Deuteronomy chapter 28 קרפ םירבד רשא ויתוצמ-לכ-תא תושעל רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת עומש-םא היהו 1 .ץראה ייוג-לכ לע ןוילע ךיהלא הוהי ךנתנו םויה ךוצמ יכנא .ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ ךגישהו הלאה תוכרבה-לכ ךילע ואבו 2 .הדשב התא ךורבו ריעב התא ךורב 3 .ךנאצ תורתשעו ךיפלא רגש ךתמהב ירפו ךתמדא ירפו ךנטב-ירפ ךורב 4 .ךתראשמו ךאנט ךורב 5 .ךתאצב התא ךורבו ךאבב התא ךורב 6 ךילא ואצי דחא ךרדב ךינפל םיפגנ ךילע םימקה ךיביא-תא הוהי ןתי 7 .ךינפל וסוני םיכרד העבשבו -רשא ץראב ךכרבו ךדי חלשמ לכבו ךימסאב הכרבה-תא ךתא הוהי וצי 8 .ךל ןתנ ךיהלא dedi הוהי תוצמ-תא רמשת יכ ךל-עבשנ רשאכ שודק םעל ול הוהי ךמיקי 9 .ויכרדב תכלהו ךיהלא .ךממ ואריו ךילע ארקנ הוהי םש יכ ץראה ימע-לכ וארו 10 המדאה לע ךתמדא ירפבו ךתמהב ירפבו ךנטב ירפב הבוטל הוהי ךרתוהו 11 .ךל תתל ךיתבאל הוהי עבשנ רשא ךרבלו ותעב ךצרא-רטמ תתל םימשה-תא בוטה ורצוא-תא ךל הוהי חתפי 12 .הולת אל התאו םיבר םיוג תיולהו ךדי השעמ-לכ תא -יכ הטמל היהת אלו הלעמל קר תייהו בנזל אלו שארל הוהי ךנתנו 13 .תושעלו רמשל םויה ךוצמ יכנא רשא ךיהלא הוהי תוצמ-לא עמשת תכלל לואמשו ןימי םויה םכתא הוצמ יכנא רשא םירבדה-לכמ רוסת אלו 14 .םדבעל םירחא םיהלא ירחא ויתוצמ-לכ-תא תושעל רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת אל-םא היהו 15 .ךוגישהו הלאה תוללקה-לכ ךילע ואבו םויה ךוצמ יכנא רשא ויתקחו .הדשב התא רוראו ריעב התא רורא 16 .ךתראשמו ךאנט רורא 17 .ךנאצ תרתשעו ךיפלא רגש ךתמדא ירפו ךנטב-ירפ רורא 18 .ךתאצב התא רוראו ךאבב התא רורא 19 רשא ךדי חלשמ-לכב תרעגמה-תאו המוהמה-תא הראמה-תא ךב הוהי חלשי 20 .ינתבזע רשא ךיללעמ ער ינפמ רהמ ךדבא-דעו ךדמשה דע השעת המש-אב התא-רשא המדאה לעמ ךתא ותלכ דע רבדה-תא ךב הוהי קבדי 21 .התשרל ןוקריבו ןופדשבו ברחבו רחרחבו תקלדבו תחדקבו תפחשב הוהי הככי 22 .ךדבא דע ךופדרו .לזרב ךיתחת-רשא ץראהו תשחנ ךשאר-לע רשא ךימש ויהו 23 .ךדמשה דע ךילע דרי םימשה-ןמ רפעו קבא ךצרא רטמ-תא הוהי ןתי 24 סונת םיכרד העבשבו וילא אצת דחא ךרדב ךיביא ינפל ףגנ הוהי ךנתי 25 .ץראה תוכלממ לכל הועזל תייהו וינפל .דירחמ ןיאו ץראה תמהבלו םימשה ףוע-לכל לכאמל ךתלבנ התיהו 26 .אפרהל לכות-אל רשא סרחבו ברגבו םילפעבו םירצמ ןיחשב הוהי הככי 27 .בבל ןוהמתבו ןורועבו ןועגשב הוהי הככי 28 ךיכרד-תא חילצת אלו הלפאב רועה ששמי רשאכ םירהצב ששממ תייהו 29 .עישומ ןיאו םימיה-לכ לוזגו קושע ךא תייהו אלו עטת םרכ וב בשת-אלו הנבת תיב הנלגשי רחא שיאו שראת השא 30 .ונללחת ךל בושי אלו ךינפלמ לוזג ךרמח ונממ לכאת אלו ךיניעל חובט ךרוש 31 .עישומ ךל ןיאו ךיביאל תונתנ ךנאצ םויה-לכ םהילא תולכו תואר ךיניעו רחא םעל םינתנ ךיתנבו ךינב 32 .ךדי לאל ןיאו ץוצרו קושע קר תייהו תעדי-אל רשא םע לכאי ךעיגי-לכו ךתמדא ירפ 33 .םימיה-לכ .הארת רשא ךיניע הארממ עגשמ תייהו 34 ףכמ אפרהל לכות-אל רשא םיקשה-לעו םיכרבה-לע ער ןיחשב הוהי הככי 35 .ךדקדק דעו ךלגר התא תעדי-אל רשא יוג-לא ךילע םיקת רשא ךכלמ-תאו ךתא הוהי ךלוי 36 .ןבאו ץע םירחא םיהלא םש תדבעו ךיתבאו .המש הוהי ךגהני-רשא םימעה לכב הנינשלו לשמל המשל תייהו 37 .הבראה ונלסחי יכ ףסאת טעמו הדשה איצות בר ערז 38 .תעלתה ונלכאת יכ רגאת אלו התשת-אל ןייו תדבעו עטת םימרכ 39 .ךתיז לשי יכ ךוסת אל ןמשו ךלובג-לכב ךל ויהי םיתיז 40 .יבשב וכלי יכ ךל ויהי-אלו דילות תונבו םינב 41 .לצלצה שריי ךתמדא ירפו ךצע-לכ 42 .הטמ הטמ דרת התאו הלעמ הלעמ ךילע הלעי ךברקב רשא רגה 43 .בנזל היהת התאו שארל היהי אוה ונולת אל התאו ךולי אוה 44 תעמש אל-יכ ךדמשה דע ךוגישהו ךופדרו הלאה תוללקה-לכ ךילע ואבו 45 .ךוצ רשא ויתקחו ויתוצמ רמשל ךיהלא הוהי לוקב .םלוע-דע ךערזבו תפומלו תואל ךב ויהו 46 .לכ ברמ בבל בוטבו החמשב ךיהלא הוהי-תא תדבע-אל רשא תחת 47 לכ רסחבו םריעבו אמצבו בערב ךב הוהי ונחלשי רשא ךיביא-תא תדבעו 48 .ךתא ודימשה דע ךראוצ-לע לזרב לע ןתנו -אל רשא יוג רשנה האדי רשאכ ץראה הצקמ קחרמ יוג ךילע הוהי אשי 49 .ונשל עמשת .ןחי אל רענו ןקזל םינפ אשי-אל רשא םינפ זע יוג 50 שורית ןגד ךל ריאשי-אל רשא ךדמשה דע ךתמדא-ירפו ךתמהב ירפ לכאו 51 .ךתא ודיבאה דע ךנאצ תרתשעו ךיפלא רגש רהציו ןהב חטב התא רשא תורצבהו תהבגה ךיתמח תדר דע ךירעש-לכב ךל רצהו 52 .ךל ךיהלא הוהי ןתנ רשא ךצרא-לכב ךירעש-לכב ךל רצהו ךצרא-לכב רוצמב ךיהלא הוהי ךל-ןתנ רשא ךיתנבו ךינב רשב ךנטב-ירפ תלכאו 53 .ךביא ךל קיצי-רשא קוצמבו וינב רתיבו וקיח תשאבו ויחאב וניע ערת דאמ גנעהו ךב ךרה שיאה 54 .ריתוי רשא רוצמב לכ ול-ריאשה ילבמ לכאי רשא וינב רשבמ םהמ דחאל תתמ 55 .ךירעש-לכב ךביא ךל קיצי רשא קוצמבו ךרמו גנעתהמ ץראה-לע גצה הלגר-ףכ התסנ-אל רשא הגנעהו ךב הכרה 56 .התבבו הנבבו הקיח שיאב הניע ערת לכ-רסחב םלכאת-יכ דלת רשא הינבבו הילגר ןיבמ תצויה התילשבו 57 .ךירעשב ךביא ךל קיצי רשא קוצמבו רוצמב רתסב האריל הזה רפסב םיבתכה תאזה הרותה ירבד-לכ-תא תושעל רמשת אל-םא 58 .ךיהלא הוהי תא הזה ארונהו דבכנה םשה-תא םילחו תונמאנו תלדג תוכמ ךערז תוכמ תאו ךתכמ-תא הוהי אלפהו 59 .םינמאנו םיער .ךב וקבדו םהינפמ תרגי רשא םירצמ הודמ-לכ תא ךב בישהו 60 ךילע הוהי םלעי תאזה הרותה רפסב בותכ אל רשא הכמ-לכו ילח-לכ םג 61 .ךדמשה דע תעמש אל-יכ ברל םימשה יבכוככ םתייה רשא תחת טעמ יתמב םתראשנו 62 .ךיהלא הוהי לוקב שישי ןכ םכתא תוברהלו םכתא ביטיהל םכילע הוהי שש-רשאכ היהו 63 -אב התא-רשא המדאה לעמ םתחסנו םכתא דימשהלו םכתא דיבאהל םכילע הוהי .התשרל המש םיהלא םש תדבעו ץראה הצק-דעו ץראה הצקמ םימעה-לכב הוהי ךציפהו 64 .ןבאו ץע ךיתבאו התא תעדי-אל רשא םירחא םש ךל הוהי ןתנו ךלגר-ףכל חונמ היהי-אלו עיגרת אל םהה םיוגבו 65 .שפנ ןובאדו םיניע ןוילכו זגר בל .ךייחב ןימאת אלו םמויו הליל תדחפו דגנמ ךל םיאלת ךייח ויהו 66 רשא ךבבל דחפמ רקב ןתי-ימ רמאת ברעבו ברע ןתי-ימ רמאת רקבב 67 .הארת רשא ךיניע הארממו דחפת התארל דוע ףיסת-אל ךל יתרמא רשא ךרדב תוינאב םירצמ הוהי ךבישהו 68 .הנק ןיאו תוחפשלו םידבעל ךיביאל םש םתרכמתהו ץראב לארשי ינב-תא תרכל השמ-תא הוהי הוצ-רשא תירבה ירבד הלא 69 .ברחב םתא תרכ-רשא תירבה דבלמ באומ