Deuteronomy chapter 13 קרפ םירבד אלו וילע ףסת-אל תושעל ורמשת ותא םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה-לכ תא 1 .ונממ ערגת .תפומ וא תוא ךילא ןתנו םולח םלח וא איבנ ךברקב םוקי-יכ 2 רשא םירחא םיהלא ירחא הכלנ רמאל ךילא רבד-רשא תפומהו תואה אבו 3 .םדבענו םתעדי-אל הוהי הסנמ יכ אוהה םולחה םלוח-לא וא אוהה איבנה ירבד-לא עמשת אל 4 -לכבו םכבבל-לכב םכיהלא הוהי-תא םיבהא םכשיה תעדל םכתא םכיהלא .םכשפנ ועמשת ולקבו ורמשת ויתוצמ-תאו וארית ותאו וכלת םכיהלא הוהי ירחא 5 .ןוקבדת ובו ודבעת ותאו םכיהלא הוהי-לע הרס-רבד יכ תמוי אוהה םולחה םלח וא אוהה איבנהו 6 ךוצ רשא ךרדה-ןמ ךחידהל םידבע תיבמ ךדפהו םירצמ ץראמ םכתא איצומה .ךברקמ ערה תרעבו הב תכלל ךיהלא הוהי רשא ךער וא ךקיח תשא וא ךתב-וא ךנב-וא ךמא-ןב ךיחא ךתיסי יכ 7 .ךיתבאו התא תעדי אל רשא םירחא םיהלא הדבענו הכלנ רמאל רתסב ךשפנכ ץראה הצקמ ךממ םיקחרה וא ךילא םיברקה םכיתביבס רשא םימעה יהלאמ 8 .ץראה הצק-דעו הסכת-אלו למחת-אלו וילע ךניע סוחת-אלו וילא עמשת אלו ול הבאת-אל 9 .וילע .הנרחאב םעה-לכ דיו ותימהל הנושארב וב-היהת ךדי ונגרהת גרה יכ 10 ץראמ ךאיצומה ךיהלא הוהי לעמ ךחידהל שקב יכ תמו םינבאב ותלקסו 11 .םידבע תיבמ םירצמ .ךברקב הזה ערה רבדכ תושעל ופסוי-אלו ןואריו ועמשי לארשי-לכו 12 .רמאל םש תבשל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךירע תחאב עמשת-יכ 13 הכלנ רמאל םריע יבשי-תא וחידיו ךברקמ לעילב-ינב םישנא ואצי 14 .םתעדי-אל רשא םירחא םיהלא הדבענו תאזה הבעותה התשענ רבדה ןוכנ תמא הנהו בטיה תלאשו תרקחו תשרדו 15 .ךברקב -תאו הב-רשא-לכ-תאו התא םרחה ברח-יפל אוהה ריעה יבשי-תא הכת הכה 16 .ברח-יפל התמהב הללש-לכ-תאו ריעה-תא שאב תפרשו הבחר ךות-לא ץבקת הללש-לכ-תאו 17 .דוע הנבת אל םלוע לת התיהו ךיהלא הוהיל לילכ ךל-ןתנו ופא ןורחמ הוהי בושי ןעמל םרחה-ןמ המואמ ךדיב קבדי-אלו 18 .ךיתבאל עבשנ רשאכ ךברהו ךמחרו םימחר םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ-לכ-תא רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ 19 .ךיהלא הוהי יניעב רשיה תושעל