Deuteronomy chapter 11 קרפ םירבד -לכ ויתוצמו ויטפשמו ויתקחו ותרמשמ תרמשו ךיהלא הוהי תא תבהאו 1 .םימיה רסומ-תא ואר-אל רשאו ועדי-אל רשא םכינב-תא אל יכ םויה םתעדיו 2 .היוטנה וערזו הקזחה ודי-תא ולדג-תא םכיהלא הוהי -לכלו םירצמ-ךלמ הערפל םירצמ ךותב השע רשא וישעמ-תאו ויתתא-תאו 3 .וצרא -לע ףוס-םי ימ-תא ףיצה רשא ובכרלו ויסוסל םירצמ ליחל השע רשאו 4 .הזה םויה דע הוהי םדבאיו םכירחא םפדרב םהינפ .הזה םוקמה-דע םכאב-דע רבדמב םכל השע רשאו 5 היפ-תא ץראה התצפ רשא ןבואר-ןב באילא ינב םריבאלו ןתדל השע רשאו 6 -לכ ברקב םהילגרב רשא םוקיה-לכ תאו םהילהא-תאו םהיתב-תאו םעלבתו .לארשי .השע רשא לדגה הוהי השעמ-לכ-תא תארה םכיניע יכ 7 םתשריו םתאבו וקזחת ןעמל םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה-לכ-תא םתרמשו 8 .התשרל המש םירבע םתא רשא ץראה-תא םהל תתל םכיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה-לע םימי וכיראת ןעמלו 9 .שבדו בלח תבז ץרא םערזלו םשמ םתאצי רשא אוה םירצמ ץראכ אל התשרל המש-אב התא רשא ץראה יכ 10 .קריה ןגכ ךלגרב תיקשהו ךערז-תא ערזת רשא -התשת םימשה רטמל תעקבו םירה ץרא התשרל המש םירבע םתא רשא ץראהו 11 .םימ תישרמ הב ךיהלא הוהי יניע דימת התא שרד ךיהלא הוהי-רשא ץרא 12 .הנש תירחא דעו הנשה -תא הבהאל םויה םכתא הוצמ יכנא רשא יתוצמ-לא ועמשת עמש-םא היהו 13 .םכשפנ-לכבו םכבבל-לכב ודבעלו םכיהלא הוהי .ךרהציו ךשריתו ךנגד תפסאו שוקלמו הרוי ותעב םכצרא-רטמ יתתנו 14 .תעבשו תלכאו ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו 15 םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םתרסו םכבבל התפי ןפ םכל ורמשה 16 .םהל -תא ןתת אל המדאהו רטמ היהי-אלו םימשה-תא רצעו םכב הוהי-ףא הרחו 17 .םכל ןתנ הוהי רשא הבטה ץראה לעמ הרהמ םתדבאו הלובי םכדי-לע תואל םתא םתרשקו םכשפנ-לעו םכבבל-לע הלא ירבד-תא םתמשו 18 .םכיניע ןיב תפטוטל ויהו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב רבדל םכינב-תא םתא םתדמלו 19 .ךמוקבו .ךירעשבו ךתיב תוזוזמ-לע םתבתכו 20 םכיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה לע םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל 21 .ץראה-לע םימשה ימיכ םהל תתל התשעל םכתא הוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה-לכ-תא ןורמשת רמש-םא יכ 22 .וב-הקבדלו ויכרד-לכב תכלל םכיהלא הוהי-תא הבהאל םילדג םיוג םתשריו םכינפלמ הלאה םיוגה-לכ-תא הוהי שירוהו 23 .םכמ םימצעו -ןמ ןונבלהו רבדמה-ןמ היהי םכל וב םכלגר-ףכ ךרדת רשא םוקמה-לכ 24 .םכלבג היהי ןורחאה םיה דעו תרפ-רהנ רהנה -לכ ינפ-לע םכיהלא הוהי ןתי םכארומו םכדחפ םכינפב שיא בציתי-אל 25 .םכל רבד רשאכ הב-וכרדת רשא ץראה .הללקו הכרב םויה םכינפל ןתנ יכנא האר 26 םכתא הוצמ יכנא רשא םכיהלא הוהי תוצמ-לא ועמשת רשא הכרבה-תא 27 .םויה רשא ךרדה-ןמ םתרסו םכיהלא הוהי תוצמ-לא ועמשת אל-םא הללקהו 28 .םתעדי-אל רשא םירחא םיהלא ירחא תכלל םויה םכתא הוצמ יכנא התתנו התשרל המש-אב התא-רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ היהו 29 .לביע רה-לע הללקה-תאו םיזרג רה-לע הכרבה-תא הברעב בשיה ינענכה ץראב שמשה אובמ ךרד ירחא ןדריה רבעב המה-אלה 30 .הרמ ינולא לצא לגלגה לומ ןתנ םכיהלא הוהי-רשא ץראה-תא תשרל אבל ןדריה-תא םירבע םתא יכ 31 .הב-םתבשיו התא םתשריו םכל םכינפל ןתנ יכנא רשא םיטפשמה-תאו םיקחה-לכ תא תושעל םתרמשו 32 .םויה