Deuteronomy chapter 9 קרפ םירבד םימצעו םילדג םיוג תשרל אבל ןדריה-תא םויה רבע התא לארשי עמש 1 .םימשב תרצבו תלדג םירע ךממ ינפל בציתי ימ תעמש התאו תעדי התא רשא םיקנע ינב םרו לודג-םע 2 .קנע ינב םדימשי אוה הלכא שא ךינפל רבעה-אוה ךיהלא הוהי יכ םויה תעדיו 3 .ךל הוהי רבד רשאכ רהמ םתדבאהו םתשרוהו ךינפל םעינכי אוהו ינאיבה יתקדצב רמאל ךינפלמ םתא ךיהלא הוהי ףדהב ךבבלב רמאת-לא 4 .ךינפמ םשירומ הוהי הלאה םיוגה תעשרבו תאזה ץראה-תא תשרל הוהי הלאה םיוגה תעשרב יכ םצרא-תא תשרל אב התא ךבבל רשיבו ךתקדצב אל 5 ךיתבאל הוהי עבשנ רשא רבדה-תא םיקה ןעמלו ךינפמ םשירומ ךיהלא הוהי .בקעילו קחציל םהרבאל התשרל תאזה הבוטה ץראה-תא ךל ןתנ ךיהלא הוהי ךתקדצב אל יכ תעדיו 6 .התא ףרע-השק-םע יכ -רשא םויה-ןמל רבדמב ךיהלא הוהי-תא תפצקה-רשא תא חכשת-לא רכז 7 .הוהי-םע םתייה םירממ הזה םוקמה-דע םכאב-דע םירצמ ץראמ תאצי .םכתא דימשהל םכב הוהי ףנאתיו הוהי-תא םתפצקה ברחבו 8 בשאו םכמע הוהי תרכ-רשא תירבה תחול םינבאה תחול תחקל הרהה יתלעב 9 .יתיתש אל םימו יתלכא אל םחל הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב םהילעו םיהלא עבצאב םיבתכ םינבאה תחול ינש-תא ילא הוהי ןתיו 10 .להקה םויב שאה ךותמ רהב םכמע הוהי רבד רשא םירבדה-לככ תחל ינש-תא ילא הוהי ןתנ הליל םיעבראו םוי םיעברא ץקמ יהיו 11 .תירבה תוחל םינבאה םירצממ תאצוה רשא ךמע תחש יכ הזמ רהמ דר םוק ילא הוהי רמאיו 12 .הכסמ םהל ושע םתיוצ רשא ךרדה-ןמ רהמ ורס .אוה ףרע-השק-םע הנהו הזה םעה-תא יתיאר רמאל ילא הוהי רמאיו 13 -יוגל ךתוא השעאו םימשה תחתמ םמש-תא החמאו םדימשאו ינממ ףרה 14 .ונממ ברו םוצע .ידי יתש לע תירבה תחול ינשו שאב רעב רההו רהה-ןמ דראו ןפאו 15 -ןמ רהמ םתרס הכסמ לגע םכל םתישע םכיהלא הוהיל םתאטח הנהו אראו 16 .םכתא הוהי הוצ-רשא jxcd .םכיניעל םרבשאו ידי יתש לעמ םכלשאו תחלה ינשב שפתאו 17 יתלכא אל םחל הליל םיעבראו םוי םיעברא הנשארכ הוהי ינפל לפנתאו 18 הוהי יניעב ערה תושעל םתאטח רשא םכתאטח-לכ לע יתיתש אל םימו .וסיעכהל עמשיו םכתא דימשהל םכילע הוהי ףצק רשא המחהו ףאה ינפמ יתרגי יכ 19 .אוהה םעפב םג ילא הוהי .אוהה תעב ןרהא דעב-םג ללפתאו ודימשהל דאמ הוהי ףנאתה ןרהאבו 20 ותא תכאו שאב ותא ףרשאו יתחקל לגעה-תא םתישע-רשא םכתאטח-תאו 21 .רהה-ןמ דריה לחנה-לא ורפע-תא ךלשאו רפעל קד-רשא דע בטיה ןוחט .הוהי-תא םתייה םיפצקמ הואתה תרבקבו הסמבו הרעבתבו 22 םכל יתתנ רשא ץראה-תא ושרו ולע רמאל ענרב שדקמ םכתא הוהי חלשבו 23 .ולקב םתעמש אלו ול םתנמאה אלו םכיהלא הוהי יפ-תא ורמתו .םכתא יתעד םוימ הוהי-םע םתייה םירממ 24 יתלפנתה רשא הלילה םיעברא-תאו םויה םיעברא תא הוהי ינפל לפנתאו 25 .םכתא דימשהל הוהי רמא-יכ תידפ רשא ךתלחנו ךמע תחשת-לא הוהי ינדא רמאו הוהי-לא ללפתאו 26 .הקזח דיב םירצממ תאצוה-רשא ךלדגב -לאו הזה םעה ישק-לא ןפת-לא בקעילו קחציל םהרבאל ךידבעל רכז 27 .ותאטח-לאו ועשר ץראה-לא םאיבהל הוהי תלכי ילבמ םשמ ונתאצוה רשא ץראה ורמאי-ןפ 28 .רבדמב םתמהל םאיצוה םתוא ותאנשמו םהל רבד-רשא .היוטנה ךערזבו לדגה ךחכב תאצוה רשא ךתלחנו ךמע םהו 29