Esther chapter 2 קרפ רתסא
 התשע-רשא תאו יתשו-תא רכז שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה םירבדה רחא 1
 .הילע רזגנ-רשא תאו
 .הארמ תובוט תולותב תורענ ךלמל ושקבי ויתרשמ ךלמה-ירענ ורמאיו 2
 הלותב-הרענ-לכ-תא וצבקיו ותוכלמ תונידמ-לכב םידיקפ ךלמה דקפיו 3
 רמש ךלמה סירס אגה די-לא םישנה תיב-לא הריבה ןשוש-לא הארמ תבוט
 .ןהיקרמת ןותנו םישנה
 יניעב רבדה בטייו יתשו תחת ךלמת ךלמה יניעב בטית רשא הרענהו 4
 .ןכ שעיו ךלמה
 שיק-ןב יעמש-ןב ריאי ןב יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא 5
 .ינימי שיא
 רשא הדוהי-ךלמ הינכי םע התלגה רשא הלגה-םע םילשורימ הלגה רשא 6
 .לבב ךלמ רצנדכובנ הלגה
 -תפי הרענהו םאו בא הל ןיא יכ ודד-תב רתסא איה הסדה-תא ןמא יהיו 7
 .תבל ול יכדרמ החקל המאו היבא תומבו הארמ תבוטו ראת
 -לא הריבה ןשוש-לא תובר תורענ ץבקהבו ותדו ךלמה-רבד עמשהב יהיו 8
 .םישנה רמש יגה די-לא ךלמה תיב-לא רתסא חקלתו יגה די
 התונמ-תאו היקורמת-תא להביו וינפל דסח אשתו ויניעב הרענה בטיתו 9
 היתורענ-תאו הנשיו ךלמה תיבמ הל-תתל תויארה תורענה עבש תאו הל תתל
 .םישנה תיב בוטל
 -אל רשא הילע הוצ יכדרמ יכ התדלומ-תאו המע-תא רתסא הדיגה-אל 10
 .דיגת
 םולש-תא תעדל םישנה-תיב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי-לכבו 11
 .הב השעי-המו רתסא
 תדכ הל תויה ץקמ שורושחא ךלמה-לא אובל הרענו הרענ רת עיגהבו 12
 רמה ןמשב םישדח השש ןהיקורמ ימי ואלמי ןכ יכ שדח רשע םינש םישנה
 .םישנה יקורמתבו םימשבב םישדח הששו
 תיבמ המע אובל הל ןתני רמאת רשא-לכ תא ךלמה-לא האב הרענה הזבו 13
 .ךלמה תיב-דע םישנה
 סירס זגשעש די-לא ינש םישנה תיב-לא הבש איה רקבבו האב איה ברעב 14
 הארקנו ךלמה הב ץפח-םא יכ ךלמה-לא דוע אובת-אל םישגליפה רמש jlnd
 .םשב
 -לא אובל תבל ול-חקל רשא יכדרמ דד ליחיבא-תב רתסא-רת עיגהבו 15
 יהתו םישנה רמש ךלמה-סירס יגה רמאי רשא-תא םא יכ רבד השקב אל ךלמה
 .היאר-לכ יניעב ןח תאשנ רתסא
 שדח-אוה ירישעה שדחב ותוכלמ תיב-לא שורושחא ךלמה-לא רתסא חקלתו 16
 .ותוכלמל עבש-תנשב תבט
 תולותבה-לכמ וינפל דסחו ןח-אשתו םישנה-לכמ רתסא-תא ךלמה בהאיו 17
 .יתשו תחת הכילמיו השארב תוכלמ-רתכ םשיו
 החנהו רתסא התשמ תא וידבעו וירש-לכל לודג התשמ ךלמה שעיו 18
 .ךלמה דיכ תאשמ ןתיו השע תונידמל
 .ךלמה-רעשב בשי יכדרמו תינש תולותב ץבקהבו 19
 רמאמ-תאו יכדרמ הילע הוצ רשאכ המע-תאו התדלומ תדגמ רתסא ןיא 20
 .ותא הנמאב התיה רשאכ השע רתסא יכדרמ
 ךלמה יסירס-ינש שרתו ןתגב ףצק ךלמה-רעשב בשוי יכדרמו םהה םימיב 21
 .שרושחא ךלמב די חלשל ושקביו ףסה ירמשמ
 םשב ךלמל רתסא רמאתו הכלמה רתסאל דגיו יכדרמל רבדה עדויו 22
 .יכדרמ
 םימיה ירבד רפסב בתכיו ץע-לע םהינש ולתיו אצמיו רבדה שקביו 23
 .ךלמה ינפל