Deuteronomy chapter 32 קרפ םירבד .יפ-ירמא ץראה עמשתו הרבדאו םימשה וניזאה 1 .בשע-ילע םיביברכו אשד-ילע םריעשכ יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףרעי 2 .וניהלאל לדג ובה ארקא הוהי םש יכ 3 רשיו קידצ לוע ןיאו הנומא לא טפשמ ויכרד-לכ יכ ולעפ םימת רוצה 4 .אוה .לתלתפו שקע רוד םמומ וינב אל ול תחש 5 ךשע אוה ךנק ךיבא אוה-אולה םכח אלו לבנ םע תאז-ולמגת הוהיל-ה 6 .ךננכיו ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש רדו-רד תונש וניב םלוע תומי רכז 7 .ךל ינב רפסמל םימע תלבג בצי םדא ינב ודירפהב םיוג ןוילע לחנהב 8 .לארשי .ותלחנ לבח בקעי ומע הוהי קלח יכ 9 והנרצי והננובי והנבבסי ןמשי ללי והתבו רבדמ ץראב והאצמי 10 .וניע ןושיאכ -לע והאשי והחקי ויפנכ שרפי ףחרי וילזוג-לע ונק ריעי רשנכ 11 .ותרבא .רכנ לא ומע ןיאו ונחני דדב הוהי 12 ןמשו עלסמ שבד והקניו ידש תבונת לכאיו ץרא יתומב-לע והבכרי 13 .רוצ שימלחמ בלח-םע םידותעו ןשב-ינב םיליאו םירכ בלח-םע ןאצ בלחו רקב תאמח 14 .רמח-התשת בנע-םדו הטח תוילכ רוצ לבניו והשע הולא שטיו תישכ תיבע תנמש טעביו ןורשי ןמשיו 15 .ותעשי .והסיעכי תבעותב םירזב והאנקי 16 םורעש אל ואב ברקמ םישדח םועדי אל םיהלא הלא אל םידשל וחבזי 17 .םכיתבא .ךללחמ לא חכשתו ישת ךדלי רוצ 18 .ויתנבו וינב סעכמ ץאניו הוהי אריו 19 -אל םינב המה תכפהת רוד יכ םתירחא המ הארא םהמ ינפ הריתסא רמאיו 20 .םב ןמא לבנ יוגב םע-אלב םאינקא ינאו םהילבהב ינוסעכ לא-אלב ינואנק םה 21 .םסיעכא טהלתו הלביו ץרא לכאתו תיתחת לואש-דע דקיתו יפאב החדק שא-יכ 22 .םירה ידסומ .םב-הלכא יצח תוער ומילע הפסא 23 ילחז תמח-םע םב-חלשא תמהב-ןשו ירירמ בטקו ףשר ימחלו בער יזמ 24 .רפע שיא-םע קנוי הלותב-םג רוחב-םג המיא םירדחמו ברח-לכשת ץוחמ 25 .הביש .םרכז שונאמ התיבשא םהיאפא יתרמא 26 הוהי אלו המר ונדי ורמאי-ןפ ומירצ ורכני-ןפ רוגא ביוא סעכ ילול 27 .תאז-לכ לעפ .הנובת םהב ןיאו המה תוצע דבא יוג-יכ 28 .םתירחאל וניבי תאז וליכשי ומכח ול 29 הוהיו םרכמ םרוצ-יכ אל-םא הבבר וסיני םינשו ףלא דחא ףדרי הכיא 30 .םריגסה .םילילפ וניביאו םרוצ ונרוצכ אל יכ 31 .ומל תררמ תלכשא שור-יבנע ומבנע הרמע תמדשמו םנפג םדס ןפגמ-יכ 32 .רזכא םינתפ שארו םניי םנינת תמח 33 .יתרצואב םותח ידמע סמכ אוה-אלה 34 .ומל תדתע שחו םדיא םוי בורק יכ םלגר טומת תעל םלשו םקנ יל 35 ספאו די תלזא-יכ הארי יכ םחנתי וידבע-לעו ומע הוהי ןידי-יכ 36 .בוזעו רוצע .וב ויסח רוצ ומיהלא יא רמאו 37 םכילע יהי םכרזעיו ומוקי םכיסנ ןיי ותשי ולכאי ומיחבז בלח רשא 38 .הרתס יתצחמ היחאו תימא ינא ידמע םיהלא ןיאו אוה ינא ינא יכ התע ואר 39 .ליצמ ידימ ןיאו אפרא ינאו .םלעל יכנא יח יתרמאו ידי םימש-לא אשא-יכ 40 יאנשמלו ירצל םקנ בישא ידי טפשמב זחאתו יברח קרב יתונש-םא 41 .םלשא .ביוא תוערפ שארמ היבשו ללח םדמ רשב לכאת יברחו םדמ יצח ריכשא 42 ותמדא רפכו וירצל בישי םקנו םוקי וידבע-םד יכ ומע םיוג ונינרה 43 .ומע -ןב עשוהו אוה םעה ינזאב תאזה-הרישה ירבד-לכ-תא רבדיו השמ אביו 44 .ןונ .לארשי-לכ-לא הלאה םירבדה-לכ-תא רבדל השמ לכיו 45 רשא םויה םכב דיעמ יכנא רשא םירבדה-לכל םכבבל ומיש םהלא רמאיו 46 .תאזה הרותה ירבד-לכ-תא תושעל רמשל םכינב-תא םוצת -לע םימי וכיראת הזה רבדבו םכייח אוה-יכ םכמ אוה קר רבד-אל יכ 47 .התשרל המש ןדריה-תא םירבע םתא רשא המדאה .רמאל הזה םויה םצעב השמ-לא הוהי רבדיו 48 וחרי ינפ-לע רשא באומ ץראב רשא ובנ-רה הזה םירבעה רה-לא הלע 49 .הזחאל לארשי ינבל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא-תא הארו רהב ךיחא ןרהא תמ-רשאכ ךימע-לא ףסאהו המש הלע התא רשא רהב תמו 50 .וימע-לא ףסאיו רהה רשא לע ןצ-רבדמ שדק תבירמ-ימב לארשי ינב ךותב יב םתלעמ רשא לע 51 .לארשי ינב ךותב יתוא םתשדק-אל ינבל ןתנ ינא-רשא ץראה-לא אובת אל המשו ץראה-תא הארת דגנמ יכ 52 .לארשי