Deuteronomy chapter 12 קרפ םירבד יהלא הוהי ןתנ רשא ץראב תושעל ןורמשת רשא םיטפשמהו םיקחה הלא 1 .המדאה-לע םייח םתא-רשא םימיה-לכ התשרל ךל ךיתבא םתא םישרי םתא רשא םיוגה םש-ודבע רשא תומקמה-לכ-תא ןודבאת דבא 2 .ןנער ץע-לכ תחתו תועבגה-לעו םימרה םירהה-לע םהיהלא-תא יליספו שאב ןופרשת םהירשאו םתבצמ-תא םתרבשו םתחבזמ-תא םתצתנו 3 .אוהה םוקמה-ןמ םמש-תא םתדבאו ןועדגת םהיהלא .םכיהלא הוהיל ןכ ןושעת-אל 4 םש ומש-תא םושל םכיטבש-לכמ םכיהלא הוהי רחבי-רשא םוקמה-לא-םא יכ 5 .המש תאבו ושרדת ונכשל םכירדנו םכדי תמורת תאו םכיתרשעמ תאו םכיחבזו םכיתלע המש םתאבהו 6 .םכנאצו םכרקב תרכבו םכיתבדנו םכיתבו םתא םכדי חלשמ לכב םתחמשו םכיהלא הוהי ינפל םש-םתלכאו 7 .ךיהלא הוהי ךכרב רשא .ויניעב רשיה-לכ שיא םויה הפ םישע ונחנא רשא לככ ןושעת אל 8 .ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא הלחנה-לאו החונמה-לא התע-דע םתאב-אל יכ 9 חינהו םכתא ליחנמ םכיהלא הוהי-רשא ץראב םתבשיו ןדריה-תא םתרבעו 10 .חטב-םתבשיו ביבסמ םכיביא-לכמ םכל תא ואיבת המש םש ומש ןכשל וב םכיהלא הוהי רחבי-רשא םוקמה היהו 11 לכו םכדי תמרתו םכיתרשעמ םכיחבזו םכיתלוע םכתא הוצמ יכנא רשא-לכ .הוהיל ורדת רשא םכירדנ רחבמ םכיתהמאו םכידבעו םכיתנבו םכינבו םתא םכיהלא הוהי ינפל םתחמשו 12 .םכתא הלחנו קלח ול ןיא יכ םכירעשב רשא יולהו .הארת רשא םוקמ-לכב ךיתלע הלעת-ןפ ךל רמשה 13 השעת םשו ךיתלע הלעת םש ךיטבש דחאב הוהי רחבי-רשא םוקמב-םא יכ 14 .ךוצמ יכנא רשא לכ ךל-ןתנ רשא ךיהלא הוהי תכרבכ רשב תלכאו חבזת ךשפנ תוא-לכב קר 15 .ליאכו יבצכ ונלכאי רוהטהו אמטה ךירעש-לכב .םימכ ונכפשת ץראה-לע ולכאת אל םדה קר 16 ךנאצו ךרקב תרכבו ךרהציו ךשריתו ךנגד רשעמ ךירעשב לכאל לכות-אל 17 .ךדי תמורתו ךיתבדנו רדת רשא ךירדנ-לכו וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמב ונלכאת ךיהלא הוהי ינפל-םא יכ 18 הוהי ינפל תחמשו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא .ךדי חלשמ לכב ךיהלא .ךתמדא-לע ךימי-לכ יולה-תא בזעת-ןפ ךל רמשה 19 -יכ רשב הלכא תרמאו ךל-רבד רשאכ ךלבג-תא ךיהלא הוהי ביחרי-יכ 20 .רשב לכאת ךשפנ תוא-לכב רשב לכאל ךשפנ הואת תחבזו םש ומש םושל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה ךממ קחרי-יכ 21 תוא לכב ךירעשב תלכאו ךתיוצ רשאכ ךל הוהי ןתנ רשא ךנאצמו ךרקבמ .ךשפנ ודחי רוהטהו אמטה ונלכאת ןכ ליאה-תאו יבצה-תא לכאי רשאכ ךא 22 .ונלכאי .רשבה-םע שפנה לכאת-אלו שפנה אוה םדה יכ םדה לכא יתלבל קזח קר 23 .םימכ ונכפשת ץראה-לע ונלכאת אל 24 .הוהי יניעב רשיה השעת-יכ ךירחא ךינבלו ךל בטיי ןעמל ונלכאת אל 25 .הוהי רחבי-רשא םוקמה-לא תאבו אשת ךירדנו ךל ויהי-רשא ךישדק קר 26 -לע ךפשי ךיחבז-םדו ךיהלא הוהי חבזמ-לע םדהו רשבה ךיתלע תישעו 27 .לכאת רשבהו ךיהלא הוהי חבזמ ךל בטיי ןעמל ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה-לכ תא תעמשו רמש 28 .ךיהלא הוהי יניעב רשיהו בוטה השעת יכ םלוע-דע ךירחא ךינבלו ךינפמ םתוא תשרל המש-אב התא רשא םיוגה-תא ךיהלא הוהי תירכי-יכ 29 .םצראב תבשיו םתא תשריו םהיהלאל שרדת-ןפו ךינפמ םדמשה ירחא םהירחא שקנת-ןפ ךל רמשה 30 .ינא-םג ןכ-השעאו םהיהלא-תא הלאה םיוגה ודבעי הכיא רמאל םהיהלאל ושע אנש רשא הוהי תבעות-לכ יכ ךיהלא הוהיל ןכ השעת-אל 31 .םהיהלאל שאב ופרשי םהיתנב-תאו םהינב-תא םג יכ