Deuteronomy chapter 23 קרפ םירבד .ויבא ףנכ הלגי אלו ויבא תשא-תא שיא חקי-אל 1 .הוהי להקב הכפש תורכו הכד-עוצפ אבי-אל 2 .הוהי להקב ול אבי-אל ירישע רוד םג הוהי להקב רזממ אבי-אל 3 להקב םהל אבי-אל ירישע רוד םג הוהי להקב יבאומו ינומע אבי-אל 4 .םלוע-דע הוהי רשאו םירצממ םכתאצב ךרדב םימבו םחלב םכתא ומדק-אל רשא רבד-לע 5 .ךללקל םירהנ םרא רותפמ רועב-ןב םעלב-תא ךילע רכש הללקה-תא ךל ךיהלא הוהי ךפהיו םעלב-לא עמשל ךיהלא הוהי הבא-אלו 6 .ךיהלא הוהי ךבהא יכ הכרבל .םלועל ךימי-לכ םתבטו םמלש שרדת-אל 7 .וצראב תייה רג-יכ ירצמ בעתת-אל אוה ךיחא יכ ימדא בעתת-אל 8 .הוהי להקב םהל אבי ישילש רוד םהל ודלוי-רשא םינב 9 .ער רבד לכמ תרמשנו ךיביא-לע הנחמ אצת-יכ 10 הנחמל ץוחמ-לא אציו הליל-הרקמ רוהט היהי-אל רשא שיא ךב היהי-יכ 11 .הנחמה ךות-לא אבי אל .הנחמה ךות-לא אבי שמשה אבכו םימב ץחרי ברע-תונפל היהו 12 .ץוח המש תאציו הנחמל ץוחמ ךל היהת דיו 13 -תא תיסכו תבשו הב התרפחו ץוח ךתבשב היהו ךנזא-לע ךל היהת דתיו 14 .ךתאצ היהו ךינפל ךיביא תתלו ךליצהל ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיהלא הוהי יכ 15 .ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי-אלו שודק ךינחמ .וינדא םעמ ךילא לצני-רשא וינדא-לא דבע ריגסת-אל 16 .וננות אל ול בוטב ךירעש דחאב רחבי-רשא םוקמב ךברקב בשי ךמע 17 .לארשי ינבמ שדק היהי-אלו לארשי תונבמ השדק היהת-אל 18 תבעות יכ רדנ-לכל ךיהלא הוהי תיב בלכ ריחמו הנוז ןנתא איבת-אל 19 .םהינש-םג ךיהלא הוהי .ךשי רשא רבד-לכ ךשנ לכא ךשנ ףסכ ךשנ ךיחאל ךישת-אל 20 ךדי חלשמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל ךישת אל ךיחאלו ךישת ירכנל 21 .התשרל המש-אב התא-רשא ץראה-לע הוהי ונשרדי שרד-יכ ומלשל רחאת אל ךיהלא הוהיל רדנ רדת-יכ 22 .אטח ךב היהו ךמעמ ךיהלא .אטח ךב היהי-אל רדנל לדחת יכו 23 תרבד רשא הבדנ ךיהלא הוהיל תרדנ רשאכ תישעו רמשת ךיתפש אצומ 24 .ךיפב .ןתת אל ךילכ-לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ 25 .ךער תמק לע ףינת אל שמרחו ךדיב תלילמ תפטקו ךער תמקב אבת יכ 26