Deuteronomy chapter 31 קרפ םירבד .לארשי-לכ-לא הלאה םירבדה-תא רבדיו השמ ךליו 1 אובלו תאצל דוע לכוא-אל םויה יכנא הנש םירשעו האמ-ןב םהלא רמאיו 2 .הזה ןדריה-תא רבעת אל ילא רמא הוהיו ךינפלמ הלאה םיוגה-תא דימשי-אוה ךינפל רבע אוה ךיהלא הוהי 3 .הוהי רבד רשאכ ךינפל רבע אוה עשוהי םתשריו רשא םצראלו ירמאה יכלמ גועלו ןוחיסל השע רשאכ םהל הוהי השעו 4 .םתא דימשה .םכתא יתיוצ רשא הוצמה-לככ םהל םתישעו םכינפל הוהי םנתנו 5 ךלהה אוה ךיהלא הוהי יכ םהינפמ וצרעת-לאו וארית-לא וצמאו וקזח 6 .ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע התא יכ ץמאו קזח לארשי-לכ יניעל וילא רמאיו עשוהיל השמ ארקיו 7 התאו םהל תתל םתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה-לא הזה םעה-תא אובת .םתוא הנליחנת ארית אל ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע היהי אוה ךינפל ךלהה אוה הוהיו 8 .תחת אלו -תא םיאשנה יול ינב םינהכה-לא הנתיו תאזה הרותה-תא השמ בתכיו 9 .לארשי ינקז-לכ-לאו הוהי תירב ןורא .תוכסה גחב הטמשה תנש דעמב םינש עבש ץקמ רמאל םתוא השמ וציו 10 -תא ארקת רחבי רשא םוקמב ךיהלא הוהי ינפ-תא תוארל לארשי-לכ אובב 11 .םהינזאב לארשי-לכ דגנ תאזה הרותה ועמשי ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה-תא להקה 12 הרותה ירבד-לכ-תא תושעל ורמשו םכיהלא הוהי-תא ואריו ודמלי ןעמלו .תאזה םימיה-לכ םכיהלא הוהי-תא האריל ודמלו ועמשי ועדי-אל רשא םהינבו 13 .התשרל המש ןדריה-תא םירבע םתא רשא המדאה-לע םייח םתא רשא ובציתהו עשוהי-תא ארק תומל ךימי וברק ןה השמ-לא הוהי רמאיו 14 .דעומ להאב ובציתיו עשוהיו השמ ךליו ונוצאו דעומ להאב .להאה חתפ-לע ןנעה דומע דמעיו ןנע דומעב להאב הוהי אריו 15 ירחא הנזו הזה םעה םקו ךיתבא-םע בכש ךנה השמ-לא הוהי רמאיו 16 רשא יתירב-תא רפהו ינבזעו וברקב המש-אב אוה רשא ץראה-רכנ יהלא .ותא יתרכ לכאל היהו םהמ ינפ יתרתסהו םיתבזעו אוהה-םויב וב יפא הרחו 17 יברקב יהלא ןיא-יכ לע אלה אוהה םויב רמאו תורצו תובר תוער והאצמו .הלאה תוערה ינואצמ -לא הנפ יכ השע רשא הערה-לכ לע אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו 18 .םירחא םיהלא םהיפב המיש לארשי-ינב-תא הדמלו תאזה הרישה-תא םכל ובתכ התעו 19 .לארשי ינבב דעל תאזה הרישה יל-היהת ןעמל עבשו לכאו שבדו בלח תבז ויתבאל יתעבשנ-רשא המדאה-לא ונאיבא-יכ 20 .יתירב-תא רפהו ינוצאנו םודבעו םירחא םיהלא-לא הנפו ןשדו דעל וינפל תאזה הרישה התנעו תורצו תובר תוער ותא ןאצמת-יכ היהו 21 םרטב םויה השע אוה רשא ורצי-תא יתעדי יכ וערז יפמ חכשת אל ik .יתעבשנ רשא ץראה-לא ונאיבא .לארשי ינב-תא הדמליו אוהה םויב תאזה הרישה-תא השמ בתכיו 22 לארשי ינב-תא איבת התא יכ ץמאו קזח רמאיו ןונ-ןב עשוהי-תא וציו 23 .ךמע היהא יכנאו םהל יתעבשנ-רשא ץראה-לא .םמת דע רפס-לע תאזה-הרותה ירבד-תא בתכל השמ תולככ יהיו 24 .רמאל הוהי-תירב ןורא יאשנ םיולה-תא השמ וציו 25 םכיהלא הוהי-תירב ןורא דצמ ותא םתמשו הזה הרותה רפס תא חקל 26 .דעל ךב םש-היהו םויה םכמע יח ינדועב ןה השקה ךפרע-תאו ךירמ-תא יתעדי יכנא יכ 27 .יתומ ירחא-יכ ףאו הוהי-םע םתיה םירממ תא םהינזאב הרבדאו םכירטשו םכיטבש ינקז-לכ-תא ילא וליהקה 28 .ץראה-תאו םימשה-תא םב הדיעאו הלאה םירבדה יתיוצ רשא ךרדה-ןמ םתרסו ןותחשת תחשה-יכ יתומ ירחא יתעדי יכ 29 הוהי יניעב ערה-תא ושעת-יכ םימיה תירחאב הערה םכתא תארקו םכתא .םכידי השעמב וסיעכהל .םמת דע תאזה הרישה ירבד-תא לארשי להק-לכ ינזאב השמ רבדיו 30