Deuteronomy chapter 29 קרפ םירבד הוהי השע רשא-לכ תא םתיאר םתא םהלא רמאיו לארשי-לכ-לא השמ ארקיו 1 .וצרא-לכלו וידבע-לכלו הערפל םירצמ ץראב םכיניעל .םהה םילדגה םיתפמהו תתאה ךיניע ואר רשא תלדגה תוסמה 2 םויה דע עמשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל הוהי ןתנ-אלו 3 .הזה -אל ךלענו םכילעמ םכיתמלש ולב-אל רבדמב הנש םיעברא םכתא ךלואו 4 .ךלגר לעמ התלב .םכיהלא הוהי ינא יכ ועדת ןעמל םתיתש אל רכשו ןייו םתלכא אל םחל 5 ונתארקל ןשבה-ךלמ גועו ןובשח-ךלמ ןחיס אציו הזה םוקמה-לא ואבתו 6 .םכנו המחלמל .ישנמה טבש יצחלו ידגלו ינבוארל הלחנל הנתנו םצרא-תא חקנו 7 רשא-לכ תא וליכשת ןעמל םתא םתישעו תאזה תירבה ירבד-תא םתרמשו 8 .ןושעת םכינקז םכיטבש םכישאר םכיהלא הוהי ינפל םכלכ םויה םיבצנ םתא 9 .לארשי שיא לכ םכירטשו .ךימימ באש דע ךיצע בטחמ ךינחמ ברקב רשא ךרגו םכישנ םכפט 10 .םויה ךמע תרכ ךיהלא הוהי רשא ותלאבו ךיהלא הוהי תירבב ךרבעל 11 ךל-רבד רשאכ םיהלאל ךל-היהי אוהו םעל ול םויה ךתא-םיקה ןעמל 12 .בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל עבשנ רשאכו .תאזה הלאה-תאו תאזה תירבה-תא תרכ יכנא םכדבל םכתא אלו 13 רשא תאו וניהלא הוהי ינפל םויה דמע ונמע הפ ונשי רשא-תא יכ 14 .םויה ונמע הפ ונניא ברקב ונרבע-רשא תאו םירצמ ץראב ונבשי-רשא תא םתעדי םתא-יכ 15 .םתרבע רשא םיוגה .םהמע רשא בהזו ףסכ ןבאו ץע םהיללג תאו םהיצוקש-תא וארתו 16 םעמ םויה הנפ ובבל רשא טבש-וא החפשמ וא השא-וא שיא םכב שי-ןפ 17 שאר הרפ שרש םכב שי-ןפ םהה םיוגה יהלא-תא דבעל תכלל וניהלא הוהי .הנעלו יל-היהי םולש רמאל ובבלב ךרבתהו תאזה הלאה ירבד-תא ועמשב היהו 18 .האמצה-תא הורה תופס ןעמל ךלא יבל תוררשב יכ אוהה שיאב ותאנקו הוהי-ףא ןשעי זא יכ ול חלס הוהי הבאי-אל 19 .םימשה תחתמ ומש-תא הוהי החמו הזה רפסב הבותכה הלאה-לכ וב הצברו רפסב הבותכה תירבה תולא לככ לארשי יטבש לכמ הערל הוהי ולידבהו 20 .הזה הרותה ץראמ אבי רשא ירכנהו םכירחאמ ומוקי רשא םכינב ןורחאה רודה רמאו 21 .הב הוהי הלח-רשא היאלחת-תאו אוהה ץראה תוכמ-תא וארו הקוחר בשע-לכ הב הלעי-אלו חמצת אלו ערזת אל הצרא-לכ הפרש חלמו תירפג 22 .ותמחבו ופאב הוהי ךפה רשא םייבצו המדא הרמעו םדס תכפהמכ לודגה ףאה ירח המ תאזה ץראל הככ הוהי השע המ-לע םיוגה-לכ ורמאו 23 .הזה ואיצוהב םמע תרכ רשא םתבא יהלא הוהי תירב-תא ובזע רשא לע ורמאו 24 .םירצמ ץראמ םתא אלו םועדי-אל רשא םיהלא םהל ווחתשיו םירחא םיהלא ודבעיו וכליו 25 .םהל קלח רפסב הבותכה הללקה-לכ-תא הילע איבהל אוהה ץראב הוהי ףא-רחיו 26 .הזה תרחא ץרא-לא םכלשיו לודג ףצקבו המחבו ףאב םתמדא לעמ הוהי םשתיו 27 .הזה םויכ -לכ-תא תושעל םלוע-דע ונינבלו ונל תלגנהו וניהלא הוהיל תרתסנה 28 .תאזה הרותה ירבד