Deuteronomy chapter 20 קרפ םירבד -יכ םהמ ארית אל ךממ בר םע בכרו סוס תיארו ךביא-לע המחלמל אצת-יכ 1 .םירצמ ץראמ ךלעמה ךמע ךיהלא הוהי .םעה-לא רבדו ןהכה שגנו המחלמה-לא םכברקכ היהו 2 ךרי-לא םכיביא-לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש םהלא רמאו 3 .םהינפמ וצרעת-לאו וזפחת-לאו וארית-לא םכבבל .םכתא עישוהל םכיביא-םע םכל םחלהל םכמע ךלהה םכיהלא הוהי יכ 4 ךלי וכנח אלו שדח-תיב הנב רשא שיאה-ימ רמאל םעה-לא םירטשה ורבדו 5 .ונכנחי רחא שיאו המחלמב תומי-ןפ ותיבל בשיו המחלמב תומי-ןפ ותיבל בשיו ךלי וללח אלו םרכ עטנ-רשא שיאה-ימו 6 .ונללחי רחא שיאו המחלמב תומי-ןפ ותיבל בשיו ךלי החקל אלו השא שרא-רשא שיאה-ימו 7 .הנחקי רחא שיאו בשיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה-ימ ורמאו םעה-לא רבדל םירטשה ופסיו 8 .ובבלכ ויחא בבל-תא סמי אלו ותיבל .םעה שארב תואבצ ירש ודקפו םעה-לא רבדל םירטשה תלככ היהו 9 .םולשל הילא תארקו הילע םחלהל ריע-לא ברקת-יכ 10 סמל ךל ויהי הב-אצמנה םעה-לכ היהו ךל החתפו ךנעת םולש-םא היהו 11 .jecare .הילע תרצו המחלמ ךמע התשעו ךמע םילשת אל-םאו 12 .ברח-יפל הרוכז-לכ-תא תיכהו ךדיב ךיהלא הוהי הנתנו 13 תלכאו ךל זבת הללש-לכ ריעב היהי רשא לכו המהבהו ףטהו םישנה קר 14 .ךל ךיהלא הוהי ןתנ רשא ךיביא ללש-תא .הנה הלאה-םיוגה ירעמ-אל רשא דאמ ךממ תקחרה םירעה-לכל השעת ןכ 15 -לכ היחת אל הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא הלאה םימעה ירעמ קר 16 .המשנ רשאכ יסוביהו יוחה יזרפהו ינענכה ירמאהו יתחה םמירחת םרחה-יכ 17 .ךיהלא הוהי ךוצ םהיהלאל ושע רשא םתבעות לככ תושעל םכתא ודמלי-אל רשא ןעמל 18 .םכיהלא הוהיל םתאטחו הצע-תא תיחשת-אל השפתל הילע םחלהל םיבר םימי ריע-לא רוצת-יכ 19 אבל הדשה ץע םדאה יכ תרכת אל ותאו לכאת ונממ יכ ןזרג וילע חדנל .רוצמב ךינפמ -לע רוצמ תינבו תרכו תיחשת ותא אוה לכאמ ץע-אל-יכ עדת-רשא ץע קר 20 .התדר דע המחלמ ךמע השע אוה-רשא ריעה