Deuteronomy chapter 17 קרפ םירבד יכ ער רבד לכ םומ וב היהי רשא השו רוש ךיהלא הוהיל חבזת-אל 1 .אוה ךיהלא הוהי תבעות רשא השא-וא שיא ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ךירעש דחאב ךברקב אצמי-יכ 2 .ותירב רבעל ךיהלא-הוהי יניעב ערה-תא השעי אבצ-לכל וא חריל וא שמשלו םהל וחתשיו םירחא םיהלא דבעיו ךליו 3 .יתיוצ-אל רשא םימשה תאזה הבעותה התשענ רבדה ןוכנ תמא הנהו בטיה תשרדו תעמשו ךל-דגהו 4 .לארשיב הזה ערה רבדה-תא ושע רשא אוהה השאה-תא וא אוהה שיאה-תא תאצוהו 5 .ותמו םינבאב םתלקסו השאה-תא וא שיאה-תא ךירעש-לא .דחא דע יפ-לע תמוי אל תמה תמוי םידע השלש וא םידע םינש יפ-לע 6 ערה תרעבו הנרחאב םעה-לכ דיו ותימהל הנשארב וב-היהת םידעה די 7 .ךברקמ עגנל עגנ ןיבו ןידל ןיד-ןיב םדל םד-ןיב טפשמל רבד ךממ אלפי יכ 8 .וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה-לא תילעו תמקו ךירעשב תביר ירבד ודיגהו תשרדו םהה םימיב היהי רשא טפשה-לאו םיולה םינהכה-לא תאבו 9 .טפשמה רבד תא ךל הוהי רחבי רשא אוהה םוקמה-ןמ ךל ודיגי רשא רבדה יפ-לע תישעו 10 .ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו -ןמ רוסת אל השעת ךל ורמאי-רשא טפשמה-לעו ךורוי רשא הרותה יפ-לע 11 .לאמשו ןימי ךל ודיגי-רשא רבדה הוהי-תא םש תרשל דמעה ןהכה-לא עמש יתלבל ןודזב השעי-רשא שיאהו 12 .לארשימ ערה תרעבו אוהה שיאה תמו טפשה-לא וא ךיהלא .דוע ןודיזי אלו ואריו ועמשי םעה-לכו 13 תרמאו הב התבשיו התשריו ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה-לא אבת-יכ 14 .יתביבס רשא םיוגה-לככ ךלמ ילע המישא ךילע םישת ךיחא ברקמ וב ךיהלא הוהי רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש 15 .אוה ךיחא-אל רשא ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל ךלמ סוס תוברה ןעמל המירצמ םעה-תא בישי-אלו םיסוס ול-הברי-אל קר 16 .דוע הזה ךרדב בושל ןופסת אל םכל רמא הוהיו .דאמ ול-הברי אל בהזו ףסכו ובבל רוסי אלו םישנ ול-הברי אלו 17 רפס-לע תאזה הרותה הנשמ-תא ול בתכו ותכלממ אסכ לע ותבשכ היהו 18 .םיולה םינהכה ינפלמ ויהלא הוהי-תא האריל דמלי ןעמל וייח ימי-לכ וב ארקו ומע התיהו 19 .םתשעל הלאה םיקחה-תאו תאזה הרותה ירבד-לכ-תא רמשל ןעמל לואמשו ןימי הוצמה-ןמ רוס יתלבלו ויחאמ ובבל-םור יתלבל 20 .לארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ-לע םימי ךיראי