Deuteronomy chapter 16 קרפ םירבד ךאיצוה ביבאה שדחב יכ ךיהלא הוהיל חספ תישעו ביבאה שדח-תא רומש 1 .הליל םירצממ ךיהלא הוהי ומש ןכשל הוהי רחבי-רשא םוקמב רקבו ןאצ ךיהלא הוהיל חספ תחבזו 2 .םש ןוזפחב יכ ינע םחל תוצמ וילע-לכאת םימי תעבש ץמח וילע לכאת-אל 3 .ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי-תא רכזת ןעמל םירצמ ץראמ תאצי חבזת רשא רשבה-ןמ ןילי-אלו םימי תעבש ךלבג-לכב ראש ךל הארי-אלו 4 .רקבל ןושארה םויב ברעב .ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ךירעש דחאב חספה-תא חבזל לכות אל 5 חספה-תא חבזת םש ומש ןכשל ךיהלא הוהי רחבי-רשא םוקמה-לא-םא יכ 6 .םירצממ ךתאצ דעומ שמשה אובכ ברעב תכלהו רקבב תינפו וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמב תלכאו תלשבו 7 .ךילהאל השעת אל ךיהלא הוהיל תרצע יעיבשה םויבו תוצמ לכאת םימי תשש 8 .הכאלמ .תועבש העבש רפסל לחת המקב שמרח לחהמ ךל-רפסת תעבש העבש 9 ךכרבי רשאכ ןתת רשא ךדי תבדנ תסמ ךיהלא הוהיל תועבש גח תישעו 10 .ךיהלא הוהי רשא יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךיהלא הוהי ינפל תחמשו 11 ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמב ךברקב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ךירעשב .םש ומש ןכשל .הלאה םיקחה-תא תישעו תרמשו םירצמב תייה דבע-יכ תרכזו 12 .ךבקימו ךנרגמ ךפסאב םימי תעבש ךל השעת תכסה גח 13 םותיהו רגהו יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךגחב תחמשו 14 .ךירעשב רשא הנמלאהו הוהי ךכרבי יכ הוהי רחבי-רשא םוקמב ךיהלא הוהיל גחת םימי תעבש 15 .חמש ךא תייהו ךידי השעמ לכבו ךתאובת לכב ךיהלא רשא םוקמב ךיהלא הוהי ינפ-תא ךרוכז-לכ הארי הנשב םימעפ שולש 16 הוהי ינפ-תא הארי אלו תוכסה גחבו תועבשה גחבו תוצמה גחב רחבי .םקיר .ךל-ןתנ רשא ךיהלא הוהי תכרבכ ודי תנתמכ שיא 17 ךיטבשל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךירעש-לכב ךל-ןתת םירטשו םיטפש 18 .קדצ-טפשמ םעה-תא וטפשו םימכח יניע רועי דחשה יכ דחש חקת-אלו םינפ ריכת אל טפשמ הטת-אל 19 .םקידצ ירבד ףלסיו .ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ץראה-תא תשריו היחת ןעמל ףדרת קדצ קדצ 20 .ךל-השעת רשא ךיהלא הוהי חבזמ לצא ץע-לכ הרשא ךל עטת-אל 21 .ךיהלא הוהי אנש רשא הבצמ ךל םיקת-אלו 22