Deuteronomy chapter 15 קרפ םירבד .הטמש השעת םינש-עבש ץקמ 1 -תא שגי-אל והערב השי רשא ודי השמ לעב-לכ טומש הטמשה רבד הזו 2 .הוהיל הטמש ארק-יכ ויחא-תאו והער .ךדי טמשת ךיחא-תא ךל היהי רשאו שגת ירכנה-תא 3 ךיהלא הוהי רשא ץראב הוהי ךכרבי ךרב-יכ ןויבא ךב-היהי אל יכ ספא 4 .התשרל הלחנ ךל-ןתנ תאזה הוצמה-לכ-תא תושעל רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת עומש-םא קר 5 .םויה ךוצמ יכנא רשא טבעת אל התאו םיבר םיוג תטבעהו ךל-רבד רשאכ ךכרב ךיהלא הוהי-יכ 6 .ולשמי אל ךבו םיבר םיוגב תלשמו ךיהלא הוהי-רשא ךצראב ךירעש דחאב ךיחא דחאמ ןויבא ךב היהי-יכ 7 .ןויבאה ךיחאמ ךדי-תא ץפקת אלו ךבבל-תא ץמאת אל ךל ןתנ .ול רסחי רשא ורסחמ יד ונטיבעת טבעהו ול ךדי-תא חתפת חתפ-יכ 8 תנש עבשה-תנש הברק רמאל לעילב ךבבל-םע רבד היהי-ןפ ךל רמשה 9 היהו הוהי-לא ךילע ארקו ול ןתת אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הערו הטמשה .אטח ךב הוהי ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ ול ךתתב ךבבל ערי-אלו ול ןתת ןותנ 10 .ךדי חלשמ לכבו ךשעמ-לכב ךיהלא -תא חתפת חתפ רמאל ךוצמ יכנא ןכ-לע ץראה ברקמ ןויבא לדחי-אל יכ 11 .ךצראב ךניבאלו ךינעל ךיחאל ךדי תעיבשה הנשבו םינש שש ךדבעו הירבעה וא ירבעה ךיחא ךל רכמי-יכ 12 .ךמעמ ישפח ונחלשת .םקיר ונחלשת אל ךמעמ ישפח ונחלשת-יכו 13 -ןתת ךיהלא הוהי ךכרב רשא ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קינעה 14 .ול יכנא ןכ-לע ךיהלא הוהי ךדפיו םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו 15 .םויה הזה רבדה-תא ךוצמ ול בוט-יכ ךתיב-תאו ךבהא יכ ךמעמ אצא אל ךילא רמאי-יכ היהו 16 .ךמע ךתמאל ףאו םלוע דבע ךל היהו תלדבו ונזאב התתנו עצרמה-תא תחקלו 17 .ןכ-dyrz שש ךדבע ריכש רכש הנשמ יכ ךמעמ ישפח ותא ךחלשב ךניעב השקי-אל 18 .השעת רשא לכב ךיהלא הוהי ךכרבו םינש אל ךיהלא הוהיל שידקת רכזה ךנאצבו ךרקבב דלוי רשא רוכבה-לכ 19 .ךנאצ רוכב זגת אלו ךרוש רכבב דבעת התא הוהי רחבי-רשא םוקמב הנשב הנש ונלכאת ךיהלא הוהי ינפל 20 .ךתיבו .ךיהלא הוהיל ונחבזת אל ער םומ לכ רוע וא חספ םומ וב היהי-יכו 21 .ליאכו יבצכ ודחי רוהטהו אמטה ונלכאת ךירעשב 22 .םימכ ונכפשת ץראה-לע לכאת אל ומד-תא קר 23