Deuteronomy chapter 19 קרפ םירבד םצרא-תא ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא םיוגה-תא ךיהלא הוהי תירכי-יכ 1 .םהיתבבו םהירעב תבשיו םתשריו .התשרל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךצרא ךותב ךל לידבת םירע שולש 2 היהו ךיהלא הוהי ךליחני רשא ךצרא לובג-תא תשלשו ךרדה ךל ןיכת 3 .חצר-לכ המש סונל אוהו תעד-ילבב והער-תא הכי רשא יחו המש סוני-רשא חצרה רבד הזו 4 .םשלש למתמ ול אנש-אל לשנו ץעה תרכל ןזרגב ודי החדנו םיצע בטחל רעיב והער-תא אבי רשאו 5 .יחו הלאה-םירעה תחא-לא סוני אוה תמו והער-תא אצמו ץעה-ןמ לזרבה ךרדה הברי-יכ וגישהו ובבל םחי-יכ חצרה ירחא םדה לאג ףדרי-ןפ 6 .םושלש לומתמ ול אוה אנש אל יכ תומ-טפשמ ןיא ולו שפנ והכהו .ךל לידבת םירע שלש רמאל ךוצמ יכנא ןכ-לע 7 -לכ-תא ךל ןתנו ךיתבאל עבשנ רשאכ ךלבג-תא ךיהלא הוהי ביחרי-םאו 8 .ךיתבאל תתל רבד רשא ץראה -תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא התשעל תאזה הוצמה-לכ-תא רמשת-יכ 9 שלשה לע םירע שלש דוע ךל תפסיו םימיה-לכ ויכרדב תכללו ךיהלא הוהי .הלאה היהו הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךצרא ברקב יקנ םד ךפשי אלו 10 .םימד ךילע -לא סנו תמו שפנ והכהו וילע םקו ול בראו והערל אנש שיא היהי-יכו 11 .לאה םירעה תחא .תמו םדה לאג דיב ותא ונתנו םשמ ותא וחקלו וריע ינקז וחלשו 12 .ךל בוטו לארשימ יקנה-םד תרעבו וילע ךניע סוחת-אל 13 רשא ץראב לחנת רשא ךתלחנב םינשאר ולבג רשא ךער לובג גיסת אל 14 .התשרל ךל ןתנ ךיהלא הוהי יפ-לע אטחי רשא אטח-לכב תאטח-לכלו ןוע-לכל שיאב דחא דע םוקי-אל 15 .רבד םוקי םידע-השלש יפ-לע וא םידע ינש .הרס וב תונעל שיאב סמח-דע םוקי-יכ 16 םיטפשהו םינהכה ינפל הוהי ינפל בירה םהל-רשא םישנאה-ינש ודמעו 17 .םהה םימיב ויהי רשא .ויחאב הנע רקש דעה רקש-דע הנהו בטיה םיטפשה ושרדו 18 .ךברקמ ערה תרעבו ויחאל תושעל םמז רשאכ ול םתישעו 19 .ךברקב הזה ערה רבדכ דוע תושעל ופסי-אלו ואריו ועמשי םיראשנהו 20 .לגרב לגר דיב די ןשב ןש ןיעב ןיע שפנב שפנ ךניע סוחת אלו 21