Deuteronomy chapter 34 קרפ םירבד וחרי ינפ-לע רשא הגספה שאר ובנ רה-לא באומ תברעמ השמ לעיו 1 .ןד-דע דעלגה-תא ץראה-לכ-תא הוהי והאריו םיה דע הדוהי ץרא-לכ תאו השנמו םירפא ץרא-תאו ילתפנ-לכ תאו 2 .ןורחאה .רעצ-דע םירמתה ריע וחרי תעקב רככה-תאו בגנה-תאו 3 רמאל בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה תאז וילא הוהי רמאיו 4 .רבעת אל המשו ךיניעב ךיתיארה הננתא ךערזל .הוהי יפ-לע באומ ץראב הוהי-דבע השמ םש תמיו 5 דע ותרבק-תא שיא עדי-אלו רועפ תיב לומ באומ ץראב יגב ותא רבקיו 6 .הזה םויה .החל סנ-אלו וניע התהכ-אל ותמב הנש םירשעו האמ-ןב השמו 7 לבא יכב ימי ומתיו םוי םישלש באומ תברעב השמ-תא לארשי ינב וכביו 8 .השמ ועמשיו וילע וידי-תא השמ ךמס-יכ המכח חור אלמ ןונ-ןב עשוהיו 9 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ ושעיו לארשי-ינב וילא .םינפ-לא םינפ הוהי ועדי רשא השמכ לארשיב דוע איבנ םק-אלו 10 -לכלו הערפל םירצמ ץראב תושעל הוהי וחלש רשא םיתפומהו תתאה-לכל 11 .וצרא-לכלו וידבע .לארשי-לכ יניעל השמ השע רשא לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכלו 12