Deuteronomy chapter 24 קרפ םירבד תורע הב אצמ-יכ ויניעב ןח-אצמת אל-םא היהו הלעבו השא שיא חקי-יכ 1 .ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תתירכ רפס הל בתכו רבד .רחא-שיאל התיהו הכלהו ותיבמ האציו 2 וא ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תתירכ רפס הל בתכו ןורחאה שיאה האנשו 3 .השאל ול החקל-רשא ןורחאה שיאה תומי יכ ירחא השאל ול תויהל התחקל בושל החלש-רשא ןושארה הלעב לכוי-אל 4 הוהי רשא ץראה-תא איטחת אלו הוהי ינפל אוה הבעות-יכ האמטה רשא .הלחנ ךל ןתנ ךיהלא יקנ רבד-לכל וילע רבעי-אלו אבצב אצי אל השדח השא שיא חקי-יכ 5 .חקל-רשא ותשא-תא חמשו תחא הנש ותיבל היהי .לבח אוה שפנ-יכ בכרו םיחר לבחי-אל 6 בנגה תמו ורכמו וב-רמעתהו לארשי ינבמ ויחאמ שפנ בנג שיא אצמי-יכ 7 .ךברקמ ערה תרעבו אוהה םינהכה םכתא ורוי-רשא לככ תושעלו דאמ רמשל תערצה-עגנב רמשה 8 .תושעל ורמשת םתיוצ רשאכ םיולה .םירצממ םכתאצב ךרדב םירמל ךיהלא הוהי השע-רשא תא רוכז 9 .וטבע טבעל ותיב-לא אבת-אל המואמ תאשמ ךערב השת-יכ 10 .הצוחה טובעה-תא ךילא איצוי וב השנ התא רשא שיאהו דמעת ץוחב 11 .וטבעב בכשת אל אוה ינע שיא-םאו 12 היהת ךלו ךכרבו ותמלשב בכשו שמשה אובכ טובעה-תא ול בישת בשה 13 .ךיהלא הוהי ינפל הקדצ .ךירעשב ךצראב רשא ךרגמ וא ךיחאמ ןויבאו ינע ריכש קשעת-אל 14 אשנ אוה וילאו אוה ינע יכ שמשה וילע אובת-אלו ורכש ןתת ומויב 15 .אטח ךב היהו הוהי-לא ךילע ארקי-אלו ושפנ-תא ואטחב שיא תובא-לע ותמוי-אל םינבו םינב-לע תובא ותמוי-אל 16 .ותמוי .הנמלא דגב לבחת אלו םותי רג טפשמ הטת אל 17 יכנא ןכ-לע םשמ ךיהלא הוהי ךדפיו םירצמב תייה דבע יכ תרכזו 18 .הזה רבדה-תא תושעל ךוצמ םותיל רגל ותחקל בושת אל הדשב רמע תחכשו ךדשב ךריצק רצקת יכ 19 .ךידי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל היהי הנמלאלו .היהי הנמלאלו םותיל רגל ךירחא ראפת אל ךתיז טבחת יכ 20 .היהי הנמלאלו םותיל רגל ךירחא ללועת אל ךמרכ רצבת יכ 21 רבדה-תא תושעל ךוצמ יכנא ןכ-לע םירצמ ץראב תייה דבע-יכ תרכזו 22 .הזה