא הוהי-תא תרכזו 18 .הזה םויכ ךיתבאל עבשנ-רשא ותירב םתדבעו םירחא םיהלא ירחא תכלהו ךיהלא הוהי-תא חכשת חכש-םא היהו 19 .ןודבאת דבא יכ םויה םכב יתדעה םהל תיוחתשהו לוקב ןועמשת אל בקע ןודבאת ןכ םכינפמ דיבאמ הוהי רשא םיוגכ 20 .םכיהלא הוהי