Deuteronomy chapter 22 קרפ םירבד םבישת בשה םהמ תמלעתהו םיחדנ ויש-תא וא ךיחא רוש-תא הארת-אל 1 .jig`l ךמע היהו ךתיב ךות-לא ותפסאו ותעדי אלו ךילא ךיחא בורק אל-םאו 2 .ול ותבשהו ותא ךיחא שרד דע -רשא ךיחא תדבא-לכל השעת ןכו ותלמשל השעת ןכו ורמחל השעת ןכו 3 .םלעתהל לכות אל התאצמו ונממ דבאת םיקת םקה םהמ תמלעתהו ךרדב םילפנ ורוש וא ךיחא רומח-תא הארת-אל 4 .ומע הוהי תבעות יכ השא תלמש רבג שבלי-אלו השא-לע רבג-ילכ היהי-אל 5 .הלא השע-לכ ךיהלא םיציב וא םיחרפא ץראה-לע וא ץע-לכב ךרדב ךינפל רופצ-ןק ארקי יכ 6 .םינבה-לע םאה חקת-אל םיציבה-לע וא םיחרפאה-לע תצבר םאהו .םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ךל-חקת םינבה-תאו םאה-תא חלשת חלש 7 לפי-יכ ךתיבב םימד םישת-אלו ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ 8 .ונממ לפנה .םרכה תאובתו ערזת רשא ערזה האלמה שדקת-ןפ םיאלכ ךמרכ ערזת-אל 9 .ודחי רמחבו-רושב שרחת-אל 10 .ודחי םיתשפו רמצ זנטעש שבלת אל 11 .הב-הסכת רשא ךתוסכ תופנכ עברא-לע ךל-השעת םילדג 12 .האנשו הילא אבו השא שיא חקי-יכ 13 יתחקל תאזה השאה-תא רמאו ער םש הילע אצוהו םירבד תלילע הל םשו 14 .םילותב הל יתאצמ-אלו הילא ברקאו .הרעשה ריעה ינקז-לא רענה ילותב-תא ואיצוהו המאו רענה יבא חקלו 15 .האנשיו השאל הזה שיאל יתתנ יתב-תא םינקזה-לא רענה יבא רמאו 16 ילותב הלאו םילותב ךתבל יתאצמ-אל רמאל םירבד תלילע םש אוה-הנהו 17 .ריעה ינקז ינפל הלמשה ושרפו יתב .ותא ורסיו שיאה-תא אוהה-ריעה ינקז וחקלו 18 תלותב לע ער םש איצוה יכ הרענה יבאל ונתנו ףסכ האמ ותא ושנעו 19 .וימי-לכ החלשל לכוי-אל השאל היהת-ולו לארשי .רענל םילותב ואצמנ-אל הזה רבדה היה תמא-םאו 20 התמו םינבאב הריע ישנא הולקסו היבא-תיב חתפ-לא רענה-תא ואיצוהו 21 .ךברקמ ערה תרעבו היבא תיב תונזל לארשיב הלבנ התשע-יכ -םע בכשה שיאה םהינש-םג ותמו לעב-תלעב השא-םע בכש שיא אצמי-יכ 22 .לארשימ ערה תרעבו השאהו השאה .המע בכשו ריעב שיא האצמו שיאל השראמ הלותב רענ היהי יכ 23 -תא ותמו םינבאב םתא םתלקסו אוהה ריעה רעש-לא םהינש-תא םתאצוהו 24 תשא-תא הנע-רשא רבד-לע שיאה-תאו ריעב הקעצ-אל רשא רבד-לע רענה .ךברקמ ערה תרעבו והער המע בכשו שיאה הב-קיזחהו השראמה רענה-תא שיאה אצמי הדשב-םאו 25 .ודבל המע בכש-רשא שיאה תמו והער-לע שיא םוקי רשאכ יכ תומ אטח רענל ןיא רבד השעת-אל רענלו 26 .הזה רבדה ןכ שפנ וחצרו .הל עישומ ןיאו השראמה רענה הקעצ האצמ הדשב יכ 27 .ואצמנו המע בכשו השפתו השרא-אל רשא הלותב רענ שיא אצמי-יכ 28 רשא תחת השאל היהת-ולו ףסכ םישמח רענה יבאל המע בכשה שיאה ןתנו 29 .וימי-לכ החלש לכוי-אל הנע