Deuteronomy chapter 21 קרפ םירבד אל הדשב לפנ התשרל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאב ללח אצמי-יכ 1 .והכה ימ עדונ .ללחה תביבס רשא םירעה-לא ודדמו ךיטפשו ךינקז ואציו 2 -אל רשא רקב תלגע אוהה ריעה ינקז וחקלו ללחה-לא הברקה ריעה היהו 3 .לעב הכשמ-אל רשא הב דבע אלו וב דבעי-אל רשא ןתיא לחנ-לא הלגעה-תא אוהה ריעה ינקז ודרוהו 4 .לחנב הלגעה-תא םש-ופרעו ערזי םשב ךרבלו ותרשל ךיהלא הוהי רחב םב יכ יול ינב םינהכה ושגנו 5 .עגנ-לכו ביר-לכ היהי םהיפ-לעו הוהי הלגעה-לע םהידי-תא וצחרי ללחה-לא םיברקה אוהה ריעה ינקז לכו 6 .לחנב הפורעה .ואר אל וניניעו הזה םדה-תא הכפש אל ונידי ורמאו ונעו 7 לארשי ךמע ברקב יקנ םד ןתת-לאו הוהי תידפ-רשא לארשי ךמעל רפכ 8 .םדה םהל רפכנו .הוהי יניעב רשיה השעת-יכ ךברקמ יקנה םדה רעבת התאו 9 .ויבש תיבשו ךדיב ךיהלא הוהי ונתנו ךיביא-לע המחלמל אצת-יכ 10 .השאל ךל תחקלו הב תקשחו ראת-תפי תשא היבשב תיארו 11 .הינרפצ-תא התשעו השאר-תא החלגו ךתיב ךות-לא התאבהו 12 המא-תאו היבא-תא התכבו ךתיבב הבשיו הילעמ היבש תלמש-תא הריסהו 13 .השאל ךל התיהו התלעבו הילא אובת ןכ רחאו םימי חרי רמעתת-אל ףסכב הנרכמת-אל רכמו השפנל התחלשו הב תצפח אל-םא היהו 14 .התינע רשא תחת הב םינב ול-ודליו האונש תחאהו הבוהא תחאה םישנ יתש שיאל ןייהת-יכ 15 .האינשל רכבה ןבה היהו האונשהו הבוהאה -ןב-תא רכבל לכוי אל ול היהי-רשא תא וינב-תא וליחנה םויב היהו 16 .רכבה האונשה-ןב ינפ-לע הבוהאה -יכ ול אצמי-רשא לכב םינש יפ ול תתל ריכי האונשה-ןב רכבה-תא יכ 17 .הרכבה טפשמ ול ונא תישאר אוה ומא לוקבו ויבא לוקב עמש ונניא הרומו ררוס ןב שיאל היהי-יכ 18 .םהילא עמשי אלו ותא ורסיו .ומקמ רעש-לאו וריע ינקז-לא ותא ואיצוהו ומאו ויבא וב ושפתו 19 ללוז ונלקב עמש ונניא הרמו ררוס הז וננב וריע ינקז-לא ורמאו 20 .אבסו לארשי-לכו ךברקמ ערה תרעבו תמו םינבאב וריע ישנא-לכ והמגרו 21 .ואריו ועמשי .ץע-לע ותא תילתו תמוהו תומ-טפשמ אטח שיאב היהי-יכו 22 םיהלא תללק-יכ אוהה םויב ונרבקת רובק-יכ ץעה-לע ותלבנ ןילת-אל 23 .הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךתמדא-תא אמטת אלו יולת