Deuteronomy chapter 26 קרפ םירבד תבשיו התשריו הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה-לא אובת-יכ היהו 1 .הב ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ-לכ תישארמ תחקלו 2 .םש ומש ןכשל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה-לא תכלהו אנטב תמשו ךל הוהיל םויה יתדגה וילא תרמאו םהה םימיב היהי רשא ןהכה-לא תאבו 3 .ונל תתל וניתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה-לא יתאב-יכ ךיהלא .ךיהלא הוהי חבזמ ינפל וחינהו ךדימ אנטה ןהכה חקלו 4 םש רגיו המירצמ דריו יבא דבא ימרא ךיהלא הוהי ינפל תרמאו תינעו 5 .ברו םוצע לודג יוגל םש-יהיו טעמ יתמב .השק הדבע ונילע ונתיו ונונעיו םירצמה ונתא ועריו 6 ונינע-תא אריו ונלק-תא הוהי עמשיו וניתבא יהלא הוהי-לא קעצנו 7 .ונצחל-תאו ונלמע-תאו תותאבו לדג ארמבו היוטנ ערזבו הקזח דיב םירצממ הוהי ונאצויו 8 .םיתפמבו .שבדו בלח תבז ץרא תאזה ץראה-תא ונל-ןתיו הזה םוקמה-לא ונאביו 9 ותחנהו הוהי יל התתנ-רשא המדאה ירפ תישאר-תא יתאבה הנה התעו 10 .ךיהלא הוהי ינפל תיוחתשהו ךיהלא הוהי ינפל רגהו יולהו התא ךתיבלו ךיהלא הוהי ךל-ןתנ רשא בוטה-לכב תחמשו 11 .ךברקב רשא התתנו רשעמה תנש תשילשה הנשב ךתאובת רשעמ-לכ-תא רשעל הלכת יכ 12 .ועבשו ךירעשב ולכאו הנמלאלו םותיל רגל יולל רגלו יולל ויתתנ םגו תיבה-ןמ שדקה יתרעב ךיהלא הוהי ינפל תרמאו 13 .יתחכש אלו ךיתוצממ יתרבע-אל ינתיוצ רשא ךתוצמ-לככ הנמלאלו םותיל תמל ונממ יתתנ-אלו אמטב ונממ יתרעב-אלו ונממ ינאב יתלכא-אל 14 .ינתיוצ רשא לככ יתישע יהלא הוהי לוקב יתעמש המדאה תאו לארשי-תא ךמע-תא ךרבו םימשה-ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה 15 .שבדו בלח תבז ץרא וניתבאל תעבשנ רשאכ ונל התתנ xy` םיטפשמה-תאו הלאה םיקחה-תא תושעל ךוצמ ךיהלא הוהי הזה םויה 16 .ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב םתוא תישעו תרמשו ויקח רמשלו ויכרדב תכללו םיהלאל ךל תויהל םויה תרמאה הוהי-תא 17 .ולקב עמשלו ויטפשמו ויתוצמו -לכ רמשלו ךל-רבד רשאכ הלגס םעל ול תויהל םויה ךרימאה הוהיו 18 .ויתוצמ -םע ךתיהלו תראפתלו םשלו הלהתל השע רשא םיוגה-לכ לע ןוילע ךתתלו 19 .רבד רשאכ ךיהלא הוהיל שדק