Deuteronomy chapter 18 קרפ םירבד הוהי ישא לארשי-םע הלחנו קלח יול טבש-לכ םיולה םינהכל היהי-אל 1 .ןולכאי ותלחנו .ול-רבד רשאכ ותלחנ אוה הוהי ויחא ברקב ול-היהי-אל הלחנו 2 ןתנו הש-םא רוש-םא חבזה יחבז תאמ םעה תאמ םינהכה טפשמ היהי הזו 3 .הבקהו םייחלהו ערזה ןהכל .ול-ןתת ךנאצ זג תישארו ךרהציו ךשרית ךנגד תישאר 4 וינבו אוה הוהי-םשב תרשל דמעל ךיטבש-לכמ ךיהלא הוהי רחב וב יכ 5 .םימיה-לכ תוא-לכב אבו םש רג אוה-רשא לארשי-לכמ ךירעש דחאמ יולה אבי-יכו 6 .הוהי רחבי-רשא םוקמה-לא ושפנ .הוהי ינפל םש םידמעה םיולה ויחא-לככ ויהלא הוהי םשב תרשו 7 .תובאה-לע וירכממ דבל ולכאי קלחכ קלח 8 תבעותכ תושעל דמלת-אל ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ץראה-לא אב התא יכ 9 .םהה םיוגה .ףשכמו שחנמו ןנועמ םימסק םסק שאב ותבו-ונב ריבעמ ךב אצמי-אל 10 .םיתמה-לא שרדו ינעדיו בוא לאשו רבח רבחו 11 שירומ ךיהלא הוהי הלאה תבעותה ללגבו הלא השע-לכ הוהי תבעות-יכ 12 .ךינפמ םתוא .ךיהלא הוהי םע היהת םימת 13 ועמשי םימסק-לאו םיננעמ-לא םתוא שרוי התא רשא הלאה םיוגה יכ 14 .ךיהלא הוהי ךל ןתנ ןכ אל התאו .ןועמשת וילא ךיהלא הוהי ךל םיקי ינמכ ךיחאמ ךברקמ איבנ 15 עמשל ףסא אל רמאל להקה םויב ברחב ךיהלא הוהי םעמ תלאש-רשא לככ 16 .תומא אלו דוע הארא-אל תאזה הלדגה שאה-תאו יהלא הוהי לוק-תא .ורבד רשא וביטיה ילא הוהי רמאיו 17 תא םהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ 18 .ונוצא רשא-לכ .ומעמ שרדא יכנא ימשב רבדי רשא ירבד-לא עמשי-אל רשא שיאה היהו 19 רשאו רבדל ויתיוצ-אל רשא תא ימשב רבד רבדל דיזי רשא איבנה ךא 20 .אוהה איבנה תמו םירחא םיהלא םשב רבדי .הוהי ורבד-אל רשא רבדה-תא עדנ הכיא ךבבלב רמאת יכו 21 רשא רבדה אוה אבי אלו רבדה היהי-אלו הוהי םשב איבנה רבדי רשא 22 .ונממ רוגת אל איבנה ורבד ןודזב הוהי ורבד-אל