Deuteronomy chapter 25 קרפ םירבד קידצה-תא וקידצהו םוטפשו טפשמה-לא ושגנו םישנא ןיב ביר היהי-יכ 1 .עשרה-תא ועישרהו .רפסמב ותעשר ידכ וינפל והכהו טפשה וליפהו עשרה תוכה ןב-םא היהו 2 ךיחא הלקנו הבר הכמ הלא-לע ותכהל ףיסי-ןפ ףיסי אל ונכי םיעברא 3 .ךיניעל .ושידב רוש םסחת-אל 4 תמה-תשא היהת-אל ול-ןיא ןבו םהמ דחא תמו ודחי םיחא ובשי-יכ 5 .המביו השאל ול החקלו הילע אבי המבי רז שיאל הצוחה .לארשימ ומש החמי-אלו תמה ויחא םש-לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו 6 םינקזה-לא הרעשה ותמבי התלעו ותמבי-תא תחקל שיאה ץפחי אל-םאו 7 .ימבי הבא אל לארשיב םש ויחאל םיקהל ימבי ןאמ הרמאו .התחקל יתצפח אל רמאו דמעו וילא ורבדו וריע-ינקז ול-וארקו 8 וינפב הקריו ולגר לעמ ולענ הצלחו םינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו 9 .ויחא תיב-תא הנבי-אל רשא שיאל השעי הככ הרמאו התנעו .לענה ץולח תיב לארשיב ומש ארקנו 10 השיא-תא ליצהל דחאה תשא הברקו ויחאו שיא ודחי םישנא וצני-יכ 11 .וישבמב הקיזחהו הדי החלשו והכמ דימ .ךניע סוחת אל הפכ-תא התצקו 12 .הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי-אל 13 .הנטקו הלודג הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי-אל 14 וכיראי ןעמל ךל-היהי קדצו המלש הפיא ךל-היהי קדצו המלש ןבא 15 .ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא המדאה לע ךימי .לוע השע לכ הלא השע-לכ ךיהלא הוהי תבעות יכ 16 .םירצממ םכתאצב ךרדב קלמע ךל השע-רשא תא רוכז 17 ארי אלו עגיו ףיע התאו ךירחא םילשחנה-לכ ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא 18 .םיהלא ךיהלא-הוהי רשא ץראב ביבסמ ךיביא-לכמ ךל ךיהלא הוהי חינהב היהו 19 .חכשת אל םימשה תחתמ קלמע רכז-תא החמת התשרל הלחנ ךל ןתנ