Deuteronomy chapter 33 קרפ םירבד
 .ותומ ינפל לארשי ינב-תא םיהלאה שיא השמ ךרב רשא הכרבה תאזו 1
 תבברמ התאו ןראפ רהמ עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ הוהי רמאיו 2
 .ומל תדשא ונימימ שדק
 .ךיתרבדמ אשי ךלגרל וכת םהו ךדיב וישדק-לכ םימע בבח ףא 3
 .בקעי תלהק השרומ השמ ונל-הוצ הרות 4
 .לארשי יטבש דחי םע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורשיב יהיו 5
 .רפסמ ויתמ יהיו תמי-לאו ןבואר יחי 6
 בר וידי ונאיבת ומע-לאו הדוהי לוק הוהי עמש רמאיו הדוהיל תאזו 7
 .היהת וירצמ רזעו ול
 ימ-לע והבירת הסמב ותיסנ רשא ךדיסח שיאל ךירואו ךימת רמא יוללו 8
 .הבירמ
 יכ עדי אל ונב-תאו ריכה אל ויחא-תאו ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמאה 9
 .ורצני ךתירבו ךתרמא ורמש
 -לע לילכו ךפאב הרוטק ומישי לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי 10
 .ךחבזמ
 -ןמ ויאנשמו וימק םינתמ ץחמ הצרת וידי לעפו וליח הוהי ךרב 11
 .oenewi
 ןיבו םויה-לכ וילע ףפח וילע חטבל ןכשי הוהי דידי רמא ןמינבל 12
 .ןכש ויפתכ
 .תחת תצבר םוהתמו לטמ םימש דגממ וצרא הוהי תכרבמ רמא ףסוילו 13
 .םיחרי שרג דגממו שמש תאובת דגממו 14
 .םלוע תועבג דגממו םדק-יררה שארמו 15
 ריזנ דקדקלו ףסוי שארל התאובת הנס ינכש ןוצרו האלמו ץרא דגממו 16
 .ויחא
 ץרא-יספא ודחי חגני םימע םהב וינרק םאר ינרקו ול רדה ורוש רוכב 17
 .השנמ יפלא םהו םירפא תובבר םהו
 .ךילהאב רכששיו ךתאצב ןלובז חמש רמא ןלובזלו 18
 ינפשו וקניי םימי עפש יכ קדצ-יחבז וחבזי םש וארקי-רה םימע 19
 .לוח ינומט
 .דקדק-ףא עורז ףרטו ןכש איבלכ דג ביחרמ ךורב רמא דגלו 20
 הוהי תקדצ םע ישאר אתיו ןופס קקחמ תקלח םש-יכ ול תישאר אריו 21
 .לארשי-םע ויטפשמו השע
 .ןשבה-ןמ קנזי הירא רוג ןד רמא ןדלו 22
 .השרי םורדו םי הוהי תכרב אלמו ןוצר עבש ילתפנ רמא ילתפנלו 23
 .ולגר ןמשב לבטו ויחא יוצר יהי רשא םינבמ ךורב רמא רשאלו 24
 .ךאבד ךימיכו ךלענמ תשחנו לזרב 25
 .םיקחש ותואגבו ךרזעב םימש בכר ןורשי לאכ ןיא 26
 .דמשה רמאיו ביוא ךינפמ שרגיו םלוע תערז תחתמו םדק יהלא הנעמ 27
 ופרעי וימש-ףא שוריתו ןגד ץרא-לא בקעי ןיע דדב חטב לארשי ןכשיו 28
 .לט
 ךתואג ברח-רשאו ךרזע ןגמ הוהיב עשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא 29
 .ךרדת ומיתומב-לע התאו ךל ךיביא ושחכיו
 

 
 Deuteronomy chapter 33 קרפ םירבד
 .ותומ ינפל לארשי ינב-תא םיהלאה שיא השמ ךרב רשא הכרבה תאזו 1
 תבברמ התאו ןראפ רהמ עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ הוהי רמאיו 2
 .ומל תדשא ונימימ שדק
 .ךיתרבדמ אשי ךלגרל וכת םהו ךדיב וישדק-לכ םימע בבח ףא 3
 .בקעי תלהק השרומ השמ ונל-הוצ הרות 4
 .לארשי יטבש דחי םע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורשיב יהיו 5
 .רפסמ ויתמ יהיו תמי-לאו ןבואר יחי 6
 בר וידי ונאיבת ומע-לאו הדוהי לוק הוהי עמש רמאיו הדוהיל תאזו 7
 .היהת וירצמ רזעו ול
 ימ-לע והבירת הסמב ותיסנ רשא ךדיסח שיאל ךירואו ךימת רמא יוללו 8
 .הבירמ
 יכ עדי אל ונב-תאו ריכה אל ויחא-תאו ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמאה 9
 .ורצני ךתירבו ךתרמא ורמש
 -לע לילכו ךפאב הרוטק ומישי לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי 10
 .ךחבזמ
 -ןמ ויאנשמו וימק םינתמ ץחמ הצרת וידי לעפו וליח הוהי ךרב 11
 .oenewi
 ןיבו םויה-לכ וילע ףפח וילע חטבל ןכשי הוהי דידי רמא ןמינבל 12
 .ןכש ויפתכ
 .תחת תצבר םוהתמו לטמ םימש דגממ וצרא הוהי תכרבמ רמא ףסוילו 13
 .םיחרי שרג דגממו שמש תאובת דגממו 14
 .םלוע תועבג דגממו םדק-יררה שארמו 15
 ריזנ דקדקלו ףסוי שארל התאובת הנס ינכש ןוצרו האלמו ץרא דגממו 16
 .ויחא
 ץרא-יספא ודחי חגני םימע םהב וינרק םאר ינרקו ול רדה ורוש רוכב 17
 .השנמ יפלא םהו םירפא תובבר םהו
 .ךילהאב רכששיו ךתאצב ןלובז חמש רמא ןלובזלו 18
 ינפשו וקניי םימי עפש יכ קדצ-יחבז וחבזי םש וארקי-רה םימע 19
 .לוח ינומט
 .דקדק-ףא עורז ףרטו ןכש איבלכ דג ביחרמ ךורב רמא דגלו 20
 הוהי תקדצ םע ישאר אתיו ןופס קקחמ תקלח םש-יכ ול תישאר אריו 21
 .לארשי-םע ויטפשמו השע
 .ןשבה-ןמ קנזי הירא רוג ןד רמא ןדלו 22
 .השרי םורדו םי הוהי תכרב אלמו ןוצר עבש ילתפנ רמא ילתפנלו 23
 .ולגר ןמשב לבטו ויחא יוצר יהי רשא םינבמ ךורב רמא רשאלו 24
 .ךאבד ךימיכו ךלענמ תשחנו לזרב 25
 .םיקחש ותואגבו ךרזעב םימש בכר ןורשי לאכ ןיא 26
 .דמשה רמאיו ביוא ךינפמ שרגיו םלוע תערז תחתמו םדק יהלא הנעמ 27
 ופרעי וימש-ףא שוריתו ןגד ץרא-לא בקעי ןיע דדב חטב לארשי ןכשיו 28
 .לט
 ךתואג ברח-רשאו ךרזע ןגמ הוהיב עשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא 29
 .ךרדת ומיתומב-לע התאו ךל ךיביא ושחכיו