Deuteronomy chapter 30 קרפ םירבד ךינפל יתתנ רשא הללקהו הכרבה הלאה םירבדה-לכ ךילע ואבי-יכ היהו 1 .המש ךיהלא הוהי ךחידה רשא םיוגה-לכב ךבבל-לא תבשהו התא םויה ךוצמ יכנא-רשא לככ ולקב תעמשו ךיהלא הוהי-דע תבשו 2 .ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב ךינבו ךציפה רשא םימעה-לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש-תא ךיהלא הוהי בשו 3 .המש ךיהלא הוהי .ךחקי םשמו ךיהלא הוהי ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי-םא 4 ךברהו ךבטיהו התשריו ךיתבא ושרי-רשא ץראה-לא ךיהלא הוהי ךאיבהו 5 .ךיתבאמ -לכב ךיהלא הוהי-תא הבהאל ךערז בבל-תאו ךבבל-תא ךיהלא הוהי למו 6 .ךייח ןעמל ךשפנ-לכבו ךבבל רשא ךיאנש-לעו ךיביא-לע הלאה תולאה-לכ תא ךיהלא הוהי ןתנו 7 .ךופדר ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ-לכ-תא תישעו הוהי לוקב תעמשו בושת התאו 8 .םויה ירפבו ךתמהב ירפבו ךנטב ירפב ךדי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךריתוהו 9 .ךיתבא-לע שש-רשאכ בוטל ךילע שושל הוהי בושי יכ הבטל ךתמדא הרותה רפסב הבותכה ויתקחו ויתוצמ רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ 10 .ךשפנ-לכבו ךבבל-לכב ךיהלא הוהי-לא בושת יכ הזה הקחר אלו ךממ אוה תאלפנ-אל םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה יכ 11 .אוה התא ונעמשיו ונל החקיו המימשה ונל-הלעי ימ רמאל אוה םימשב אל 12 .dpyrpe ונל החקיו םיה רבע-לא ונל-רבעי ימ רמאל אוה םיל רבעמ-אלו 13 .הנשענו התא ונעמשיו .ותשעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק-יכ 14 .ערה-תאו תומה-תאו בוטה-תאו םייחה-תא םויה ךינפל יתתנ האר 15 רמשלו ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי-תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא 16 התא-רשא ץראב ךיהלא הוהי ךכרבו תיברו תייחו ויטפשמו ויתקחו ויתוצמ .התשרל המש-אב .םתדבעו םירחא םיהלאל תיוחתשהו תחדנו עמשת אלו ךבבל הנפי-םאו 17 התא רשא המדאה-לע םימי ןכיראת-אל ןודבאת דבא יכ םויה םכל יתדגה 18 .התשרל המש אובל ןדריה-תא רבע ךינפל יתתנ תומהו םייחה ץראה-תאו םימשה-תא םויה םכב יתדעה 19 .ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ךראו ךייח אוה יכ וב-הקבדלו ולקב עמשל ךיהלא הוהי-תא הבהאל 20 תתל בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה-לע תבשל ךימי .םהל