Deuteronomy chapter 10 קרפ םירבד ילא הלעו םינשארכ םינבא תחול-ינש ךל-לספ ילא הוהי רמא אוהה תעב 1 .ץע ןורא ךל תישעו הרהה תרבש רשא םינשארה תחלה-לע ויה רשא םירבדה-תא תחלה-לע בתכאו 2 .ןוראב םתמשו ינשו הרהה לעאו םינשארכ םינבא תחל-ינש לספאו םיטש יצע ןורא שעאו 3 .ידיב תחלה םכילא הוהי רבד רשא םירבדה תרשע תא ןושארה בתכמכ תחלה-לע בתכיו 4 .ילא הוהי םנתיו להקה םויב שאה ךותמ רהב רשאכ םש ויהיו יתישע רשא ןוראב תחלה-תא םשאו רהה-ןמ דראו ןפאו 5 .הוהי ינוצ םש רבקיו ןרהא תמ םש הרסומ ןקעי-ינב תראבמ ועסנ לארשי ינבו 6 .ויתחת ונב רזעלא ןהכיו .םימ ילחנ ץרא התבטי הדגדגה-ןמו הדגדגה ועסנ םשמ 7 דמעל הוהי-תירב ןורא-תא תאשל יולה טבש-תא הוהי לידבה אוהה תעב 8 .הזה םויה דע ומשב ךרבלו ותרשל הוהי ינפל רבד רשאכ ותלחנ אוה הוהי ויחא-םע הלחנו קלח יולל היה-אל ןכ-לע 9 .ול ךיהלא הוהי עמשיו הליל םיעבראו םוי םיעברא םינשארה םימיכ רהב יתדמע יכנאו 10 .ךתיחשה הוהי הבא-אל אוהה םעפב םג ילא הוהי -רשא ץראה-תא ושרייו ואביו םעה ינפל עסמל ךל םוק ילא הוהי רמאיו 11 .םהל תתל םתבאל יתעבשנ ךיהלא הוהי-תא האריל-םא יכ ךמעמ לאש ךיהלא הוהי המ לארשי התעו 12 -לכבו ךבבל-לכב ךיהלא הוהי-תא דבעלו ותא הבהאלו ויכרד-לכב תכלל .ךשפנ .ךל בוטל םויה ךוצמ יכנא רשא ויתקח-תאו הוהי תוצמ-תא רמשל 13 .הב-רשא-לכו ץראה םימשה ימשו םימשה ךיהלא הוהיל ןה 14 -לכמ םכב םהירחא םערזב רחביו םתוא הבהאל הוהי קשח ךיתבאב קר 15 .הזה םויכ םימעה .דוע ושקת אל םכפרעו םכבבל תלרע תא םתלמו 16 רבגה לדגה לאה םינדאה ינדאו םיהלאה יהלא אוה םכיהלא הוהי יכ 17 .דחש חקי אלו םינפ אשי-אל רשא ארונהו .הלמשו םחל ול תתל רג בהאו הנמלאו םותי טפשמ השע 18 .םירצמ ץראב םתייה םירג-יכ רגה-תא םתבהאו 19 .עבשת ומשבו קבדת ובו דבעת ותא ארית ךיהלא הוהי-תא 20 הלאה תארונה-תאו תלדגה-תא ךתא השע-רשא ךיהלא אוהו ךתלהת אוה 21 .ךיניע ואר רשא יבכוככ ךיהלא הוהי ךמש התעו המירצמ ךיתבא ודרי שפנ םיעבשב 22 .ברל םימשה