Deuteronomy chapter 14 קרפ םירבד םכיניע ןיב החרק ומישת-אלו ודדגתת אל םכיהלא הוהיל םתא םינב 1 .תמל לכמ הלגס םעל ול תויהל הוהי רחב ךבו ךיהלא הוהיל התא שודק םע יכ 2 .המדאה ינפ-לע רשא םימעה .הבעות-לכ לכאת אל 3 .םיזע השו םיבשכ הש רוש ולכאת רשא המהבה תאז 4 .רמזו ואתו ןשידו וקאו רומחיו יבצו ליא 5 התא המהבב הרג תלעמ תוסרפ יתש עסש תעסשו הסרפ תסרפמ המהב-לכו 6 .ולכאת למגה-תא העוסשה הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז-תא ךא 7 םה םיאמט וסירפה אל הסרפו המה הרג הלעמ-יכ ןפשה-תאו תבנראה-תאו .םכל אל םרשבמ םכל אוה אמט הרג אלו אוה הסרפ סירפמ-יכ ריזחה-תאו 8 .ועגת אל םתלבנבו ולכאת .ולכאת תשקשקו ריפנס ול-רשא לכ םימב רשא לכמ ולכאת הז-תא 9 .םכל אוה אמט ולכאת אל תשקשקו ריפנס ול-ןיא רשא לכו 10 .ולכאת הרהט רופצ-לכ 11 .הינזעהו סרפהו רשנה םהמ ולכאת-אל רשא הזו 12 .הנימל הידהו היאה-תאו הארהו 13 .ונימל ברע-לכ תאו 14 .והנימל ץנה-תאו ףחשה-תאו סמחתה-תאו הנעיה תב תאו 15 .תמשנתהו ףושניה-תאו סוכה-תא 16 .ךלשה-תאו המחרה-תאו תאקהו 17 .ףלטעהו תפיכודהו הנימל הפנאהו הדיסחהו 18 .ולכאי אל םכל אוה אמט ףועה ץרש לכו 19 .ולכאת רוהט ףוע-לכ 20 יכ ירכנל רכמ וא הלכאו הננתת ךירעשב-רשא רגל הלבנ-לכ ולכאת אל 21 .ומא בלחב ידג לשבת-אל ךיהלא הוהיל התא שודק םע .הנש הנש הדשה אציה ךערז תאובת-לכ תא רשעת רשע 22 ךנגד רשעמ םש ומש ןכשל רחבי-רשא םוקמב ךיהלא הוהי ינפל תלכאו 23 -לכ ךיהלא הוהי-תא האריל דמלת ןעמל ךנאצו ךרקב תרכבו ךרהציו ךשרית .םימיה רחבי רשא םוקמה ךממ קחרי-יכ ותאש לכות אל יכ ךרדה ךממ הברי-יכו 24 .ךיהלא הוהי ךכרבי יכ םש ומש םושל ךיהלא הוהי ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה-לא תכלהו ךדיב ףסכה תרצו ףסכב התתנו 25 .וב רשא לכבו רכשבו ןייבו ןאצבו רקבב ךשפנ הואת-רשא לכב ףסכה התתנו 26 .ךתיבו התא תחמשו ךיהלא הוהי ינפל םש תלכאו ךשפנ ךלאשת .ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ ונבזעת אל ךירעשב-רשא יולהו 27 תחנהו אוהה הנשב ךתאובת רשעמ-לכ-תא איצות םינש שלש הצקמ 28 .ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ךמע הלחנו קלח ול-ןיא יכ יולה אבו 29 .השעת רשא ךדי השעמ-לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל ועבשו ולכאו ךירעשב