Deuteronomy chapter 27 קרפ םירבד יכנא רשא הוצמה-לכ-תא רמש רמאל םעה-תא לארשי ינקזו השמ וציו 1 .םויה םכתא הוצמ ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא ץראה-לא ןדריה-תא ורבעת רשא םויב היהו 2 .דישב םתא תדשו תולדג םינבא ךל תמקהו ץראה-לא אבת רשא ןעמל ךרבעב תאזה הרותה ירבד-לכ-תא ןהילע תבתכו 3 ךיתבא-יהלא הוהי רבד רשאכ שבדו בלח תבז ץרא ךל ןתנ ךיהלא הוהי-רשא .ךל םכתא הוצמ יכנא רשא הלאה םינבאה-תא ומיקת ןדריה-תא םכרבעב היהו 4 .דישב םתוא תדשו לביע רהב םויה .לזרב םהילע ףינת-אל םינבא חבזמ ךיהלא הוהיל חבזמ םש תינבו 5 הוהיל תלוע וילע תילעהו ךיהלא הוהי חבזמ-תא הנבת תומלש םינבא 6 .ךיהלא .ךיהלא הוהי ינפל תחמשו םש תלכאו םימלש תחבזו 7 .בטיה ראב תאזה הרותה ירבד-לכ-תא םינבאה-לע תבתכו 8 םויה לארשי עמשו תכסה רמאל לארשי-לכ לא םיולה םינהכהו השמ רבדיו 9 .ךיהלא הוהיל םעל תייהנ הזה ךוצמ יכנא רשא ויקח-תאו ותוצמ-תא תישעו ךיהלא הוהי לוקב תעמשו 10 .םויה .רמאל אוהה םויב םעה-תא השמ וציו 11 יולו ןועמש ןדריה-תא םכרבעב םיזרג רה-לע םעה-תא ךרבל ודמעי הלא 12 .ןמינבו ףסויו רכששיו הדוהיו .ילתפנו ןד ןלובזו רשאו דג ןבואר לביע רהב הללקה-לע ודמעי הלאו 13 .םר לוק לארשי שיא-לכ-לא ורמאו םיולה ונעו 14 םשו שרח ידי השעמ הוהי תבעות הכסמו לספ השעי רשא שיאה רורא 15 .ןמא ורמאו םעה-לכ ונעו רתסב .ןמא םעה-לכ רמאו ומאו ויבא הלקמ רורא 16 .ןמא םעה-לכ רמאו והער לובג גיסמ רורא 17 .ןמא םעה-לכ רמאו ךרדב רוע הגשמ רורא 18 .ןמא םעה-לכ רמאו הנמלאו םותי-רג טפשמ הטמ רורא 19 .ןמא םעה-לכ רמאו ויבא ףנכ הלג יכ ויבא תשא-םע בכש רורא 20 .ןמא םעה-לכ רמאו המהב-לכ-םע בכש רורא 21 .ןמא םעה-לכ רמאו ומא-תב וא ויבא-תב ותחא-םע בכש רורא 22 .ןמא םעה-לכ רמאו ותנתח-םע בכש רורא 23 .ןמא םעה-לכ רמאו רתסב והער הכמ רורא 24 .ןמא םעה-לכ רמאו יקנ םד שפנ תוכהל דחש חקל רורא 25 םעה-לכ רמאו םתוא תושעל תאזה-הרותה ירבד-תא םיקי-אל רשא רורא 26 .ןמא